EU

С финансовата подкрепа на Европейски социален фонд,
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

 
Схема BG051PO001-4.3.04: „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”

Договор № BG051PO001-4.3.04-0040 "Развитие на дистанционен център за електронно обучение на инженерно-педагогически кадри"

Център за дистанционно обучение на инженерно-педагогически кадри

Цели, дейности, очаквани резултати

 

Цели на проекта:

Общата цел на проекта е постигане на по-успешна социална и трудова реализация на хората чрез подобряване на условията за равен достъп до образование и обучение, развитие на системата за учене през целия живот и развитие на дистанционни форми на обучение.
Специфичните цели на настоящия проект са:
• Създаването на дистанционен център за електронно обучение на преподаватели в Инженерно-педагогическия факултет на ТУ-София;
• Изграждане на среда за непрекъснато обучение на инженерно-педагогически кадри и подобряване качеството на професионалното образование у нас;
• Развитието на електронни форми на дистанционно обучение и улесняване на  ученето през целия живот
• Повишаване на квалификацията на преподаватели във висши учебни заведения в страната и чужбина чрез развитие на системата за учене през целия живот
• Ефективно използване на съвременните информационни и мрежови технологии в сферата на образованието;
• Ефективно повишаване на квалификацията на преподаватели, живеещи извън академичните градове;
• Обучение на лица със специални образователни потребности (лица с увреждания);
• Въвеждане на интерактивни методи за обучение - дискусии, съвместни проекти и постоянна комуникация между инструктори и обучаеми;
• Измеримост на постигнатите резултати от преминатите обучения с цел повишаване на квалификацията;
• Обмен на опит и добри практики с най-добрите университети в света;
• Постигане на европейско качество на висшето образование и модернизирането му в съответствие с европейските критерии;
• Повишаване качеството на образование чрез поставяне на факултета в реална конкурентна среда както на национално, така и на международно ниво;
• Изграждане, инсталация и интеграция на цялостна електронна инфраструктура в ИПФ Сливен на ТУ София ИПФ Сливен, предлагаща всички необходими функционалности и технически възможности за прилагане на качествено и съвременно дистанционно електронно образование

Дейности по изпълнението на проекта:

Дейност 1: Сформиране на екип  за  организация и протичане на дейностите по проекта;
Дейност 2: Разработване на цялостен план на създаване и развитие  на дистанционен център за електронно обучение;
Дейност 3: Създаване на център за Дистанционни форми на обучение;
Дейност 4: Закупуване на ДМА;
Дейност 5: Закупуване на лицензии за специализиран софтуер – платформа за електронно обучение; 
Дейност 6: Създаване на електронно хранилище на стандартизирани учебни компоненти, системи за управление на обучението, вътрешни университетски системи за осигуряване и контрол на качеството;
Дейност 7: Разработване на електронни и мултимедийни помагала;
Дейност 8: Обучение на преподаватели, администрация и технически персонал за работа и поддръжка на платформа за електронно обучение;
Дейност 9: Обучение на преподаватели за използване на интерактивни методи на преподаване и създаване на електронни и мултимедийни образователни материали;
Дейност 10: Включване на лица от целевите групи в електронни форми на дистанционно обучение;
Дейност 11: Визуализация, информиране и публичност на проекта;
Дейност 12: Дейности свързани с управлението и наблюдението на проекта;
Дейност 13: Одит

Очаквани резултати от изпълнението на проекта:

• Създаване на функциониращ дистанционен център за електронно обучение на преподаватели в Инженерно-педагогическия факултет на ТУ - София;
• Създаване на виртуална среда за обучение и квалификация през целия живот на преподаватели в професионалните гимназии;
• Повишаване на квалификацията на преподаватели във висши учебни заведения в страната и чужбина чрез подобряване на условията за равен достъп до образование и обучение;
• Ефективно използване на съвременните информационни и мрежови технологии в сферата на образованието;
• Повишаване на качеството, обогатяване на учебното съдържание и въвеждане на иновационни образователни технологии и методи в учебния процес;
• Ефективно повишаване на квалификацията на преподаватели, които живеят извън академичните градове;
• Предоставяне на качествено обучение на лица със специални образователни потребности (лица с увреждания);
• Въведени интерактивни методи за обучение чрез дискусии, съвместни проекти и постоянна комуникация между инструктор и обучаеми;
• Измеримост на постигнатите резултати от преминати обучение за повишаване на квалификацията на преподаватели;
• Повишаване на ефективността и развитие на електронни форми на дистанционното обучение;
• Обмен на опит и добри практики с най-добрите университети в света;
• Постигане на европейско качество на висшето образование и модернизирането му в съответствие с европейските критерии;
• Повишаване качеството на образование чрез поставяне на факултета в реална конкурентна среда, както на национално, така и на международно ниво;
• Изградена, инсталирана и интегрирана цялостна електронна инфраструктура в ИПФ Сливен на ТУ София, предлагаща всички необходими функционалности и технически възможности за прилагане на качествено и съвременно дистанционно електронно обучение.

 

За проекта (основни моменти от Договор № BG051PO001-4.3.04-0040 „Развитие на дистанционен център за електронно  обучение на инженерно-педагогически кадри", с вх. № ДО1-382/10.10.2012 г.)

