ДОКТОРАНТИ

как се става докторант
Уеб страница на ТУ - София, ОНС "Доктор": phd.tu-sofia.bg

Правилник за обучение на студентите в ТУ - София.
Виртуален инфо-център за докторанти
Заповеди за семестриални такси за учебната 2023/2024 г.
Кандидатдокторантска такса - по 50 лв. на изпит
Прием на документи за кандидат-докторанти
Прием на докторанти, конкурси, срокове и др.:
Заповед за такси и размери на хонорари при процедури за придобиване на ОНС "Доктор" и "Доктор на науките" от външни за ТУ - София кандидати

График за прием на докторанти за учебната 2023/2024 г. - I сесия
Публикуване на обявата в ДВ: до 01.10.2023 г.
Прием на документи: от 02.10.2023 г. до 02.12.2023 г.
Конкурсни изпити по докторски програми: 30.01.2024 г. до 02.02.2024 г.
Конкурсен изпит по чужд език: 06.02.2024 г.
февруари 2024 г. - Зачисляване на докторантите - I класиране

График за прием на докторанти за учебната 2022/2023 г. - II сесия
Прием на документи: от 1.04.2024 г. до 30.04.2024 г.
Конкурсни изпити по докторски програми:4.06.2024 г., 5.06.2024 г., 6.06.2024 г.
Конкурсен изпит по чужд език: 11.06.2024 г.
юли 2024 г. - Зачисляване на докторантите - II класиране

Документи се подават on-line: umo.sliven@tu-sofia.bg

Заповед за прием на докторанти за учебната 2023/2024 г. - I сесия
Конкурси за прием на редовни и задочни докторанти за 2023/2024 г. - ТУ - София
Заявление за участие в конкурс (изтегли)
 

Докторски програми - I сесия, по които се приемат документи в ИПФ - Сливен:
4.6. Информатика и компютърни науки - докторска програма:
Информатика
5.1.Машинно инженерство - докторски програми:
Технология на машиностроенето

Докторски програми - II сесия, по които се приемат документи в ИПФ - Сливен:
5.1.Машинно инженерство - докторски програми:
Технология на машиностроенето

 

УКАЗАНИЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСИ ЗА ПРИЕМ НА РЕДОВНИ И ЗАДОЧНИ ДОКТОРАНТИ

ПРИ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧСТИЕ В КОНКУРСИ ЗА РЕДОВНИ И ЗАДОЧНИ ДОКТОРАНТИ, ТРЯБВА ДА СЕ СПАЗВАТ СЛЕДНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ: 

I. ЗАЯВЛЕНИЯ МОГАТ ДА СЕ ПОДАВАТ ЧРЕЗ ПОЩЕНСКИТЕ СЛУЖБИ НА АДРЕС:
ИПФ - Сливен към Технически университет - София
Учебен отдел
гр. Сливен, 8800,
бул. "Бургаско шосе“ № 59

Заявление за участие в конкурс.

Към заявлението се прилагат следните документи:

  • Автобиография.
  • Копие от диплома за висше образование (образователно-квалификационна степен ”магистър”) с приложението към нея. Дипломираните в годината на кандидатстването представят академична справка за положените изпити.
  • Ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище, се представя преведена и легализирана диплома за степен "магистър".
  • Документ, удостоверяващ платена такса за участие в кандидатдокторантски конкурс (40 лв. за първи изпит по специалност и 40 лв. за изпит по чужд език).

II. РЕДЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО ПО ИНТЕРНЕТ: 

1. Всички документи, прикачени в pdf формат, се изпращат на e-mail адрес: umo.sliven@gmail.com

  • Заявление
  • Автобиография.
  • Копие от диплома за висше образование (образователно-квалификационна степен ”магистър”) с приложението към нея. Дипломираните в годината на кандидатстването представят академична справка за положените изпити.
  • Ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище, се представя преведена и легализирана диплома за степен "магистър".
  • Документ, удостоверяващ платена такса за участие в кандидатдокторантски конкурс (40 лв. за първи изпит по специалност и 40 лв. за изпит по чужд език).

2. Дължимата такса за явяване на изпити е 80 лева и е необходимо да я внесете по банков път на:

Банкова сметка: BG37UBBS80023106029802, Банка ОББ, Клон Сливен (в полза на ТУ – СОФИЯ, ФАКУЛТЕТ - И КОЛЕЖ - СЛИВЕН).

необходимо е в платежното нареждане да се посочат имената на кандидат-докторанта и пояснение "такса за кандидатдокторантски изпит“

ВАЖНО: Таксата за всеки изпит е 40 лв.  Всички комисионни и такси са за сметка на платеца. 

 

 

Справки и прием на документи всеки работен ден от 13,30 до 16,30 часа:

- за Технически университет - София, бул.„Климент Охридски” №8, блок 2, кабинет 2312, тел. 02 9652592.

- за филиала Пловдив – ул. „Цанко Дюстабанов” № 25, 4 корпус, ет. 4, кабинет 4426, тел. 032 659567.

- за ИПФ - Сливен  - бул. „Бургаско шосе” № 59, тел. 044 66 75 52.

 

Образователна и научна степен "доктор" се придобива след успешно защитен научен труд - дисертация. Подготовката става чрез обучение в докторантура,  под научното ръководство на водещи специалисти в научната област. Дисертационният труд се защитава пред Научно жури, състоящо се от известни  учени и трябва да съдържа съществени научно-приложни  и приложни  приноси.

В ТУ - София се предлагат 3 форми на обучение: редовна, с продължителност 3 години, задочна - 4 години и свободна - на самостоятелна подготовка – 2 години.

Кандидатстването за редовен и задочен докторант е с конкурс по научната специалност и чужд език. За зачисляване в свободна докторантура е необходима предварителна подготовка на основната част на дисертационния труд и частично извършена изследователска работа по темата на докторантурата, разгледана и одобрена от първично научно звено.

В зависимост от научната област по време на докторантурата докторантът извършва специфичната изследователска работа, заложена в неговия индивидуален план, подготвя се теоретично в областите, включени в същия план, явява се на докторантски изпит по научната специалност и разработва дисертационния си труд.

За тази най-висока образователна степен са необходими повече качества – задълбоченост на знанията, общ успех от следването, изследователски дух, амбиция, иновативност и най-вече творчески потенциал.

 

назад

за информация: Учебен отдел - (+359 44) 66 75 52

e-mail: umo.sliven@gmail.com