25
години    Инженерно-Педагогически Факултет - гр. Сливен

 

 

 

 

 

 

1986 е паметна за развитието на Техническия университет (ВМЕИ). Тогава се ражда Империята. Необходимостта от инженерни специалисти за интензивното развитие на българската промишленост, които да бъдат териториално свързани с профила на производството в региона, наличието на необходимите условия и желанието на местните фактори да станат университетски центрове са част от причините само за една година ВМЕИ да нарасне с 3 звена: открива се Инженерно-педагогическият факултет в гр. Сливен, Филиалът в Пловдив и ПГ по КТС- Правец.
Разбира се, то е подкрепено и от академичното ръководство начело с ректорите - чл.-кор. Димитър Бучков и проф. Людмил Даковски.

Изключително тържественото честване на 25-годишнината на ИПФ – Сливен (16.05.2011), с богата художествена програма, не случайно бе част от майските тържества на града на войводите. За неговия празничен характер допринесе и оказаната помощ и съпричастност от Общинския съвет на гр. Сливен и цялото гражданство.

Значението на факултета - уникален (с фундаменталната си общотехническа и педагого-психологическа подготовка) на Балканския полуостров - бе потвърдено с участието на министъра на образованието, младежта и науката, на генералния консул на Република Турция, на народни представители от Сливенския регион, на областния управител, представители на общинския съвет, основатели на факултета и общественици. Те се срещнаха с академичната общност и изразиха респекта си към успехите на факултета като необходима образователна и научна институция. Почетен знак на МОМН, по повод юбилея, връчи министър Сергей Игнатов на директора на новата обединена структура „Факултет и Колеж – Сливен” проф. Станимир Карапетков.
След срещата на студентите с министър Игнатов, гости и участници посетиха богатата ретроспективна изложба, преминаха с академичното шествие през града, поднесоха цветя на паметника на войводата Хаджи Димитър и присъстваха на тържеството в театъра.
В словото си деканът доц. Койчо Атанасов подчерта, че преподавателите, студентите и служителите със самочувствие и заслужена гордост са част от най-голямото и най-авторитетно ВТУ в България, в областта на инженерно-техническите науки. Съвременното поколение работи и твори в условията на информационния век, на непрекъснато променящия се пазар на труда и на работната сила. Това, както и Европейското бъдеще на страната ни, определя повишените изисквания и отговорност за качествено обучение и професионализъм на основата на развитието на демокрацията, хуманизма и общочовешките ценности.

Инженерно-педагогическият факултет – Сливен е създаден през 1986 г. Той е правоприемник на разкрития с Постановление на МС Център за подготовка и повишаване квалификацията на инженерно-педагогически кадри към ВМЕИ - София. Вече 25 години в него се утвърждават някои от най-важните ценности на висшето образование: широкопрофилна подготовка на специалистите; интердисциплинарен характер на обучението, основан на солидна фундаментална общотехническа и педагого-психологическа подготовка; наличие на избираеми специализиращи модули и групи дисциплини в учебните планове.
В съответствие с промените на пазара на труда и променените изисквания на потребителите, през последните години са разкрити две нови специалности: Компютърни технологии в машиностроенето и Автоматика и информационни технологии, с атрактивни за младите хора учебни планове и програми, които се радват на засилен интерес от страна на кандидат-студентите. Всички специалности в ИПФ са акредитирани от НАОА.

Инженерно-педагогическият факултет в Сливен е:
• единственото висше техническо училище за професионално инженерно-педагогическо образование в България и на Балканския полуостров;
• най-големият инженерно-образователен център в Югоизточна България с висококвалифицирани, научно-преподавателски кадри;
• предпочитано място за обучение на чужденци в региона, с високи стандарти на качество.
От пет години е внедрена и успешно работи общоуниверситетската Система за оценяване и поддържане на качеството на обучението и научните изследвания.
ИПФ - Сливен има регионално и национално значение за подготовката на инженери и преподаватели в професионалните технически гимназии. Анализ показва, че 70% от студентите са от региона на Югоизточна България (Сливен, Ямбол, Стара Загора, Бургас), а30% - от останалите области на страната. На студентите и докторантите са осигурени условия за аудиторни, извънаудиторни и научноизследователски занятия и занимания, достъп до лабораторните и компютърните зали, библиотечния фонд и базите за спорт.