VIII.     Основни етапи и дейности по изпълнението на проектното  предложение.

Наименование на дейността:
Дейност 1 – Сформиране на екип за  организация и протичане на дейностите по проекта.
10.10.2012 – 9.11.2012

Цел на дейността:
Сформиране на административен и експертен екип, който ще допринесе за успешното изпълнение на дейностите по проекта
Описание и обосновка на дейността:
Общата задача на екипа е да направлява, координира и контролира цялостното изпълнение на проекта, така че да бъдат изпълнени заложените цели. ИПФ Сливен, предвижда да сформира екип от 8 (осем) души, всеки от които ще носи отговорност за извършването на определен тип дейности. Екипът по управление ще осъществява непрекъснат мониторинг и контрол върху напредъка на проекта. Ще бъдат отчетени законосъобразност, целесъобразност, изпълнение в срок и в съответствие постигане на  целите на проекта (мониторинг и оценка на протоколи, финансови и технически отчети, работа на подизпълнителите, анализ на данни и др.).
Подборът на екипа ще бъде напълно прозрачен и няма да се налагат ограничения по отношение на пол, образователен ценз, икономическо състояние, социална, етническа и религиозна принадлежност или какъвто и да е друг ограничаващ кандидатите признак.
Сформираният екип ще провежда редовно всеки месец заседания, на които ще бъдат разпределяни задачите на екипа за следващия месец и ще бъдат представяни месечните доклади на членовете на екипа. След всяко заседание, ще бъде изготвен протокол, от който ясно ще се вижда напредъка по проекта. При необходимост ще се провеждат и извънредни заседания.

На първоначалната среща на екипа ще бъдат изпълнени следните дейности:

  • Запознаване на екипа с целите, дейностите и времевия график на проекта;
  • Ясно формулиране и разпределяне на задачите и отговорностите на всеки член на екипа;
  • Ще бъде разяснен план-графикът на проекта и ще бъде разработен детайлен такъв. В случай на възникнали непредвидени обстоятелства, план-графикът ще бъде актуализиран.
  • Актуализация на план-графика на обществените поръчки и план-графика на плащанията.
  • Определяне на вътрешни правила за работа, вътрешен мониторинг, отчетност и докладване; Вътрешният мониторинг ще се осъществява на база на изготвения през първия месец план за вътрешен мониторинг на проекта. Планът ще включва заложените индикатори, времеви графици за проверка и отговорни лица за всяка фаза на оценка.

Резултати:
• Сформиран екип на проекта;
• Разпределени отговорностите между членовете на екипа по проекта и партньора
• Внедрен механизъм за мониторинг и контрол върху изпълнението на проекта
• Проведена начална среща на екипа по проекта;
• Актуализиран и детайлизиран план-график на проекта;
• Актуализиран план за провеждане на обществени поръчки и план за плащанията;
• Изготвен план за вътрешен мониторинг на проекта;

Изпълнител на дейността (посочете ясно кой ще извършва дейността – кандидатът; кандидатът и партньорите съвместно; партньорите или дейността ще бъде възложена на изпълнител):
Дейността ще бъде изцяло изпълнена от кандидата
Период на изпълнение, съгласно план-графика на дейностите:
В рамките на 30 дни от подписване на договора за безвъзмездна финансова помощ
Съответен ред в бюджета, в който са заложени разходите за дейността.
Не е приложимо
Експерти, които са ангажирани с изпълнението на дейността (ако е приложимо) – посочете името/ната и приложете автобиография/и
проф. Станимир Карапетков
доц. Красимир Спиров
Елена Попова
Нели Добрева
Йорданка Бобева
Иван Евгениев
Валери Стоилов
Лили Петрова

Наименование на дейността:
Дейност 2: Разработване на цялостен план на създаване и развитие  на център за дистанционни форми на обучение
10.10.2012 – 9.12.2012

Цел на дейността:
Целта на дейността разработване на цялостен план за създаване и развитие на център за дистанционни форми на обучение е да се направи цялостен анализ на областите, където могат да се приложат дистанционните форми на електронно обучение, да бъдат дефинирани конкретни цели както и начините за тяхното изпълнение. В разработения план ще бъдат разгледани световните тенденции в сферата на дистанционното обучение и тяхното ефективно прилагане в ИПФ Сливен.
Описание и обосновка на дейността:
Проектът предвижда да бъде разработен пет годишен план за създаване и развитие на център за дистанционни форми на обучение в ИПФ Сливен. Разработването на плана е необходимо, за да се постигне устойчивост на развитието на дистанциония център за обучение както и постигане на конкурентни предимства на факултета като институция предлагаща модерно и качествено образование. Планът изцяло ще бъде разработен в съответствие с динамиката на технологиите, продуктите, пазарите и нуждите на целевите групи.
Планът ще включва следните компоненти:
- Определяне на брой електронни курсове, които да бъдат предложени  на студентите в ИПФ Сливен в началото на всяка година.
- Дефиниране на реалистични и ясно измерими цели за брой привлечени студенти за всяка една академична година
- Финансов модел за развитието на дистанционен център за електронно обучение. В модела ще бъде направен анализ на приходите, анализ на разходите(постоянни и променливи), Брейк-ивън анализ,  анализ на паричните потоци. Включването на финансов модел към плана е необходимо условие за ефикасността и ефективността на работата на дистанционния център както и за вземането на управленски решения.
- Цялостно планиране и управление на човешките ресурси(академичен състав), които ще бъдат ангажирани към дистанционния център. Към тази дейност се включва и разработването на графици за обучение и сертифициране на преподавателите за всяка една академична година.
- Планиране на всички необходими образователни ресурси за създаването и изпълнението на дистанционния център.
- Въвеждане на стандарти на електронните курсове в ИПФ Сливен, които ще бъдат изцяло съобразени с нормативните изисквания на МОМН, факултета и световните тенденции в разработването на електронни курсове.
- Разработване на системи за следене и контрол на качеството на електронното обучение.
- Разработване на стратегия за сътрудничество с най-добрите университети в световен мащаб.
- Разработване на стратегия за популяризиране на електронното обучение и предимствата на ученето през целия живот(Lifelong learning) сред студентите.
Стратегическото планиране е необходимо за да се оцени настоящата ситуация в факултета и да се позиционира в бъдеще. Планът ще бъде съобразен с промените в технологиите, продуктите, пазарите, нуждите на целевите групи и т.н. , като ще  позволи на  екипа да предвиди промените, да вземе обмислени решения и да начертае посоката си на работа. Стратегическият план ще очертае посоката и начините, които ИПФ Сливен избира да следва за постигане на целите на проекта и продължаване на дейностите в дългосрочен план. С разработването на стратегията ИПФ Сливен ще очертае пътя за развитието на дистанционното обучение  като  модерен, качествен и интерактивен начин на преподаване.

