EU

С финансовата подкрепа на Европейски социален фонд,
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

 
Схема BG051PO001-4.3.04: „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”

Договор № BG051PO001-4.3.04-0040 "Развитие на дистанционен център за електронно обучение на инженерно-педагогически кадри"

Център за дистанционно обучение на инженерно-педагогически кадри

Програми за сертификат


За записване: моля отидете на меню Подаване на документи.


Курсове по дисциплините за сертификат

Всички студенти от Инженерно-педагогически факултет и Колеж - Сливен избират един от изброените по-долу курсове:

Педагогика (Семейна педагогика) - доц. д-р Маргарита Тенева
Педагогика (Училищна дидактика) - гл. ас. д-р Юрий Клисаров
Психология (Психология на семейните отношения) - доц. д-р Марина Николова, докторант Моника Ингилизова
Методика (Методика на обучението по информатика и информационни технологии) - доц. д-р Красимир Спиров
Аудиовизуални, информационни технологии в обучението (WEB базирано обучение и софтуерни платформи) - доц. д-р Красимир Спиров
Английски език (Ниво А2 - за всички, които са учили английски език) - ст. пр. д-р Калина Белчева, докторант Хабибе Нури, докторант Илкнур Нури
Безопасност на движение и анализ на ПТП (Съдебна автотехническа експертиза) - проф. д.т.н. Станимир Карапетков, доц. д-р Мина Миндева Цонева
Мода и текстил (Дизайн на текстил и облекло) - проф. д-р Христо Петров, проф. д-р Андреас Хараламбус
Икономика и мениджмънт (Мениджмънт) - проф. д-р Иван Величков, гл. ас. Веселина Чобанова
Електрически мрежи и системи - проф. д-р Стефка Неделчева, гл. ас. д-р  Веселин Йорданов Чобанов
Топлотехника и промишлена топлоенергетика - проф. д-р Бончо Бонев, доц. д-р Койчо Атанасов

Заявления се подават в Учебен отдел.

Подаване на заявления до 30.03.2014 год.

  small logo ©2012 SLIVEN, Engineering Pedagogical Faculty
Ana Dimitrova & Plamen Matsinski
„Инвестира във вашето бъдеще”