Факултетът има собствен сайт с актуална информация, разполага с развита безжична интернет-мрежа за свободно ползване от студентите. Студентските общежития и стол, в непосредствена близост до учебните корпуси на Факултета и Колежа, завършват облика на "компактен студентски Кампус”, привлекателно място за студентите от страната и от чужбина.

ИПФ е един от водещите, в рамките на ТУ - София, в системата на следдипломното обучение. Разполага с широк тематичен обхват на провежданите курсове. Видът и съдържанието на предлаганото обучение е в съответствие с конюнктурата на търсените преквалификации и отразява стремежа на Факултета да се утвърждава като предпочитана обучаваща институция в региона, предоставяща обучение с високо качество.

Налице са добри темпове на научно и кадрово израстване. Академичният състав в момента включва 58 преподаватели, от които 23 хабилитирани (в това число 4 професори и 19 доценти) и 35 нехабилитирани преподаватели, 7 от които доктори.

Предстои 15-то издание на Националната конференция с международно участие “Механизми, машинна механика, машиностроителни и енергийни технологии”.

Друг научен форум набира сили през последните години - научната конференция с международно участие „Образователни технологии”, която утвърждава друг уникален аспект на обучението в Сливен – педагогическото направление.

Неизменни партньори при осъществяване на учебната и научната работа са и СУБ и НТС с техните сливенски подразделения.
Независимо от тенденцията за намаляване обема на вложените от бизнеса средства за научноизследователска и приложна дейност, преподавателите търсят и намират начини за разширяване на професионалния си опит и обогатяване на материално-техническата база. През последните седем години те спечелиха и успешно реализираха над 30 договора по НИС.
Едно събитие от периода 2005-2006 г. прикова вниманието на обществеността за дълго време. Това бе учебният проект “
Автомобил, произведен в България”, единствен по рода си в страната ни. Трите фази на проекта бяха успешно реализирани с помощта на водещи фирми в бранша и извън него, с подкрепата на ръководството на ТУ и благодарение на уменията и ентусиазма на екипа от студенти, преподаватели и служители. В края на третата фаза - през 2006 г., движещият се прототип и останалите модели, оцветени в цветовете на националния трибагреник, бяха представени на сливенската общественост и на национално ниво.

Авторитет се гради и с международни контакти и участията в международни прояви зад граница. За 25 години факултетът е осъществил и продължава да развива международна дейност в различни аспекти с:
Технически университет – Виена;
Университета в Корсика,Франция;
Култур Юниверсити - Истанбул;
Национален транспортен университет – Киев;
Новосибирски държавен технически университет, Русия;
ТУ - Дрезден;
университети от Словакия, Румъния, Финландия,
Белгия, Латвия и др.

Европейските програми “Еразъм”, “Сократ” и “Леонардо” дават възможност за мобилност и обмен на преподаватели и студенти със страните от ЕС и Република Турция.
От откриването на международните програми са реализирани 42 мобилности на студенти, докторанти и преподаватели. Очевиден е засиленият интерес от страна на студентите за участие в международните проекти и желание за мобилност и трансфер на кредити.

От 2001 г. Инженерно-педагогическият факултет и Колежът работят в обединена структура по отношение на финанси и материална база. Тя включва библиотека, учебно-методичен, финансово-счетоводен и административно-стопански отдел. От месец април т.г. обединението на двете звена сенарича „Факултет и Колеж – Сливен”.

Студентският съвет винаги е пръв помощник при реализацията на проекти и идеи, свързани с учебната работа, материалната база и студентския социален живот. Увеличава се интересът на чуждестранни граждани – предимно от Република Турция към обучението в ИПФ. В момента се обучават 66 студенти от там.

Изминалите 25 години доказаха, че факултетът е необходим на ТУ, на гр. Сливен, на Югоизточния регион и на страната ни. Това дава кураж и желание за работа на целия колектив, за да продължи утвърждаването му като център за висококачествено инженерно и педагогическо образование.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-mail: umo.sliven@gmail.com; priem.sliven@gmail.com