Резултати:
Изготвяне на цялостен план на създаване и развитие  на център за дистанционни форми на обучение.
Изпълнител на дейността (посочете ясно кой ще извършва дейността – кандидатът; кандидатът и партньорите съвместно; партньорите или дейността ще бъде възложена на изпълнител):
Дейността ще бъде изцяло извършена от кандидата.
Период на изпълнение, съгласно план-графика на дейностите:
Дейността ще започне да се изпълнява непосредствно след подписване на договор за БФП и ще е с продължителност два месеца .
Съответен ред в бюджета, в който са заложени разходите за дейността.
Ред 9 - 1.1. Възнаграждения и осигуровки от страна на работодателя за експерти пряко свързани с изпълнението на основните дейности - приложение № A 1.1
Експерти, които са ангажирани с изпълнението на дейността (ако е приложимо) – посочете името/ната и приложете автобиография/и
проф. Станимир Карапетков- Научен консултант
доц. Красимир Спиров- Научен консултант
доц. Койчо Атанасов- Научен консултант

 

Наименование на дейността:
Дейност 3 – Създаване и ефективно включване в учебния процес на център за Дистанционни форми на обучение, осигурен с необходимото оборудване.
10.10.2012 – 9.6.2014

Цел на дейността:
Да се разширят предлаганите методи на обучение в ИПФ Сливен чрез развитието на дистанционното електронно обучение.
Описание и обосновка на дейността:
Центъра за дистанционно обучение ще представлява отделна структура към ИПФ Сливен и ще извършва дейности свързани с предлагане на електронни курсове, подготовка на преподаватели за работа със специализиран софтуер за дистанционно обучение, подготовка на преподаватели за самостоятелна разработка на интерактивни методи на преподаване в електронното обучение, разработване на електронно съдържание, електронни курсове, каталози с електронни курсове, електронни хранилища и виртуални библиотеки;

Дейността по създаване на център за дистанционно обучение е неделима част от цялостното изпълнение на проекта, тъй като чрез нея ще се развие системата за електронно образование, посредством дистанционна форма на преподаване.
За създаването на центъра за дистанционно обучение се предвижда  закупуването на:
Компютърни конфигурации 12 бр.,
Принтер – 1 бр.,
Копирна машина – 1 бр.,
Скенер – 1 бр.,
Прожектор – 1 бр.,
Апликейшън сървър – 1 бр.,
Сървър база данни – 1 бр.,
Комутатор – 1 бр.
необходими за успешното изпълнение на предвидените дейности .
Първоначално центърът за дистанционно обучение към ИПФ Сливен ще бъде използван за предвидените по настоящия проект обучения на преподаватели, а в последствие залата ще функционира като модерен център предлагащ електронна форма на обучение.
Резултати:
Създадена отделна структура към ИПФ Сливен, чрез която ще се развие системата за дистанционно електронно обучение.
Изпълнител на дейността (посочете ясно кой ще извършва дейността – кандидатът; кандидатът и партньорите съвместно; партньорите или дейността ще бъде възложена на изпълнител):
Дейността ще бъде изпълнена от кандидата.
Период на изпълнение, съгласно план-графика на дейностите:
Дейноста ще започне да се изпълнява след подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ и след сформиране на екипа и ще продължи да се изпълнява до двадесети месец след стартиране на проекта.
Съответен ред в бюджета, в който са заложени разходите за дейността.
ред 9 - 1.1. Възнаграждения и осигуровки от страна на работодателя за експерти пряко свързани с изпълнението на основните дейности - приложение № A 1.1
Експерти, които са ангажирани с изпълнението на дейността (ако е приложимо) – посочете името/ната и приложете автобиография/и
проф. Станимир Карапетков - Научен консултант
доц. Красимир Спиров- Научен консултант
доц.Койчо Атанасов- Научен консултант
маг. Инж. Пламен Мъцински - Технически сътрудник
маг. Инж. Ани Димитрова- Технически сътрудник
Администратори
магистър инж. Пламен Мацински
магистър инж. Ани Диимитрова

Наименование на дейността:
Дейност 4 - Закупуване на ДМА
10.01.2013 – 9.02.2013

Цел на дейността:
Оборудване на дистанционния център с необходимите материални активи
Описание и обосновка на дейността:
За създаването на център за дистанционно обучение е необходимо тя да бъде обурудвана с Компютърни конфигурации 12 бр., Принтер – 1 бр., Копирна машина – 1 бр., Скенер – 1 бр., Прожектор – 1 бр., Апликейшън сървър – 1 бр., Сървър база данни – 1 бр., Комутатор – 1 бр. необходими за изпълнение на предвидените дейности. В залата ще се провеждат предвидените в изпълнението на проекта обучения, като след приключването на проекта залата ще функционира като Дистанционен център предлагащ електронна форма на обучение, осигурен с необходимия квалифициран академичен състав, оборудване и софтуер.
Резултати:
Закупени Компютърни конфигурации 12 бр., Принтер – 1 бр., Копирна машина – 1 бр., Скенер – 1 бр., Прожектор – 1 бр., Апликейшън сървър – 1 бр., Сървър база данни – 1 бр., Комутатор – 1 бр.
Изпълнител на дейността (посочете ясно кой ще извършва дейността – кандидатът; кандидатът и партньорите съвместно; партньорите или дейността ще бъде възложена на изпълнител):
Дейността ще бъде възложена за изпълнение на външен изпълнител.
Период на изпълнение, съгласно план-графика на дейностите:
Дейността ще започне да се изпълнява в четвърти месец след стартиране на проекта като ще е с продължителност един месец.
Съответен ред в бюджета, в който са заложени разходите за дейността.
Ред 50 - 2.1. Придобиване на компютри и хардуер - Приложение Б4;
Експерти, които са ангажирани с изпълнението на дейността (ако е приложимо) – посочете името/ната и приложете автобиография/и
Не е приложимо

