ПОДГОТВИТЕЛНИ КУРСОВЕ

Основната цел на подготвителния курс е да осигури оптимален обем от знания, умения и компетенции, необходими за успешно преминаване през процедура за придобиване на ПКС в определена област. Завършилите обучението получават Удостоверение за допълнително обучение.


ОБРАЗОВАНИЕ В ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО ПКС 5

Предназначение: учители, директори и други педагогически специалисти за придобиване на V ПКС.

Анотация: Обучаемите се запознават с изискванията за придобиване на V ПКС. Анализират се нормативните документи в системата на българското образование и ДОС. Акцентира се върху съвременни модели и технологии за оптимизиране на образователния процес. Дискутират се варианти за представяне на собствен педагогически опит.

Хорариум: 16 академични часа

Квалификационни кредити: 1

Форма на обучение: присъствена или частично присъствена

Място на провеждане на обучението: ДКПРУ, ИПФ Сливен или по договаряне на място

Ръководител: доц. М. Тенева


МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ ПКС 5

Предназначение: учител в професионална гимназия; специалист в държавни и общински обслужващи звена/центрове, които извършват дейности по обучението и възпитанието на ученици от професионалните гимназии.

Анотация: Организация на професионалното образование – обзор и анализ на нормативната база с фокус методика на обучението по дисциплини с инженерна и техническа насоченост. Съвременни аспекти в обучението по професионални направления – методическа система: същност, специфики и компоненти; актуални образователни подходи. Общи методически практики свързани с планиране, подготовка, организация и провеждане на теоретични и практически занятия.

Хорариум: 16 академични часа

Квалификационни кредити: 1

Форма на обучение: присъствена или частично присъствена

Място на провеждане на обучението: ДКПРУ, ИПФ Сливен или по договаряне на място

Ръководител на курса: доц. д-р Снежана Консулова, snejanakonsulova@yahoo.com, 089 369 1832.
гл. ас. д-р Марина Димитрова, mid33@abv.bg, 087 774 1123.


СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ В ОБРАЗОВАНИЕТО ПО БЕЛ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА ПКС 5

Предназначение: учител в детска градина; специалист в държавни и общински обслужващи звена/центрове, които извършват дейности по обучението и възпитанието на деца от детската градина

Анотация: Организация на предучилищното образование – обзор и анализ на нормативната база с фокус ОН „БЕЛ“. Дискусия, свързана със съвременните аспекти в обучението по БЕЛ в детската градина – актуални образователни подходи; методическата система и компоненти; същност и специфики на педагогическата ситуация.

Хорариум: 16 академични часа

Квалификационни кредити: 1

Форма на обучение: присъствена или частично присъствена

Място на провеждане на обучението: ДКПРУ- Сливен


СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ В ОБРАЗОВАНИЕТО ПО БЕЛ В НАЧАЛНИЯ ЕТАП НА ОСНОВНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН ПКС 5

Предназначение: учител в начално училище; специалист в държавни и общински обслужващи звена/центрове, които извършват дейности по обучението и възпитанието на ученици от началното училище

Анотация: Организация на учебно-възпитателния процес в началното училище – обзор и анализ на нормативната база с акцент върху регламента за изучаване на „БЕЛ“ в началното училище. Дискусия, свързана със съвременните аспекти в обучението по БЕЛ в началното училище – актуални образователни подходи; методическата система и компоненти; същност и специфики на урока по „БЕЛ“.

Хорариум: 16 академични часа

Квалификационни кредити: 1

Форма на обучение: присъствена или частично присъствена

Място на провеждане на обучението: ДКПРУ- Сливен


ПРОЕКТИРАНЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС ПКС 4

Предназначение: учители, директори и други педагогически специалисти за придобиване на IV ПКС.

Анотация: Обучаемите се запознават с изискванията за придобиване на IV ПКС. Анализират се нормативните документи в системата на българското образование и ДОС. Акцентира се върху съвременни образователни технологии за проектиране, организиране и управление на образователния процес.

Хорариум: 16 академични часа

Квалификационни кредити: 1

Форма на обучение: присъствена или частично присъствена

Място на провеждане на обучението: ДКПРУ- Сливен

Ръководител на курса: доц. М. Тенева


МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ ПКС 4

Предназначение: учител в професионална гимназия; специалист в държавни и общински обслужващи звена/центрове, които извършват дейности по обучението и възпитанието на ученици от професионалните гимназии.

Анотация: Разширяване на познанията и придобиване на компетентности в областта на преподаването и реализирането на съвременни уроци по професионални направления. Методическо разработване на конкретни теми и раздели от техническите дисциплини. Практическо усвояване на иновативни практики, съвременни интерактивни педагогически технологии, проектно-базирано обучение. Курсистите се обучават за вземане на методически решения и приобщаване към работа с електронни ресурси в реална училищна среда.

Хорариум: 16 академични часа

Квалификационни кредити: 1

Форма на обучение: присъствена или частично присъствена

Място на провеждане на обучението: ДКПРУ, ИПФ Сливен или по договаряне на място

Ръководител на курса: доц. д-р Снежана Консулова, snejanakonsulova@yahoo.com, 089 369 1832.
гл. ас. д-р Марина Димитрова, mid33@abv.bg, 087 774 1123.


