Проект "ЦЕНТЪР ЗА ИНОВАТИВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ"
  Проект ИННОТЕХ ПРО
"ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие към пазара на труда в
ТЕХнически университет – София и ПаРтньОри"
  Специалности за ОКС "Бакалавър", по които се обучават студенти
  Специалности за ОКС "Магистър", по които се обучават студенти
Инженерно-педагогически факултет - Сливен
  Департамент за квалификация и професионално развитие на учители - Сливен
  ИНЖЕНЕР - най-желаната професия у нас!
  Презентация на специалностите на Инженерно-педагогически факултет - Сливен към Технически университет - София.
  Презентация на специалностите на Инженерно-педагогически факултет - Сливен и Колеж - Сливен към Технически университет - София.
  Годишник на ТУ-София
NEW
 
  СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИПФ - СЛИВЕН
  СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ на професионално направление 1.2. Педагогика в ИПФ - СЛИВЕН
  СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА НИС В ИПФ - СЛИВЕН
  Втора програма на МОН "Млади учени и постдокторанти"
  Катедри
  Следдипломно обучение
  Нормативни документи
  Рейтингова система на висшите училища в България

 

Студентски практики

Стартира проект "Студентски практики" Фаза 2

 


 
Студентска мобилност за обучение по програма "ЕРАЗЪМ"

 

 

 

 


Р