ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО - КВАЛИФИКАЦИОННИ СТЕПЕНИ (ПКС)Присъждането на ПКС съответства на НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (Обн. ДВ, брой: 61/2.8.2019 г.)

ПРИСЪЖДАНЕ НАПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННИ СТЕПЕНИ в ДКПРУ- Сливен, ТУ-София.

Проблемна област Кандидати със специалност/длъжност ПКС № Процедура Такса
Област 1 Методика на обучението (по учебен предмет в началното училище/ по учебен предмет от професионалната подготовка/ по образователно направление в детската градина) учители, директори и други педагогически специалисти в предучилищното образование;
учители, директори и други педагогически специалисти в начално училищното образование;
учители, директори и други педагогически специалисти в сферата на професионалното образование с инженерна и техническа насоченост; ръководители на направление "Информационни и комуникационни технологии";
специалисти в държавни и общински обслужващи звена/центрове, които извършват дейности по обучението и възпитанието на деца от детската градина и ученици от началното училище.
Пета УСТЕН ИЗПИТ
по конспект
60 лв.
Четвърта ПИСМЕН ИЗПИТ
по конспект
80 лв.
Трета ПО ДОКУМЕНТИ 50 лв.
Област 2 Теория на възпитанието, дидактика, специална педагогика, социална педагогика Втора ПИСМЕНА РАЗРАБОТКА
диагностична процедура
90 лв.
Първа ПИСМЕНА РАЗРАБОТКА
диагностична процедура
100 лв.
* Таксите и цените са за един участник


Таксите за придобиване на ПКС се превеждат по банков път на:
Банкова сметка: BG37UBBS80023106029802, Банка ОББ,
Клон Сливен (в полза на ТУ – СОФИЯ, ФАКУЛТЕТ И КОЛЕЖ – СЛИВЕН).
*Моля, в платежното нареждане да посочите трите имена на кандидата, EГН и основанията за плащане:
"такса за обучение в „наименование на курса"
"такса за поцедура за придобиване на.../№/ ПКС"
"такса за подготвителен курс за.../№/ ПКС"

Сесиите за придобиване на професионално-квалификационна степен се провеждат от 15 септември до 15 ноември на съответната календарна година.
Графикът на сесиите ще се публикува на сайта на ДКПРУ- Сливен.
Присъдената професионално-квалификационна степен се удостоверява със Свидетелство /по образец/, съгласно Наредба № 15 на МОН/.