Наименование на дейността:
Дейност 5 - Закупуване на лицензи за специализиран софтуер – платформа за електронно обучение 
10.02.2013 – 9.03.2013

Цел на дейността:
Изграждане на съвременна, цялостна електронна инфраструктура, предлагаща всички необходими функционалности и технически възможности за прилагане на качествено и съвременно електронно образование.
Описание и обосновка на дейността:
Дейността по закупуването на специализирана платформа за електронно обучение е неделима част от изпълнението на проекта.  Чрез закупуването на  специализирана платформа, ИПФ Сливен ще предостави на студентите модерно електронно обучение отговарящо на всички добри световни практики в провеждането на дистанционно обучение. Съвременната и модерна електронна платформа за обучение предоставя възможност за асинхронно и синхронно обучение, модули за антиплагиатство, интегрираност със електронни образователни материали на  световноизвестни доставчици.
 Използването на електронната платформа за обучение, ще допринесе за развитието на електронното обучение в дистанционната му форма в ИПФ Сливен като по този начин ще:
-предостави равен достъп до образование на младите хора.
-включване в процеса на обучение на хора със специални потребности, лица живеещи извън академичните градове.
-повиши качеството на образованието
-повиши мотивацията и заинтересоваността на студентите към учебния процес.
-предостави възможност за признаване на модули и програми, които имат значителен дял учебно съдържание.

С цел да се определи  пазарната стойност на посочения актив факултетът направи подробен пазарен анализ на средната към момента цена на пазара.

Резултати:
Закупена, инсталирана и внедрена в образователния процес на ИПФ Сливен цялостна съвременна платформа за електронно обучение,  интегрирана с всички съществуващи информационни системи към момента.
Изпълнител на дейността (посочете ясно кой ще извършва дейността – кандидатът; кандидатът и партньорите съвместно; партньорите или дейността ще бъде възложена на изпълнител):
Дейността ще бъде възложена на изпълнител избран съгласно критериите и изискванията на ЗОП.
Период на изпълнение, съгласно план-графика на дейностите:
Дейността ще започне да се изпълнява в пети месец след подписване на договора за безвъзмездна финансова помощ и след избор на изпълнител съгласно критериите на ЗОП, като ще е с продължителност два месеца.
Съответен ред в бюджета, в който са заложени разходите за дейността.
Ред 55 - Придобиване на дълготрайни нематериални активи - ДНА - Приложение Б4
Експерти, които са ангажирани с изпълнението на дейността (ако е приложимо) – посочете името/ната и приложете автобиография/и
Не е приложимо

 

Наименование на дейността:
Дейност 6: Създаване на електронно хранилище.
10.02.2013 – 9.05.2013

Цел на дейността:
Създаване на електронно хранилище, което ще предоставя възможност за готово използване на учебно съдържание от преподавателите, без да е необходимо те да изготвят поотделно своите електронни курсове. По този начин се гарантира бързото и ефективно внедряване на интерактивни методи на преподаване в дистанционното електронно образование, бързото популяризиране на електронното обучение между преподавателите, както и стандартизиране на електронните курсове и образователни материали преподавани във факултета.
Описание и обосновка на дейността:
Проектът предвижда създаване на електронно хранилище, което ще представлява централизирано място, където ще бъдат съхранявани електронните курсове и помагала (разработени по Дейност 6).
Всеки електроен курс ще съдържа: тестове, групови проекти, конспект по дисциплината, домашни работи, курсови работи, контролни и др. материали по различни дисциплини.
Всеки от преподавателите ще има възможност за достъп до електронните курсове и материали по съответния предмет, по който преподава.
Освен това, преподавателят ще има възможност да променя и допълва съществуващото електронно съдържание на база неговите предпочитания и методи на преподаване.
При редакция на електронното съдържание, академичното ръководство на факултета ще може да генерира справки, от които може да се види каква част от учебното съдържание е променено. Електронното хранилище ще бъде интегрирано със специализираната платформа за електронно обучение, за да бъде гарантирана съвместимостта и ефективността на двете системи. За да бъде определена  пазарната стойност на посочената услуга факултетът направи подробен пазарен анализ на средната към момента цена в страната.
Резултати:
Създадено централизирано електронно хранилище в електронната платформа за обучение, съдържащо одобрени, отговарящи на поставените стандарти от МОМН, факултета и следващи световните тенденции в методите на преподаване на дистанционно електронно обучение електронни курсове и помагала. Дейността цели предоставянето на възможността  на студенти и преподаватели да достъпват по лесен начин  учебни материали и помагала от всяка място и по всяко време.
Изпълнител на дейността (посочете ясно кой ще извършва дейността – кандидатът; кандидатът и партньорите съвместно; партньорите или дейността ще бъде възложена на изпълнител):
Дейността ще бъде възложена на изпълнител избран съгласно критериите и изискванията на ЗОП. Създаването на електронно хранилище изисква детайлни познания и опит със закупената по проекта платформа за електронно обучение, както и квалификация и опит в разработването на уеб услуги в закупената платформа. За да се гарантира качествено изпълнение на дейността и постигане на заложените цели изпълнителят ще трябва да предостави екип, който да изпълни дейността и който може да демонстрира квалификация и опит в горепосочените сфери.
Период на изпълнение, съгласно план-графика на дейностите:
Дейността ще започне да се изпълнява в пети месец след подписване на договора за безвъзмездна финансова помощ, като ще е с продължителност 3 месеца
Съответен ред в бюджета, в който са заложени разходите за дейността.
Ред 34 - 4.9. Други външни услуги, пряко свързани с изпълнението на допустимите дейности по проекта - Приложение № А 4.6
Експерти, които са ангажирани с изпълнението на дейността (ако е приложимо) – посочете името/ната и приложете автобиография/и
Не е приложимо

