ПРОФЕСИОНАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ (ППС)

Успешно завършилите ППС имат право да кандидатстват за присъждане на ТРЕТА ПКС, при условията, описани в Наредба 12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти


СЪВРЕМЕННИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ ПКС 3

Предназначение: учители, директори и други педагогически специалисти от всички етапи на образованието.

Анотация: Основната цел на програмата е да осигури необходимите компетентности за провеждането на съвременен образователен процес. Теоретичната база запознава с иновативни образователни тези, както и с актуални стратегии и подходи, фундиращи основите на съвременните образователни технологии. Практико-приложните аспекти на програмата изграждат умения за внедряване на съвременните образователни технологии в образователните практики в съответствие с достигнатото познавателно равнище и индивидуалните различия на обучаемите.

Хорариум: 208 академични часа

Продължителност: 1 година

Начин на завършване на обучението: защита на дипломна работа.

Документ от обучението: свидетелство за професионално педагогическа специализация.

Цена: две такси по 360 лв.


За повече информация се обърнете към техническия секретар г-жа В. Банова, на тел: 0884 726 475


ИНОВАТИВНИ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИЕТО В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И НАЧАЛНО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

Предназначение: учители, директори и други педагогически специалисти в детска градина и начален етап на образование

Анотация: Основното цел на програмата е да се повиши ефективността на учебния процес в класната стая на професионалното училище. Обучението е структурирано по модули, които представят иновативни техники и технологии за насърчаване на критическото и креативно мислене, умения за решаване на проблеми и използване на ИКТ като инструмент за развиване на уменията на 21-ви век у учениците. Обучаемите придобиват знания и компетенции за създаване, внедряване и управление на различни видове педагогически иновации в предучилищното и началното образование.

Продължителност: 1 година

Хорариум: 208 академични часа

Начин на завършване на обучението: защита на дипломна работа.

Документ от обучението: Свидетелство за професионално педагогическа специализация


ИНОВАТИВНИ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИЕТО В ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ

Предназначение: учители, директори и други педагогически специалисти в сферата на професионалното образование с инженерна и техническа насоченост

Анотация: Основното цел на програмата е да се повиши ефективността на учебния процес в класната стая на професионалното училище. Обучението е структурирано по модули, които представят иновативни техники и технологии за насърчаване на критическото и креативно мислене, умения за решаване на проблеми и използване на ИКТ като инструмент за развиване на уменията на 21-ви век у учениците. Обучаемите придобиват знания и компетенции за създаване, внедряване и управление на различни видове педагогически иновации в професионалното обучение.

Продължителност: 1 година

Хорариум: 208 академични часа

Начин на завършване на обучението: защита на дипломна работа.

Документ от обучението: Свидетелство за професионално педагогическа специализация


ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАНИЕ В МУЛТИКУЛТУРНАТА КЛАСНА СТАЯ

Предназначение: учители, директори и други педагогически специалисти

Анотация: Курсът се занимава с една от актуалните теми на 21. век и е вдъхновен от новостите в теориите за инклузивно образование. По време на обучението участниците ще разберат разликата между интеграция и включване (инклузия) в образованието, ще се запознаят с рисковете и бариерите, съществуващи в мултикултурната класна стая. Обучаемите ще усвоят нови технологии и стратегии за управление на класната стая в реална и виртуална среда.

Продължителност: 1 година

Хорариум: 208 академични часа

Начин на завършване на обучението: защита на дипломна работа.

Документ от обучението: Свидетелство за професионално педагогическа специализация


СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ В ОБРЗОВАНИЕТО НА 21 ВЕК: ИНТЕГРИРАНЕ НА STEM В ОБУЧЕНИЕТО

Предназначение: учители, директори и други педагогически специалисти

Анотация: STEM е учебен план, основан на идеята за обучение на учениците в четири специфични дисциплини - наука, технология, инженерство и математика - в интердисциплинарен и приложен подход. STEM е стратегия за преподаване, която предвижда обучението на различни отрасли по интердисциплинарен метод, а не отделно. С комбинираното използване на различни дисциплини, тази програма има за цел да подготви обучаемите да структурират проектно-базирани обучения, с които да се решават проблемите чрез прилагане на инженерен дизайн в обучението. Чрез този модел на преподаване учениците се обучават като индивиди, които могат да решат своите проблеми, да придобият самочувствие и да използват теоретичните си знания на практика в реалния живот.

