EU

С финансовата подкрепа на Европейски социален фонд,
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

 
Схема BG051PO001-4.3.04: „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”

Договор № BG051PO001-4.3.04-0040 "Развитие на дистанционен център за електронно обучение на инженерно-педагогически кадри"

Център за дистанционно обучение на инженерно-педагогически кадри

Бенефициент
 

 

От месец ноември 2012 година в Инженерно- педагогическия факултет - Сливен на Технически университет - София започна изграждането на Център за дистанционно обучение на инженерно-педагогически кадри със средства отпуснати от Европейския съюз. 

 

 


Договор № BG051PO001-4.3.04-0040
Име на проект: Развитие на дистанционен център за електронно  обучение на инженерно-педагогически кадри
Бенефициент: Технически университет – София чрез Инженерно-педагогически факултет – Сливен 
СУМА: 573 060,38 лв.

Описание на целевата група
/общият брой на представителите на допустимата целева група, които ще бъдат включени в проекта, както и съответствието на проектното предложение с идентифицираните нужди и проблеми на целевите групи/

Проектът предвижда  550  учащи към момента в ИПФ-Сливен студенти да преминат отделни модули или цели курсове чрез дистанционна форма на обучение до края на изпълнението му.  Също така и 45 преподаватели да  преминат съответното обучение за повишаване на квалификацията и придобиване на знания и умения за прилагане на дистанционни форми на обучение. От тези 45 да бъдат допълнително обучени 15  преподаватели  за създаване на мултимедийни и електронни помагала, както и за прилагане на интерактивни методи на обучение. Като обучените преподаватели ще могат в последствие да обучават свои колеги и преподаватели от професионалните гимназии, като им предават знанията си. 
Основната необходимост на обучаващите се в ИПФ-Сливен към момента е постигане на европейско качество на висшето образование и модернизирането му в съответствие с европейските критерии. Стремежът на университета е да отговори на нуждите на студентите чрез реализирането на настоящия проект като им предостави интерактивно и модерно образование близко до тях. Чрез въвеждането на електронна форма на дистанционното обучение ИПФ-Сливен предвижда привличането на нови студенти и включването им в целевите групи, включително и такива от чужбина  и в неравностойно положение чрез предоставянето на достъпно, модерно и качествено образование, посредством предоставянето му в електронна дистанционна форма. Целта на университета е да създаде система за повишаване на мотивацията на студентите за постигане на по-добри резултати в обучението и за осигуряването на равен достъп до висше образование.
Приоритетите на университета включени в проектното предложение са насочени към:
- повишаване качеството на образованието в отговор на нуждите на студентите;
- обвързаност на образователните програми с реалните потребности на икономиката за по-успешната реализация на обучаващите се на пазара на труда;
- осигуряване на равен достъп до образование за всички и отваряне на образователната система, като по този начин ще се даде възможност на работещи, хора в неравностойно положение или такива живеещи извън академичните градове да се включат успешно в образователния процес;
- създаване на условия и среда за реализиране на практика на образователната концепция за „Учене през целия живот”;
- превръщане на ИПФ-Сливен в университет на знанието и иновациите в отговор на динамиката и развитието на образователните изисквания  на световно ниво.
С реализацията на проекта университета предвижда да предостави достъп до образование чрез развитието на дистанционни форми на обучение и осигуряването на равен достъп до образование, което води до по-висока мотивация и заинтересованост на студентите от образователния процес. Чрез въвеждането на нов вид обучение ИПФ-Сливен ще отговори на   изискванията на студентите за качеството на тяхното учене. Повишаването на достъпа до висше образование ще подобри перспективите на студентите за заетост.

 

  small logo ©2012 SLIVEN, Engineering Pedagogical Faculty
Ana Dimitrova & Plamen Matsinski
„Инвестира във вашето бъдеще”