 

Наименование на дейността:
Дейност 7: Разработване на електронни и мултимедийни помагала
10.02.2013 – 9.06.2013

Цел на дейността:
Осигуряване  на съвременни интерактивни образователни материали.
Целта на  електронните и мултимедийните помагала е да повишат заинтересоваността на студентите към учебния процес, да повишат комуникацията между студенти и преподаватели, както и между самите студенти като направят образователното съдържание по-интересно и достъпно за младите хора.
Описание и обосновка на дейността:
Дейността предвижда разработвнето на електронни и мултимедиини помагала по десет дисциплини:
(Педагогика, Психология, Методика, АВИТО, Английски език, Безопасност на движение и анализ на ПТП, Мода и текстил, Икономика и мениджмънт, Електрически мрежи и системи, Топлотехника и промишлена топлоенергетика)
от преподавателите в ИПФ Сливен.
В световен мащаб, тенденцията сред университетите е да се използват електронни и мултимедийни помагала като важна част от образователния процес.
Електронните помагала съдържат различни видове съдържание под формата на : видео, казуси, диаграми, тестове, графики, презентации със синхронизация на аудио и картина и други.
Целта на електронните помагала е информацията да бъде поднесена по лесен и интересен начин към студентите, което повишава тяхната заинтересованост и мотивация за учене. От друга страна, електронните помагала предоставят възможност на преподавателите да поднасят своите знания по-ефективно, без да е необходимо да отделят време за разработването на различни упражнения, а вместо това да използват готовото учебно съдържание.
За да се гарантира максимална ефективност от използването на помагалата, те ще бъдат интегрирани със закупената електронна платформа за обучение.
Резултати:
Разработени и интегрирани със закупената елетрoнна платформа за обучение електронни и мултимедийни помагала по десет дисциплини, които ще бъдат предлагани в ИПФ Сливен.
Изпълнител на дейността (посочете ясно кой ще извършва дейността – кандидатът; кандидатът и партньорите съвместно; партньорите или дейността ще бъде възложена на изпълнител):
Дейността ще бъде изцяло изпълнена от кандидата.
Период на изпълнение, съгласно план-графика на дейностите:
Дейноста ще започне да се изпълнява в трети месец след подписване на договора за безвъзмездна финансова помощ, като ще е с продължителност  четири месеца.
Съответен ред в бюджета, в който са заложени разходите за дейността.
Ред 9 - 1.1. Възнаграждения и осигуровки от страна на работодателя за експерти пряко свързани с изпълнението на основните дейности - приложение № A 1.1
Експерти, които са ангажирани с изпълнението на дейността (ако е приложимо) – посочете името/ната и приложете автобиография/и
Педагогика- доц. Маргарита Тенева-научен ръководител, гл. ас. Юрий Клисаров
Психология - доц. Марина Николова-научен ръководител, докторант Моника Ингилизова
Методика - доц. Красимир Спиров-научен ръководител, гл. ас. Юрий Клисаров
АВИТО  - доц. Красимир Спиров-научен ръководител
Английски език - ст. пр. Калина Белчева-научен ръководител, докторант Хабибе Нури, докторант Илкнур Нури
Безопасност на движение и анализ на ПТП - проф. Станимир  Карапетковн-научен ръководител, доц. Мина Миндева Цонева
Мода и текстил - проф. Христо Петров-научен ръководител , проф. Андреас Хараламбус
Икономика и мениджмънт - проф. Иван Величков- научен ръководител, гл. ас. Веселина Чобанова
Електрически мрежи и системи - проф. Стефка Неделчева-научен ръководител, гл. ас. д-р  Веселин Йорданов Чобанов
Топлотехника и промишлена топлоенергетика - проф. д-р . Бончо Бонев-научен ръководител, доц. д-р  Койчо Атанасов

 

Наименование на дейността:
Дейност 8: Обучение на преподаватели, администрация и технически персонал за работа и поддръжка на платформа за електронно обучение.
10.05.2013 – 9.07.2013