Хорариум: 208 академични часа

Начин на завършване на обучението: защита на дипломна работа.

Продължителност: 1 година

Документ от обучението: Свидетелство за професионално педагогическа специализация


KОМПЕТЕНТНОСТНИЯ ПОДХОД В СЪВРЕМЕННОТО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ (вариант 1)

Предназначение: Учители по автоматика, информационна и управляваща техника, с присъдена четвърта професионално-квалификационна степен.

Анотация: По време на обучението си, участниците ще актуализират знания, свързани със съвременни тенденции в обучението по специални предмети, в сферата на информационната и управляващата техника за автоматизирани производствени системи и съвременни импулсни полупроводникови преобразуватели. Ще придобият базови умения за приложение на актуални методи и средства за създаване, композиране и форматиране на документи в реална и виртуална среда с инструменти за работа с таблици (Google Tables), с документи (Google Docs) и с анкети (Google Forms).
В края на специализацията, обучаваните ще придобият знания и умения за иновативни техники и технологии за преподаване и учене в полето на информационните технологии и ще могат да ги прилагат за изграждане на образователна среда в платформи за електронно и смесено обучение. Специализацията ще задълбочи интереса към иновациите и готовността на учителите за педагогически изследвания в професионалното образование.

Хорариум: 208 академични часа

Начин на завършване на обучението: защита на дипломна работа.

Продължителност: 1 година

Документ от обучението: Свидетелство за професионално педагогическа специализация


КОМПЕТЕНТНОСТНИЯ ПОДХОД В СЪВРЕМЕННОТО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ (вариант 2)

Предназначение: учители по електротехника, електрически мрежи, електроснабдяване и елтрообзавеждане, с присъдена четвърта професионално-квалификационна степен.

Анотация: Курс за професионално-педагогическа квалификация, който помага да се подобри качеството и ефективността на учебния процес по специални предмети в областта на професоналното образование. По време на обучението си, участниците ще актуализират знания, свързани със съвременни тенденции в обучението по специални предмети в областта на електротехниката и възобновяемите енергийни източници. Ще се запознаят и ще приложат иновативни методи за измерване на електрически велични, контрол и предаване на данни; основни прнципи и подходи при проектиране, изграждане и поддръжка на електрически системи от възобновяеми енергийни източници. Чрез компетентностния и дейностния подходи специализантите ще придобият знания и умения за създаване на интелигентни електрически мрежи и „умен“ дом. В края на обучението си участниците ще могат да прилагат иновативни образователни технологии в полето на електротехниката и възобновяемите енергийни източници и ще придобият умения за изграждане на образователна среда в платформи за електронно и смесено обучение.
В края на специализацията, обучаваните ще придобият знания и умения за иновативни техники и технологии за преподаване и учене в полето на информационните технологии и ще могат да ги прилагат за изграждане на образователна среда в платформи за електронно и смесено обучение. Специализацията ще задълбочи интереса към иновациите и готовността на учителите за педагогически изследвания в професионалното образование.

Форма на обучение: частично присъствена.

Хорариум: 208 академични часа

Продължителност: 1 година

Начин на завършване на обучението: защита на дипломна работа.

Документ от обучението: Свидетелство за професионално педагогическа специализация


ТЕНДЕНЦИИ И ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО „УСТРОЙСТВО НА АВТОМОБИЛА“

Предназначение: Специализацията е предназначена за учители по „Устройство на автомобила“

Анотация: Курсът осигурява знания, умения и компетенции, необходимия за оптимизиране на процеса на обучение по „Устройство на автомобила“ в две основни посоки: актуализиране на учебното съдържание и оптимизиране на процеса на обучение. По време на обучението участниците ще се запознаят с актуални тенденции в обучението по специални предмети, свързани с автомобилните двигатели и техните системи за управление.

Форма на обучение: частично присъствена.

