ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО - КВАЛИФИКАЦИОННИ СТЕПЕНИ (ПКС)Присъждането на ПКС съответства на НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (Обн. ДВ, брой: 61/2.8.2019 г.)

ПРИСЪЖДАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННИ СТЕПЕНИ в ДКПРУ- Сливен, ТУ-София.

Проблемна област Кандидати със специалност/длъжност ПКС Процедура
Област 1 Методика на обучението (по учебен предмет в началното училище/ по учебен предмет от професионалната подготовка/ по образователно направление в детската градина) учители, директори и други педагогически специалисти в предучилищното образование;
учители, директори и други педагогически специалисти в начално училищното образование;
учители, директори и други педагогически специалисти в сферата на професионалното образование с инженерна и техническа насоченост; ръководители на направление "Информационни и комуникационни технологии";
специалисти в държавни и общински обслужващи звена/центрове, които извършват дейности по обучението и възпитанието на деца от детската градина и ученици от началното училище.
Пета УСТЕН ИЗПИТ
по конспект
Четвърта ПИСМЕН ИЗПИТ
по конспект
Трета ПО ДОКУМЕНТИ
Област 2 Теория на възпитанието, дидактика, специална педагогика, социална педагогика Втора ПИСМЕНА РАЗРАБОТКА
диагностична процедура
Първа ПИСМЕНА РАЗРАБОТКА
диагностична процедура

От 1 юни до 31 юли 2022 година ДКПРУ - Сливен ще приема документи за включване в процедури за присъждане на ПЕТА, ЧЕТВЪРТА, ВТОРА И ПЪРВА ПРОФЕСИОНАЛНО- КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН /ПКС/.


Документи за ТРЕТА ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН се приемат целогодишно.


Процедурите по присъждане на ПКС изцяло са съобразени с изискванията на НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (Обн. ДВ, брой: 61, от 2.8.2019 г.).


За информация и записване се обърнете към техническия секретар на ДКПРУ - Сливен:
Симона Калчева
e-mail: dkpru_sliven@abv.bg
тел. 044/667410, моб. 0895 456764