Цел на дейността:
Да бъдат обучени академичния и административния състав за работа с платформата за електронно обучение.
Описание и обосновка на дейността:
Проектът предвижда да бъдат обучени академичния и административния състав на ИПФ-Сливен за работа със платформата за електронно обучение. Обучението е необходимо, за да може преподавателите да работят с платформата напълно ефективно и да използват всички нейни функционалности. След успешното преминаване на курса, преподвателите ще могат да създават и управляват своите електронни курсове в т.ч. създаване на електронен дневник, създаване на дискусии по поставена задача, създаване на тестове,  задаване на курсови работи, генериране на стандартни справки за постигнатия успех на студентите.
Проектът предвижда да бъдат обучени:  45 (четиредесет и пет) преподаватели за работа с платформата както и обучение на 3 (трима) системни администратори
За да бъде определена  пазарната стойност на посочената услуга факултетът направи подробен пазарен анализ на средната към момента цена в страната.
Резултати:
Обучени трима системни администратори на специализирана платформа за електронно обучение и 45 преподаватели.
Изпълнител на дейността (посочете ясно кой ще извършва дейността – кандидатът; кандидатът и партньорите съвместно; партньорите или дейността ще бъде възложена на изпълнител):
Дейността ще бъде възложена на изпълнител избран съгласно критериите и изискванията на ЗОП. За да се гарантира качество и ефективност на проведените обучения, те трябва да бъдат изпълнени от квалифицирани и опитни специалисти. Изпълнителят трябва да докаже квалификация и опит на екипа в провеждането на обучения, отлично познаване на закупената платформа за електронно обучение и доказала ефективността си програма за обучение.
Период на изпълнение, съгласно план-графика на дейностите:
Дейността ще започне да се изпълнява в пети месец след подписване на договора за безвъзмездна финансова помощ, като ще е с продължителност 2 месеца
Съответен ред в бюджета, в който са заложени разходите за дейността.
Ред 34 - 4.9. Други външни услуги, пряко свързани с изпълнението на допустимите дейности по проекта - Приложение № А 4.6
Експерти, които са ангажирани с изпълнението на дейността (ако е приложимо) – посочете името/ната и приложете автобиография/и
Не е приложимо

 

Наименование на дейността:
Дейност 9: Обучение на преподаватели за интерактивни начини на преподаване и създаване на електронни и мултимедийни образователни материали
10.03.2013 – 9.05.2013

Цел на дейността:
Запознаване и обучение на преподаватели с последни тенденции в сферата на интерактивните методи на електронно образование и най-добри световни практики. Целта на дейността е след преминаване на обучението преподавателите да могат сами да създават, взаимстват и адаптират интерактивни методи на преподаване в своите курсове за дистанционно(електронно) обучение.
Описание и обосновка на дейността:
Проектът предвижда повишаване на квалификацията на академичния и административния състав на ИПФ-Сливен чрез обучение на 15 (петнадесет) души за интерактивни методи на преподаване в сферата на електронното обучение. След успешното преминаване на обучението, преподавателите ще могат да взаимстват идеи от световните добри практики, да създават свои собствени методи на преподаване и да обучават и консултират своите колеги. Обучението има за цел и да запознае преподавателите с педагогическите предимства (заинтересованост сред студентите, мотивация за учене, по-високи резултати) при използването на тези методи на преподаване.
Обучението е важна част от проекта, тъй като преподавателите след успешното му завършване ще могат да използват световните добри практики за начин на преподаване и да ги интегрират със своите.
За да бъде определена  пазарната стойност на посочената услуга факултетът направи подробен пазарен анализ на средната към момента цена в страната.
Резултати:
Обучени 15 преподаватели на ИПФ Сливен за интерактивни методи на преподаване и създаване на електронни и мултимедийни помагала.
Изпълнител на дейността (посочете ясно кой ще извършва дейността – кандидатът; кандидатът и партньорите съвместно; партньорите или дейността ще бъде възложена на изпълнител):
Дейността ще бъде възложена на изпълнител избран съгласно критериите и изискванията на ЗОП. Изпълнителят трябва да докаже квалификация и опит на екипа в провеждането на интерактивни обучения, отлично познаване на закупената платформа за електронно обучение и доказала ефективността си програма за обучение.
Период на изпълнение, съгласно план-графика на дейностите:
Дейноста ще започне да се изпълнява в шести месец след подписване на договора за безвъзмездна финансова помощ, като ще е с продължителност два месеца
Съответен ред в бюджета, в който са заложени разходите за дейността.
Ред 34 - 4.9. Други външни услуги, пряко свързани с изпълнението на допустимите дейности по проекта - Приложение № А 4.6
Експерти, които са ангажирани с изпълнението на дейността (ако е приложимо) – посочете името/ната и приложете автобиография/и
Не е приложимо

 

Наименование на дейността:
Дейност 10: Включване на лица от целевите групи в  електронни форми на дистанционно обучение.
10.05.2013 - 9.08.2014

Цел на дейността:
Да бъдат включени студенти от различни курсове във форми на дистанционно обучение
Описание и обосновка на дейността:
ИПФ-Сливен, предвижда чрез своя център за електронно обучение да предложи на студентите електронни курсове по следните специалности:
Педагогика,
Психология,
Методика,
АВИТО,
Английски език,
Безопасност на движение и анализ на ПТП,
Мода и текстил,
Икономика и мениджмънт,
Електрически мрежи и системи,
Топлотехника и промишлена топлоенергетика.
Предвижда се в края на проекта поне 550 студенти да са преминали успешно електронен курс или модул по съответната дисциплина.
С цел измерване на удовлетвореността на студенти, в края на всеки курс те ще попълват анкета, с която оценяват качеството на учебния материал, качеството на обучението и др.
Ще бъде предоставена възможност за препоръки и мнения за това какво трябва да бъде променено в обучението им.
По този начин може да бъде оценена успеваемостта на проекта, а в последствие да се направи анализ на изпълнение на заложените цели.
Екипът по управление на проекта ще изготви пълен доклад за успеваемостта на проекта като разгледа постигнатите резултати и даде препоръки за развитие.
Докладът на екипа по управление ще бъде предоставен на втората информационна среща.
Резултати:
• Успешно преминати  електронни курсове или отделни модули от 550 студенти от ИПФ-Сливен
• Анализ на резултатите от проведените обучения
• Изготвен доклад за успеваемостта на проекта и представен на втората информационна среща.
Изпълнител на дейността (посочете ясно кой ще извършва дейността – кандидатът; кандидатът и партньорите съвместно; партньорите или дейността ще бъде възложена на изпълнител):
Дейността ще се изпълнява изцяло от кандидата
Период на изпълнение, съгласно план-графика на дейностите:
Дейността ще започне да се изпълнява през осми месец след стартирането на проекта, като ще е с продължителност 15 месеца.
Съответен ред в бюджета, в който са заложени разходите за дейността.
Ред 9 - 1.1. Възнаграждения и осигуровки от страна на работодателя за експерти пряко свързани с изпълнението на основните дейности - приложение № A 1.1
Експерти, които са ангажирани с изпълнението на дейността (ако е приложимо) – посочете името/ната и приложете автобиография/и
Педагогика - доц. Маргарита Тенева, гл. ас. Юрий Клисаров
Психология - доц. Марина Николова,  досторант Моника Ингилизова
Методика - доц. Красимир Спиров
АВИТО - доц. Красимир Спиров,
Английски език - ст. пр. Калина Белчева
Безопасност на движение и анализ на ПТП  - проф. Станимир  Карапетков, доц. Мина Миндева Цонева
Мода и текстил - проф. Христо Петров, проф. Андреас Хараламбус
Икономика и мениджмънт - проф. Иван Величков, гл. ас. Веселина Чобанова
Електрически мрежи и системи - проф. Стефка Неделчева, гл. ас. д-р  Веселин Йорданов Чобанов
Топлотехника и промишлена топлоенергетика - проф. д-р . Бончо Бонев, доц. д-р  Койчо Атанасов

