ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПКС
1. Заявление по образец:Заявление 1 ПКС Заявление 2 ПКС Заявление 3 ПКС Заявление 4 ПКС Заявление 5 ПКС Заявление 1 ПКС доктор

2. Диплома за висше образование;

3. Диплома за образователна и научна степен "доктор" или диплома за научна степен "доктор на науките";

4. Документ за придобита професионална квалификация "учител" с изключение на случаите, в които такава професионална квалификация не се изисква за заемането на съответната длъжност на педагогически специалист;

5. Свидетелство за професионално-педагогическа специализация при кандидатстване за трета професионално- квалификационна степен;

6. Документ(и), удостоверяващ(и) присъдени или признати квалификационни кредити;

7. Документ за придобита предходна професионално-квалификационна степен;

8. Трудова, служебна или осигурителна книжка, удостоверяващи изискуемия стаж;

9. Документи, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 58 при кандидатстване за пета професионално-квалификационна степен;

10. Писмена разработка и публикации, ако такива се изискват за съответната професионално-квалификационна степен.

11. Декларация за оригиналност от кандидатите за придобиване на I ПКС и II ПКС:Декларация оригиналност 1 и 2 ПКС

12. Декларация за липса на дисциплинарни наказания:Декларация наказания

13. Снимка на кандидата в паспортен формат за свидетелството за придобита ПКС;

14. Документи за платени такси.

Всички дипломи и свидетелства се представят в ксерокопие и оригинал /за справка/.

Документи се приемат в сградата на „ИПФ – Сливен“, кабинет 1306, всеки работен ден от 08:00 часа до 16.30 часа:
- през цялата година за ТРЕТА ПКС (след успешното завършване на професионално-педагогическа специализация) и ПЪРВА ПКС (с присъдена ОНС „доктор“).
- от 1 юни до 31 юли на всяка календарна година за ПЕТА, ЧЕТВЪРТА, ВТОРА И ПЪРВА ПКС.

Таксите за придобиване на ПКС се превеждат по банков път на:
Банкова сметка: BG37UBBS80023106029802, Банка ОББ,
Клон Сливен (в полза на ТУ – СОФИЯ, ФАКУЛТЕТ И КОЛЕЖ – СЛИВЕН).
*Моля, в платежното нареждане да посочите трите имена на кандидата, EГН и основанията за плащане:
"такса за обучение в „наименование на курса"
"такса за поцедура за придобиване на.../№/ ПКС"
"такса за подготвителен курс за.../№/ ПКС"