ДОКТОРАНТИ

как се става докторант
Уеб страница на ТУ - София, ОНС "Доктор": phd.tu-sofia.bg

Правилник за обучение на студентите в ТУ - София.
Виртуален инфо-център за докторанти
Заповеди за семестриални такси за учебната 2018/2019 г.
 
Прием на докторанти, конкурси, срокове и др.:
Заповед за такси и размери на хонорари при процедури за придобиване на ОНС "Доктор" и "Доктор на науките" от външни за ТУ - София кандидати

График за прием на докторанти за учебната 2018/2019 г. - II сесия
Прием на документи: от 11.03.2019 г. до 27.03.2019 г.
Конкурсни изпити по докторски програми: 03.06.2019 г. и 04.06.2019 г.
Конкурсен изпит по чужд език: 06.06.2019 г.
юли 2019 г. - Зачисляване на докторантите - III класиране

Документи се подават в Учебен отдел - стаи 201 и 202

Заповед за прием на докторанти за учебната 2018/2019 г. - II сесия
Прием на докторанти 2018/2019 г. - ТУ - София - II сесия
Прием на докторанти 2018/2019 г.. - ИПФ - Сливен - II сесия
Заявление за участие в конкурс (изтегли)
 

Докторски програми, по които се приемат документи в ИПФ - Сливен:
1.2. Педагогика: "Теория на възпитанието и дидактика"
5.1. Машинно инженерство: "Машинознание и машинни елементи"
5.2. Електротехника, електроника и автоматика: "Електрически мрежи и системи"

 

Заповед за прием на докторанти:

На основание Решение №341/21.05.2018 г. на Министерския съвет, съгласно чл. 3, ал. 1 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, обявявам конкурси за прием на редовни и задочни докторанти за 2018/2019г. (преобявени места) съгласно приложението.

От  11.03.2019 г. до 25.03.2019 г. кандидатите за докторанти подават до ректора на ТУ-София заявление за участие в конкурса. Към заявлението прилагат следните документи:

1.  Автобиография.

2. Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен "магистър” с приложението към нея. Ако дипломата е в процес на издаване, вместо нея се представя академична справка.

3. Документ, удостоверяващ платена такса за участие в кандидат-докторантски конкурс (30 лева за първи изпит по докторска програма и 30 лева за изпит по чужд език) - плащането се извършва в касата на ТУ-София - ИПФ - Сливен.

4.  Два плика, надписани с точен адрес за получаване на съобщения.

5. Други документи, които кандидатът смята, че удостоверят интересите и постиженията му в съответната научна област (препоръки от хабилитирани лица, до 2 броя, списък на публикации и др.).

Кандидатите за докторанти полагат конкурсни изпити по докторски програми и по един избран от тях чужд език (английски, френски, немски). Те могат да получат програмите (конспектите), по които се провеждат конкурсните изпити от канцелариите на съответните катедри.

Конкурсните изпити по докторските програми ще се проведат на 03.06.2019 г. и 04.06.2019 г., а по чужд език - на 06.06.2019 г.

Със заповед на ректора на ТУ-София класираните кандидати се зачисляват месец юли въз основа на решение на факултетните (научните) съвети.

На основание чл. 95, ал. 1 от ЗВО докторантите заплащат годишна такса за обучението си, определена с ПМС № 286/26.04.2018 г. в размер на 860 лева - редовно обучение, и 43лева - задочно обучение.

         Справки и прием на документи всеки работен ден от 9.30 до 16.30 часа:

- за Технически университет - София, бул.„Климент Охридски” №8, блок 2, кабинет 2312, тел. 02 9652592.

- за филиала Пловдив – ул. „Цанко Дюстабанов” № 25, 4 корпус, ет. 4, кабинет 4426, тел. 032 659567.

- за ИПФ - Сливен  - бул. „Бургаско шосе” № 59, тел. 044 66 75 52.

 

Образователна и научна степен "доктор" се придобива след успешно защитен научен труд - дисертация. Подготовката става чрез обучение в докторантура,  под научното ръководство на водещи специалисти в научната област. Дисертационният труд се защитава пред Научно жури, състоящо се от известни  учени и трябва да съдържа съществени научно-приложни  и приложни  приноси.

В ТУ - София се предлагат 3 форми на обучение: , с продължителност 3 години, задочна - 4 години и свободна - на самостоятелна подготовка – 2 години.

Кандидатстването за редовен и задочен докторант е с конкурс по научната специалност и чужд език. За зачисляване в свободна докторантура е необходима предварителна подготовка на основната част на дисертационния труд и частично извършена изследователска работа по темата на докторантурата, разгледана и одобрена от първично научно звено.

В зависимост от научната област по време на докторантурата докторантът извършва специфичната изследователска работа, заложена в неговия индивидуален план, подготвя се теоретично в областите, включени в същия план, явява се на докторантски изпит по научната специалност и разработва дисертационния си труд.

За тази най-висока образователна степен са необходими повече качества – задълбоченост на знанията, общ успех от следването, изследователски дух, амбиция, иновативност и най-вече творчески потенциал.

 

назад

за информация: Учебен отдел - (+359 44) 66 75 52

e-mail: umo.sliven@gmail.com