Наименование на дейността:
Дейност 11: Визуализация, информиране и публичност на проекта;
10.10.2012 - 9.10.2014

Цел на дейността:
Информиране на публичното пространство на целите и резултатите на проекта и на настоящата схема за безвъзмездно финансиране.
Описание и обосновка на дейността:
ИПФ Сливен предвижда предоставяне на текуща информация за развитието на проекта, междинни и окончателни резултати с цел информиране на обществеността и популяризиране на проекта.
Информацията ще бъде налична на интернет страницата на факултета и може да бъде намерена от всички заинтересовани страни.

Освен това, ИПФ Сливен предвижда :
1. Организиране на 2 (две) информационни срещи в рамките на половин работен ден в сградата на факултета.
Първата информационна среща ще бъде във връзка със стартирането на проекта. Предвижда се запознаване на обществеността с целите, дейностите и очакваните резултати.
Втората информационна среща ще бъде във връзка с приключването на проекта като целта е отчитане на постигнатите резултати.
На двете информационни срещи ще бъдат поканени всички заинтересовани групи – академичното ръководство, академичния състав, студенти, родители, местни медии и др.

2. Изготвяне на 2 информационни табели с информация за проекта и приноса на ЕСФ и   ОП „РЧР” , като едната табела ще бъде поставена в централната сграда на Ипф Сливен, а другата в дистанционния център.

3.Изработване, отпечатване и разпространение на  информационна брошура в тираж 250 бр.  Брошурата ще се разпространява сред университети от региона с цел обмяна на опит и добри практики.

4. Публикуване на информация за проекта и популяризиране на приноса на ЕСФ и ОП „РЧР” в местната преса –2 бр.
Предвижда се първата публикация да бъде направена със стартирането на проекта, а
втората публикация да бъде направена във връзка с успешното приключване на проекта
5. Изработване и поставяне на визуализационни стикери на закупеното оборудване - 30 бр.

Резултати:
1. Проведени 2 информационни срещи в рамките на половин работен ден в централната сграда на ИПФ Сливен,
2. Актуална информация за проекта на интернет страницата на ИПФ Сливен.
3. Изработени и поставени 2(две) информационни табели.
4. Изготвени и разпространени 250 брошури.
5. Публикувани статии в местната преса -2 броя.
6. Популяризиран приноса на ЕСФ и ОП”РЧР” за изпълнението на проекта.
7. Изработване и поставяне на визуализационни стикери на закупеното оборудване - 30 бр.
Изпълнител на дейността (посочете ясно кой ще извършва дейността – кандидатът; кандидатът и партньорите съвместно; партньорите или дейността ще бъде възложена на изпълнител):
Дейността ще бъде изпълнена от кандидата, като ще бъдат избрани изпълнители за организирането на информационните срещи, изработката на брошурите  и информационните табла.
Период на изпълнение, съгласно план-графика на дейностите:
Дейността ще се осъществява през целия период за изпълнение на проекта - от първия месец след подписване на договор за БФП с продължителност 24 месеца
Съответен ред в бюджета, в който са заложени разходите за дейността.
Ред 28 - 4.3. Разходи за дейности, свързани с осигуряване на публичност -Приложение № A 4.3 и Ред 30 - 4.5. Разходи за обучения/конференции/семинари - Приложение № A 4.5
Експерти, които са ангажирани с изпълнението на дейността (ако е приложимо) – посочете името/ната и приложете автобиография/и

Наименование на дейността:
Дейност 12: Дейности свързани с управлението и наблюдението на проекта.
10.10.2012 - 9.10.2014