Хорариум: 208 академични часа

Продължителност: 1 година

Документ от обучението: Свидетелство за професионално педагогическа специализация


ТЕНДЕНЦИИ И ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО „ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА АВТОМОБИЛА“

Предназначение: Специализацията е предназначена за учители по „Електрообзавеждане на автомобила“

Анотация: Курсът осигурява знания, умения и компетенции, необходимия за оптимизиране на процеса на обучение „Електрообзавеждане на автомобила“ в две основни посоки: актуализиране на учебното съдържание и оптимизиране на процеса на обучение. Специализантите ще актуализират и усъвършенстват знанията си в областта на: пусковите, запалителните и инжекционни системи на автомобилите; иновациите в системите, управляващи устойчивостта и комфорта; актуални тенденции в развитието на съвременните системи за безопасност на автомобила. Усвояваненето на съвременни методи и подходи на обучение ще даде възможност на участниците да придобият умения за по-ефективно проектиране, организиране и управление на образователния процес.

Форма на обучение: частично присъствена.

Хорариум: 208 академични часа

Продължителност: 1 година

Документ от обучението: Свидетелство за професионално педагогическа специализация


ТЕНДЕНЦИИ И ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО „ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА АВТОМОБИЛА“

Предназначение: Специализацията е предназначена за учители по „Експлоатация на автомобила“

Анотация: Курсът осигурява знания, умения и компетенции, необходимия за оптимизиране на процеса на обучение по специални предмети в областта на автомобилостроенето в две основни посоки: актуализиране на учебното съдържание и оптимизиране на процеса на обучение. По време на обучението, участниците ще обогатят знанията си за икономическите и техническите подходи за организация и управление на автомобилния транспорт, както и в областта на иновационни информационни системи за управление на транспортни потоци, маркетинг и реклама на транспортни услуги. Курсът представя съвременни аспекти в приложението на нови технологии TSI двигатели, както и в областта на обсужването и експлоатацията на автоматичните трансмисии на автомобилите и техните системи за управление. Чрез прилагане на компетентностния подход обучаемите ще придобият знания и умения за планиране, структуриране и провеждане на учебна практика, както и за организиране на учебно-възпитателните дейности в професоналните гимназии чрез приложение на иновативни техники и технологии. В края на обучението си, участниците ще могат да планират и създават учебни и практически ресурси, свързани с приложението на съвременни методи и подходи за диагностика на агрегатите, механизмите и системите на автомобила, с цел възпитаване на техническа грамотност у учениците и създаване на умения на 21 век.

Форма на обучение: частично присъствена.

Хорариум: 208 академични часа

Продължителност: 1 година

Документ от обучението: Свидетелство за професионално педагогическа специализация


ТЕНДЕНЦИИ И ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО „ЕЛЕКТРОННИ СИСТЕМИ В АВТОМОБИЛА“

Предназначение: Специализацията е предназначена за учители по „Електронни системи в автомобила“

Анотация: Курс за професионално-педагогическа квалификация, който помага да се подобри качеството и ефективността на учебния процес по специални предмети в областта на автомобилостроенето. По време на обучението участниците ще актуализират знания и умения по управление на процесите, свързани електронните системи на автомобила. Чрез дейностен и компетентностен подход ще се запознаят с алгоритъма на действие на тези системи, конструкцията и характеристиките на възприемателите и управляемите устройства. Получените знания ще оптимизират процеса на обучение в професионалните гимназии. Специализантите ще придобият умения да планиране, структуриране и организиране на учебно-възпитателните дейности с цел провокиране интереса на учениците и задържането им в клас. В края на обучението си участниците ще могат да прилагат различни инвотавни техники и технологии за организиране на учебното съдържние по специлани предемети и учебна практика, като и ще се запознаят с новостите и тенденциите в областта на професионалното образование.

Форма на обучение: частично присъствена.

Хорариум: 208 академични часа

Продължителност: 1 година

Документ от обучението: Свидетелство за професионално педагогическа специализация


СЪВРЕМЕННИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ АСПЕКТИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО „МАШИННИ ЕЛЕМЕНТИ И ПРОЕКТИРАНЕ“

Предназначение: Специализацията е предназначена за учители по „Експлоатация на автомобила“

Анотация: Курсът осигурява знания, умения и компетенции, необходимия за оптимизиране на процеса на обучение по специални предмети от областта на машинните елементи и проектиране в две основни посоки: актуализиране на учебното съдържание и оптимизиране на процеса на обучение. По време на обучението се усвояват съвременни методи и техники за технологично проектиране, диагностициране, оценяване и прогнозиране на състоянието на сложни технически системи и за прилагане на софтуерни продукти за кинематичен и динамичен анализ на механизми с повече от една степен на свобода. Акцентът при усъвършенстването на педагогическите умения се поставя върху усвояването на съвременни образователни технологии и стратегии за проектиране, организиране и управление на образователния процес.