СЪВРЕМЕННИЯТ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ДИСКУРС ПО БЕЛ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА ПКС 4

Предназначение: учител в детска градина; специалист в държавни и общински обслужващи звена/центрове, които извършват дейности по обучението и възпитанието на деца от детската градина

Анотация: Образованието по български език и литература в детската градина в контекста на съвременната образователна парадигма. ДОС и ОН „БЕЛ“ – анализ, перспективи; актуалната методическа система – особености и компоненти. Приложна част, включваща коментар на различни педагогически ситуации по български език и литература и анализ на добрите образователни практики.

Хорариум: 16 академични часа

Квалификационни кредити: 1

Форма на обучение: присъствена или частично присъствена

Място на провеждане на обучението: ДКПРУ- Сливен


СЪВРЕМЕННИ ПОДХОДИ В ОБРАЗОВАНИЕТО ПО БЕЛ В НАЧАЛНИЯ ЕТАП НА ОСНОВНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН ПКС 4

Предназначение: учител в начално училище; специалист в държавни и общински обслужващи звена/центрове, които извършват дейности по обучението и възпитанието на ученици от началното училище

Анотация: Организация на учебно-възпитателния процес в началното училище – обзор на нормативната база с акцент върху регламента за изучаване на „БЕЛ“ в началното училище. Коментар на съвременните подходи в обучението по БЕЛ в началното училище – роля на компетентностния подход, на интердисциплинарния подход, на проблемния подход и др. Възможности за приложението на на емпирично ниво на междутекстовия подход в обучението по литература. Казуси, свързани с актуалните тенденции в образованието по БЕЛ.

Хорариум: 16 академични часа

Квалификационни кредити: 1

Форма на обучение: присъствена или частично присъствена

Място на провеждане на обучението: ДКПРУ- Сливен


ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ТВОРЧЕСТВО ПКС 3

Предназначение: учители, директори и други педагогически специалисти от всички етапи на образованието.

Анотация: Основната цел на програмата е да осигури необходимите компетентности за проектиране и реализиране на педагогически взаимодействия, базирани на сътрудничество и творчество. Усвояват се стратегии и техники за изграждане на позитивна образователна среда, която стимулира умения като критично и аналитично мислене, креативност, емоционална интелигентност и работа в екип.

Хорариум: 16 академични часа

Продължителност: 1 година

Форма на обучение: частично присъствена.

Документ от обучението: Свидетелство за професионално педагогическа специализация

Начин на завършване на обучението: защита на дипломна работа.

Ръководител: доц. д-р Маргарита Тенева


ДИАГНОСТИКА И ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПРИ РАБОТА В ПРИОБЩАВАЩА КЛАСНА СТАЯ ПКС 2

Предназначение: учители, директори и други педагогически специалисти в сферата на предучилищното, начално училищното и професионалното образование /с инженерна и техническа насоченост/, с присъдена 3. ПКС

Анотация: Курсистите се запознават с изискванията за подготовка, организация и провеждане на дейностите, свързани с диагностична процедура, необходима за придобиване на 2 ПКС.
Теоретичната постановка на курса включва диагностични и оценъчни процедури за постиженията на обучаемите, както и съвременни помощни средства при обучението в приобщаваща класна стая.
Целта на обучението в този курс е да се подготвят педагогически специалисти за идентифициране на различни потребности и образователни затруднения в приобщаващата класна стая и да се подпомогне образователния процес в обсега на приобщаващото образование.
В края на обучението участниците ще могат да:
- проучват постиженията на учащите;
- диагностицират учебно-възпитателните възможности, знания, умения и навици;
- прогнозират по-нататъшното развитие, адаптация и нагласи в приобщаващата среда;
- изготвят програми за личностно развитие на учащите;
- планират и изготвят програми за привличане на семейството като основен фактор за мотивация и успеваемост на учениците в приобщаваща класна стая;
- владеят иновативни методи и практически техники за осигуряване на подкрепяща среда в обучението на учениците.

Хорариум: 32 академични часа

Квалификационни кредити: 2

Форма на обучение: присъствена или частично присъствена

Място на провеждане на обучението: ДКПРУ- Сливен

Ръководител на курса: гл. ас. д-р Моника Ингилизова, monikaingilizova@gmail.com, 087 862 6256.


ОБРАЗОВАНИЕ В ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО - ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ И ПРАКТИКИ ПКС 1

Предназначение: учители, директори и други педагогически специалисти в сферата на предучилищното, началноучилищното и професионалното образование с инженерна и техническа насоченост, с присъдена 2 ПКС

Анотация: Представят се съвременни модели, технологии и иновативни образователни практики на педагогически взаимодействия в реална и виртуална среда. Обучаемите усвояват умения да изследват, проектират и организират образователния процес чрез използване на иновативни методи, техники и инструменти.

Хорариум: 32 академични часа

Квалификационни кредити: 2

Форма на обучение: частично присъствена

Място на провеждане на обучението: ДКПРУ- Сливен

Ръководител: доц. д-р Маргарита Тенева