Цел на дейността:
Непрекъснат мониторинг върху проекта с цел следене за законосъобразност и целесъобразност на изразходените средства, следене за документална обоснованост на всяка счетоводна операция  и избягване на финансови злоупотреби.
Описание и обосновка на дейността:
Мониторингът върху проекта ще се изпълнява непрекъснато и е важна част за доброто управление на проекта като цяло. Дейността е хоризонтална и ще се осъществява съгласно изискванията на приложените към пакета документи за кандидатстване Общи и Специални условия на договора за безвъзмездна финансова помощ и приложения.
Върху проекта ще бъде осъществявано вътрешно и външно наблюдение.
Екипът по управление на проекта ще следи за доброто управление на проекта като предвижда извършването на серия от дейности с цел пълна прозрачност на изразходваните средства:
-Ръководителят на проекта ще има за задача да докладва за напредъка по проекта, за опасност от възникване на рискове от нередности, както и при възникнали неблагоприятни външни фактори.
-В изпълнение на плана за вътрешен мониторинг ще бъде извършвана 100% документална проверка и проверки на място, които ще се осъществява от екипа по проекта.
- Организиране на система за архивиране на информацията по проекта, която ще бъде достъпна при осъществяване на проверки от страна на Управляващия орган на ОП”РЧР” или други органи
- Изготвяне на междинните и окончателния технически доклад в съответствие с образеца представен в Приложенията от Насоките за кандидатстване.
-Съставяне на междинен доклад към ДО и Сертифициращия орган след приключване на Дейности 4-8.
Докладът ще бъде придружен от финансов отчет за Дейности 2-4, който ще се предостави с искането за междинно плащане.
Подаването на искането за междинно плащане ще се осъществи след приключване на дейности 4-8, разписани в таблицата за план на действията.
-За гарантиране на финансовата отчетност по проекта се предвижда използването на вътрешна система за одобряване на разходите, както и оторизация от ръководителя на проекта за разходи над определен размер. Създадената система за одобряване на разходите на изпълнителите ще е обвързана с доказване на извършената работа съобразно техническите спецификации.
- В края на периода на изпълнение на проекта се предвижда с цел доказване на достоверността и валидността на финансовите документи по проекта, както и за осигуряване на оценка на системата за вътрешен контрол да бъде извършена проверка от независим регистриран одитор. Ще бъде направена проверка на междинните и окончателните финансови отчети и всички разходооправдателни документи по проекта за съответствие с изискванията на договарящия орган и законодателството на страната.
-След приключване на дейността Одит на проекта ще бъде изготвен окончателен технически доклад до Договарящия орган, придружен от финансов отчет и опис на разходните документи.
-Към окончателното искане за плащане ще се приложи и доклада за външен одит. Ще бъде открита и поддържана специална банкова сметка само и единствено за нуждите на проекта.
Освен това, ще се извършва месечно отчитане на изразходваните средства, счетоводно отразяване в регистри чрез подходяща и адекватна електронна система, ще бъдат начислявани и изплащани възнагражденията на административния  експертен екип по проекта, ще се превеждат дължимите суми за социални и други осигуровки на бюджета, внасяни дължимите данъци. Предвижда се осъществяване на насрещни проверки при изразходване на средствата.

Тази дейност продължава по време на целия период на изпълнение на проекта.

Резултати:
Очаквани резултати от дейността:
• Добро управление на проекта;
• Сведена до минимум възможност за поява на рискове от некачествено изпълнение на дейности по проекта;
• 1 бр. искане за авансово плащане;
• Отчети от вътрешния мониторинг;
• 20 бр. протоколи от междинни срещи по проекта;
• Междинни технически доклади и финансови отчети;
• Навременно изготвен и подаден междинен доклад;
• Създадена ефективна система за отчетност на разходите по проекта;
• Качествено реализиран проект;
• Извършени 100% документална проверка и проверки на място;
• 1 бр. протокол от финална среща по проекта;
• Окончателен технически доклад и финансов отчет по проекта;
• Навременно изготвен и подаден окончателен доклад.
• 1 бр. искане за окончателно плащане по проекта;

Наименование на дейността:
Дейност 13 – ОДИТ
10.08.2014 - - 9.10.2014

Цел на дейността:
Независима проверка на финансовите документи по проекта с цел потвърждаване на тяхната  достоверност
Описание и обосновка на дейността:
Ще бъде извършена независима проверка на финансовите документи по проекта от независим експерт, с цел проверка и доказване на тяхната достоверност и валидност, както и за осигуряване на оценка на системата за вътрешен контрол. Ще включи дейностите по одитиране изпълнението на проекта от независим експерт-счетоводител. Ще бъде направена проверка на междинните и окончателните финансови отчети и всички разходооправдателни документи по проекта за съответствие с изискванията на договарящия орган и законодателството на страната.
Резултати:
• Избрана одиторска фирма;
• Подписан договор с одиторската фирма;
• Изготвяне на доклад на одитора;
• Подписани приемо-предавателни протоколи с одиторкста фирма.
•Признаване на разходите от ДО
Изпълнител на дейността (посочете ясно кой ще извършва дейността – кандидатът; кандидатът и партньорите съвместно; партньорите или дейността ще бъде възложена на изпълнител):
Одитът ще се възложи на изпълнител избран съгласно рапоредбите на  НВМОП
Период на изпълнение, съгласно план-графика на дейностите:
Дейноста ще се изпълни в 23 и 24 месец след подписване на договора за БФП.
Съответен ред в бюджета, в който са заложени разходите за дейността.
Ред 34 - 4.9. Други външни услуги, пряко свързани с изпълнението на допустимите дейности по проекта  - Приложение № А 4.6
Експерти, които са ангажирани с изпълнението на дейността (ако е приложимо) – посочете името/ната и приложете автобиография/и
Не е приложимо
[1] ПМС 55 от 12.03.2007 г. и посл. изм. – чл.2, ал. (3) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2010 г.) Не са обект на регулиране от това постановление:

1. трудовите договори и договорите, сключени с експерти, които са били обект на оценка по реда на Постановление № 121 на Министерския съвет от 2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз и са станали част от договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;

 

  small logo ©2012 SLIVEN, Engineering Pedagogical Faculty
Ana Dimitrova & Plamen Matsinski
„Инвестира във вашето бъдеще”