Форма на обучение: частично присъствена.

Хорариум: 208 академични часа

Продължителност: 1 година

Документ от обучението: Свидетелство за професионално педагогическа специализация


СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО „МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ И ИНСТРУМЕНТИ“

Предназначение: Специализацията е предназначена за учители по „Машинни елементи и проектиране“

Анотация: Курсът осигурява знания, умения и компетенции, необходимия за оптимизиране на процеса на обучение по специални предмети от областта на машинните елементи и проектиране в две основни посоки: актуализиране на учебното съдържание и оптимизиране на процеса на обучение. По време на обучението си специализантите ще се запознаят със съвременни аспекти и тенденции в професионалното образование в сферата на машиностроенето. В края на обучението участниците ще могат да прилагат иновативни подходи при организиране на учебно-възпитателните дейности и учебна практика за оптимизиране на професионалното обучение на учениците чрез прилагане на компетентностен и дейностен подходи и учене. Ще могат да прилагат специализиран софтуерен продукт TopSolid’Design, както и подходи, методи, технически и програмни средства за симулационно моделиране на сложни процеси и системи в машиностроенето в класната стая.

Форма на обучение: частично присъствена.

Хорариум: 208 академични часа

Продължителност: 1 година

Документ от обучението: Свидетелство за професионално педагогическа специализация


СЪВРЕМЕННИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ АСПЕКТИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО „ПРОЕКТИРАНЕ С ПРИЛОЖНИ ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ“

Предназначение: Специализацията е предназначена за учители по „Проектиране с приложни програмни продукти“

Анотация: Курс за професионално-педагогическа квалификация, който помага да се подобри качеството и ефективността на учебния процес по специални предмети в областта на машиностроенето, свързано с проектиране с приложни програмни продукти. По време на обучението специализантите ще се запознаят със съвременни тенденции, подходи и методи за приложение на техническите и програмни средства за извършване на симулационно моделиране на сложни процеси и системи в машиностроенето и за обработка на резултатите от тях. В края на обучението си, участниците ще могат да прилагат иновативни техники и технологии за структуриране, организиране и провеждане на учебна практика и часове по специални предмети в областта на машиностроенето с цел оптимизиране на учебно-възпитателния процес.

Форма на обучение: частично присъствена.

Хорариум: 208 академични часа

Продължителност: 1 година

Документ от обучението: Свидетелство за професионално педагогическа специализация


„СЪВРЕМЕННИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ АСПЕКТИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ОТОПЛИТЕЛНА, ВЕНТИЛАЦИОННА, ХЛАДИЛНА И КЛИМАТИЧНА ТЕХНИКА“

Предназначение: Специализацията е предназначена за учители по „Техническа термодинамика и топлопренасяне“, „Хладилни машини и инсталации“, „Алтернативни енергийни източници“, „Климатична, вентилационна и отоплителна техника“, „Проектиране на топлотехнически съоръжения и инсталации“, „Топлинни източници“, „Експлоатация на топлотехнически съоръжения и инсталации“.

Анотация: Курсът осигурява знания, умения и компетенции, необходимия за оптимизиране на процеса на обучение по специални предмети от областта на топлотехниката в две основни посоки: актуализиране на учебното съдържание и оптимизиране на процеса на обучение. Курсът представя аспекти от фундаментални знания през призмата на иновативното образование. В края на обучението си участниците ще придобият умения и компетенции за преподаване на специфични знания, свързани с енергопреобразуващи технологии, енергийна ефективност и възможности за използване на възобновяеми енергийни източници.

Форма на обучение: частично присъствена.

Хорариум: 208 академични часа

Продължителност: 1 година

Документ от обучението: Свидетелство за професионално педагогическа специализацияЗаявлението може да изтеглите от тук: Заявление за включване в професионално-педагогическа специализация (ППС)