EU

С финансовата подкрепа на Европейски социален фонд,
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

 
Схема BG051PO001-4.3.04: „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”

Договор № BG051PO001-4.3.04-0040 "Развитие на дистанционен център за електронно обучение на инженерно-педагогически кадри"

Център за дистанционно обучение на инженерно-педагогически кадри

Експерти
1. Експерти по създаване на Център за дистанционно обучение

 • проф. д.т.н. инж. Станимир Карапетков
 • доц. д-р инж. Красимир Спиров
 • доц. д-р инж. Койчо Атанасов

 • Технически сътрудници софтуер и хардуер:
 • инж. Ана Димитрова
 • инж. Пламен Мъцински • 2. Експерти по разработване на петгодишен план за развитие на Центъра за дистанционно обучение

 • проф. д.т.н. инж. Станимир Карапетков
 • доц. д-р инж. Красимир Спиров
 • доц. д-р инж. Койчо Атанасов

 • Технически сътрудници софтуер и хардуер:
 • инж. Пламен Мъцински
 • инж. Ана Димитрова • 3. Експерти по разработване на електронно учебно съдържание


  Педагогика Психология
  доц. д-р Маргарита Тенева - научен ръководител доц. д-р Марина Николова - научен ръководител
  гл. ас. д-р Юрий Клисаров докторант Моника Ингилизова
  Методика АВИТО
  доц. д-р Красимир Спиров - научен ръководител доц. д-р Красимир Спиров - научен ръководител
  гл. ас. Юрий Клисаров  
  Английски език Икономика и мениджмънт 
  ст. преп. д-р Калина Белчева - научен ръководител  проф. д-р Иван Величков- научен ръководител 
  докторант Хабибе Нури гл. ас. Веселина Чобанова
  докторант Илкнур Нури  
  Безопасност на движение и анализ на ПТП  Мода и текстил 
  проф. д.т.н. Станимир  Карапетков - научен ръководител  проф. д-р Христо Петров - научен ръководител 
  доц. д-р Мина Цонева проф. д-р Андреас Хараламбус
  Топлотехника и промишлена топлоенергетика  Електрически мрежи и системи 
  проф. д-р Бончо Бонев - научен ръководител  проф. д-р Стефка Неделчева - научен ръководител 
  доц. д-р  Койчо Атанасов гл. ас. д-р  Веселин Чобанов
  Администриране ІІ година - дистанционно обучение  
  магистър инж. Пламен Мъцински  
  магистър инж. Ана Димитрова  
    .
  4. Експерти по Дистанционно обучение

 • проф. д.т.н. инж. Станимир Карапетков
 • доц. д-р инж. Красимир Спиров
 • проф. д-р Бончо Бонев
 • доц. д-р инж. Койчо Атанасов
 • проф. д-р инж. Андреас Хараламбус
 • проф. д-р инж. Христо Петров
 • проф. д-р инж. Иван Величков
 • проф. д-р инж. Стефка Неделчева
 • доц. д-р Йордан Чобанов
 • доц. д-р Марина Николова
 • доц. д-р Маргарита Тенева
 • доц. д-р инж. Мина Цонева
 • гл. ас. д-р инж. Веселин Чобанов
 • ст. преп. д-р Калина Белчева
 • гл. ас. д-р Юрий Клисаров
 • инж. Моника Ингилизова
 • инж. Хабибе Нури
 • инж. Илкнур Нури

 • Систем-администратори, технически сътрудници софтуер и хардуер:
 • инж. Пламен Мъцински
 • инж. Ана Димитрова
 •   small logo ©2012 SLIVEN, Engineering Pedagogical Faculty
  Ana Dimitrova & Plamen Matsinski
  „Инвестира във вашето бъдеще”