ПОДГОТВИТЕЛНИ КУРСОВЕ

Основната цел на подготвителния курс е да осигури оптимален обем от знания, умения и компетенции, необходими за успешно преминаване през процедура за придобиване на ПКС в определена област. Завършилите обучението получават Удостоверение за допълнително обучение.


СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ ОБРАЗОВАНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА ПКС 5

Предназначение: учител в детска градина; специалист в държавни и общински обслужващи звена/центрове, които извършват дейности по обучението и възпитанието на деца от детската градина

Анотация: Организация на предучилищното образование – обзор и анализ на нормативната база с фокус ОН „БЕЛ“. Дискусия, свързана със съвременните аспекти в обучението по БЕЛ в детската градина – актуални образователни подходи; методическата система и компоненти; същност и специфики на педагогическата ситуация.

Хорариум: 16 академични часа

Квалификационни кредити: 1

Форма на обучение: присъствена или частично присъствена

Място на провеждане на обучението: ДКПРУ- Сливен


СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ ОБРАЗОВАНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В НАЧАЛНИЯ ЕТАП НА ОСНОВНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН ПКС 5

Предназначение: учител в начално училище; специалист в държавни и общински обслужващи звена/центрове, които извършват дейности по обучението и възпитанието на ученици от началното училище

Анотация: Организация на учебно-възпитателния процес в началното училище – обзор и анализ на нормативната база с акцент върху регламента за изучаване на „БЕЛ“ в началното училище. Дискусия, свързана със съвременните аспекти в обучението по БЕЛ в началното училище – актуални образователни подходи; методическата система и компоненти; същност и специфики на урока по „БЕЛ“.

Хорариум: 16 академични часа

Квалификационни кредити: 1

Форма на обучение: присъствена или частично присъствена

Място на провеждане на обучението: ДКПРУ- Сливен


СЪВРЕМЕННИЯТ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ДИСКУРС ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА ПКС 4

Предназначение: учител в детска градина; специалист в държавни и общински обслужващи звена/центрове, които извършват дейности по обучението и възпитанието на деца от детската градина

Анотация: Образованието по български език и литература в детската градина в контекста на съвременната образователна парадигма. ДОС и ОН „БЕЛ“ – анализ, перспективи; актуалната методическа система – особености и компоненти. Приложна част, включваща коментар на различни педагогически ситуации по български език и литература и анализ на добрите образователни практики.

Хорариум: 16 академични часа

Квалификационни кредити: 1

Форма на обучение: присъствена или частично присъствена

Място на провеждане на обучението: ДКПРУ- Сливен


СЪВРЕМЕННИ ПОДХОДИ В ОБРАЗОВАНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В НАЧАЛНИЯ ЕТАП НА ОСНОВНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН ПКС 4

Предназначение: учител в начално училище; специалист в държавни и общински обслужващи звена/центрове, които извършват дейности по обучението и възпитанието на ученици от началното училище

Анотация: : Организация на учебно-възпитателния процес в началното училище – обзор на нормативната база с акцент върху регламента за изучаване на „БЕЛ“ в началното училище. Коментар на съвременните подходи в обучението по БЕЛ в началното училище – роля на компетентностния подход, на интердисциплинарния подход, на проблемния подход и др. Възможности за приложението на на емпирично ниво на междутекстовия подход в обучението по литература. Казуси, свързани с актуалните тенденции в образованието по БЕЛ.

Хорариум: 16 академични часа

Квалификационни кредити: 1

Форма на обучение: присъствена или частично присъствена

Място на провеждане на обучението: ДКПРУ- Сливен