EU

С финансовата подкрепа на Европейски социален фонд,
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

 
Схема BG051PO001-4.3.04: „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”

Договор № BG051PO001-4.3.04-0040 "Развитие на дистанционен център за електронно обучение на инженерно-педагогически кадри"

Център за дистанционно обучение на инженерно-педагогически кадри

Нормативни документи
Закон за висше образование
Наредба за дистанционно обучение
Правилник на Технически университет - София
Правилник за обучение на студентите в Технически университет - София
Правилник за набиране, обработване и съхранение на лични данни в ТУ–София
Правилник за устройството и дейността на центъра за непрекъснато и следдипломно обучение.
Вътрешни правилници, правила и нормативни разпоредби на Технически университет - София
Правилник за атестиране на академичния състав
Правилник за издаване на учебна литература
Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени в ТУ–София
Правилник за условията и реда за заемане на академични длъжности в ТУ–София
Правилник за устройството и дейността на научноизследователски сектор
Правилник за набиране, обработване и съхранение на лични данни в ТУ–София
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  small logo ©2012 SLIVEN, Engineering Pedagogical Faculty
Ana Dimitrova & Plamen Matsinski
„Инвестира във вашето бъдеще”