EU

С финансовата подкрепа на Европейски социален фонд,
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

 
Схема BG051PO001-4.3.04: „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”

Договор № BG051PO001-4.3.04-0040 "Развитие на дистанционен център за електронно обучение на инженерно-педагогически кадри"

Център за дистанционно обучение на инженерно-педагогически кадри

Електронна библиотека

Вход в Dox.bg

Вход към Виртуалната библиотека на Библиотеката на Факултет и Колеж - Сливен.

Пример за структура на електронно учебно съдържание (видео-файл)

Пример за структура на електронно учебно съдържание (Word-формат)

 

 

 

 

 

 

 

 

  small logo ©2012 SLIVEN, Engineering Pedagogical Faculty
Ana Dimitrova & Plamen Matsinski
„Инвестира във вашето бъдеще”