ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - С О Ф И Я
ФАКУЛТЕТ и КОЛЕЖ - С Л И В Е Н
ДЕПАРТАМЕНТ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА УЧИТЕЛИ - СЛИВЕН
Уважаеми колеги,

От 1 юни до 31 юли 2020 година ДКПРУ- Сливен ще приема документи за включване в процедури за присъждане на ПЕТА, ЧЕТВЪРТА, ВТОРА И ПЪРВА ПРОФЕСИОНАЛНО- КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН /ПКС/.Стартира записването на кандидати за едногодишна професионално педагогическа специализация за ТРЕТО ПКС на тема:
СЪВРЕМЕНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ (прочетете повече в раздел ППС)


Процедурите по присъждане на ПКС изцяло са съобразени с изискванията на НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (Обн. ДВ, брой: 61, от 2.8.2019 г.).