ДОКТОРАНТИ

как се става докторант
Уеб страница: phd.tu-sofia.bg

Правилник за обучение на студентите в ТУ - София.
Виртуален инфо-център за докторанти
Заповеди за семестриални такси за учебната 2017/2018 г.
Прием на докторанти, конкурси, срокове и др.
Заповед за такси и размери на хонорари при процедури за придобиване на ОНС "Доктор" и "Доктор на науките" от външни за ТУ - София кандидати

График за прием на докторанти за учебната 2017/2018 г.:
Прием на документи: от 2.10.2017 г. до 1.12.2017 г.
Конкурсни изпити по докторски програми: 5.02.2017 г. и 6.02.2017 г.
Конкурсен изпит по чужд език: 8.02.2017 г.
Документи се подават в Учебен отдел - стаи 201 и 202

Заповед за прием на докторанти за учебната 2017/2018 г.
Прием на докторанти 2017/2018 г. - ТУ - София
Прием на докторанти 2017/2018 г.. - ИПФ - Сливен
Докторски програми, по които се приемат документи в ИПФ - Сливен:
1.2. Педагогика: "Теория на възпитанието и дидактика"
4.5. Математика: "Математическо моделиране и приложение на математиката"
5.1. Машинно инженерство:
"Приложна механика"
"Машинознание и машинни елементи"
"Материалознание и технология на машиностроителните материали"
"Автоматизация на производството"
5.2. Електротехника, електроника и автоматика: "Електрически мрежи и системи"
5.4. Енерегтика: "Теоретична топлотехника"

 

назад

за информация: Учебен отдел - (+359 44) 66 75 52

e-mail: umo.sliven@gmail.com