EU

С финансовата подкрепа на Европейски социален фонд,
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

 
Схема BG051PO001-4.3.04: „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”

Договор № BG051PO001-4.3.04-0040 "Развитие на дистанционен център за електронно обучение на инженерно-педагогически кадри"

Център за дистанционно обучение на инженерно-педагогически кадри

Информация


Курсове:

 • КУРС "Интерактивни методи за преподаване в Black Board" - начало 16.06.2014 год, Обучение на преподаватели. (списък)
 • КУРС "Обучение за работа в Black Board" - от 28.01.2014 год. до 14.02.2014 год. (списък). Програма на курса за обучение на системните администратори. Програма на курса за обучение на преподаватели.
 • КУРС "Интерактивни методи за обучение" - 14 юни 2013 год. от 10,00 часа в ИПФ - Сливен - Съдържание
 • Опреснителен курс - 8 май 2013 год. от 13,00 часа в ИПФ - Сливен - Съдържание

 • Обществени поръчки:

 • ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАН СОФТУЕР –
  ПЛАТФОРМА ЗА ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ по реда на чл. 14, ал. 5 т. 2 от Закона за обществени поръчки
  ;
 • ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАН СОФТУЕР - ПЛАТФОРМА ЗА ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ

 • Научни конференции и други форуми:

 • 14.05.2014 г. - Среща в Областната управа на Област – Сливен, във връзка с проект „Областен информационен център Сливен” № BG161PO002-3.3.02-0017-C0001, финансиран от ОП «Техническа помощ», съфинансирана от Европейски съюз чрез ЕФ за регионално развитие. (виж повече за събитието);
 • февруари-март 2014 год., "Младите хора и модерна Европа", Интернет-Конференция; Програма на конференцията;
 • 13 - 15 септември 2013 год., "Образователни технологии 2013", гр. Каварна; Програма на конференцията;
 • 22 - 25 април 2013 год., Горловски институт, гр. Горловка, Украйна;
 • Конференция "Модели на дистанционно обучение по тематични направления" - 1 - 2 февруари 2013 год. - Програма

 •  
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    small logo ©2012 SLIVEN, Engineering Pedagogical Faculty
  Ana Dimitrova & Plamen Matsinski
  „Инвестира във вашето бъдеще”