EU

С финансовата подкрепа на Европейски социален фонд,
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

 
Схема BG051PO001-4.3.04: „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”

Договор № BG051PO001-4.3.04-0040 "Развитие на дистанционен център за електронно обучение на инженерно-педагогически кадри"

Център за дистанционно обучение на инженерно-педагогически кадри

Срокове

Продължителност на проекта: 10 октомври 2012 год. - 9 октомври 2014 год.

Срокове по дейности от 1-вия до 24-тия месец на изпълнение на проекта:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24


Дейност 1:

Сформиране на екип за организация и протичане на дейностите по проекта.
1                                              

Дейност 2:

Разработване на цялостен план на създаване и развитие  на център за дистанционни форми на обучение.
1 2                                            

Дейност 3:

Създаване и ефективно включване в учебния процес на център за Дистанционни форми на обучение, осигурен с необходимото оборудване.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20        

Дейност 4:

Закупуване на ДМА - провеждане на тръжни процедури - Подготовка и изпълнение.
1 2 3 4 5                                      

Дейност 5:

Закупуване на лицензи за специализиран софтуер – платформа за електронно обучение, провеждане на тръжни процедури. Закупуване на лицензи, инсталация на специализиран софтуер – платформа за електронно обучение и интеграция на платформата с всички съществуващи информационни системи  към момента.
1 2 3 4 5 6                                    

Дейност 6:

Създаване на електронно хранилище - провеждане на тръжни процедури. Създаване на електронно хранилище.
1 2 3 4 5 6 7                                  

Дейност 7:

Разработване на електронни и мултимедийни помагала.
1 2 3 4 5 6 7                                  

Дейност 8:

Обучение на преподаватели, администрация и технически персонал за работа и поддръжка на платформа за електронно обучение - провеждане на тръжни процедури. Обучение на преподаватели, администрация и технически персонал за работа и поддръжка на платформа за електронно обучение.
1 2 3 4 5 6                                    

Дейност 9:

Обучение на преподаватели за интерактивни начини на преподаване и създаване на електронни и мултимедийни образователни материали - провеждане на тръжни процедури. Обучение на преподаватели за интерактивни начини на преподаване и създаване на електронни и мултимедийни образователни материали
1 2 3 4   6 7                                  

Дейност 10:

Включване на лица от целевите групи в електронни форми на дистанционно обучение.
              8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21      

Дейност 11:

Визуализация, информиране и публичност на проекта.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Дейност 12:

Дейности свързани с управлението и наблюдението на проекта.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Дейност 13:

Одит - провеждане на тръжни процедури. Одит.
                                            23 24

 

  small logo ©2012 SLIVEN, Engineering Pedagogical Faculty
Ana Dimitrova & Plamen Matsinski
„Инвестира във вашето бъдеще”