ДОКТОРАНТИ

как се става докторант
Уеб страница: phd.tu-sofia.bg

Правилник за обучение на студентите в ТУ - София.
Виртуален инфо-център за докторанти
Заповеди за семестриални такси за учебната 2017/2018 г.
Прием на докторанти, конкурси, срокове и др.
Заповед за такси и размери на хонорари при процедури за придобиване на ОНС "Доктор" и "Доктор на науките" от външни за ТУ - София кандидати

График за прием на докторанти за учебната 2017/2018 г. - преобявени места:
Прием на документи: от 12.03.2018 г. до 23.03.2018 г.
Конкурсни изпити по докторски програми: 4.06.2018 г. и 5.06.2018 г.
Конкурсен изпит по чужд език: 7.06.2018 г.
Документи се подават в Учебен отдел - стаи 201 и 202

Заповед за прием на докторанти за учебната 2017/2018 г.
Прием на докторанти 2017/2018 г. - ТУ - София
Прием на докторанти 2017/2018 г.. - ИПФ - Сливен
Заявление за участие в конкурс (изтегли)
 

Докторски програми, по които се приемат документи в ИПФ - Сливен:
1.2. Педагогика: "Теория на възпитанието и дидактика"
3.7. Администрация и управление: "Икономика и управление (индустрия)"
4.5. Математика: "Математическо моделиране и приложение на математиката"
5.1. Машинно инженерство:
"Материалознание и технология на машиностроителните материали"
"Автоматизация на производството"
5.2. Електротехника, електроника и автоматика: "Електрически мрежи и системи"
5.4. Енергетика: "Теоретична топлотехника"
5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация: "Автомобили, трактори и кари"

 

На основание Решение №236/27.04.2017 г. на Министерския съвет, съгласно чл. 3, ал. 1 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, обявявам конкурси за прием на редовни и задочни докторанти за 2017/2018г.  съгласно приложението.

От  12.03.2018 г. до 23.03.2018 г. кандидатите за докторанти подават до ректора на ТУ-София заявление за участие в конкурса. Към заявлението прилагат следните документи:

1.  Автобиография.

2. Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен "магистър” с приложението към нея. Ако дипломата е в процес на издаване, вместо нея се представя академична справка.

3. Документ, удостоверяващ платена такса за участие в кандидат-докторантски конкурс (30 лева за първи изпит по докторска програма и 30 лева за изпит по чужд език) - плащането се извършва в касата на ТУ-София (Ректорат, блок 1, стая 1337).

4.  Два плика, надписани с точен адрес за получаване на съобщения.

5. Други документи, които кандидатът смята, че удостоверят интересите и постиженията му в съответната научна област (препоръки от хабилитирани лица, до 2 броя, списък на публикации и др.).

Кандидатите за докторанти полагат конкурсни изпити по докторски програми и по един избран от тях чужд език (английски, френски, немски). Те могат да получат програмите (конспектите), по които се провеждат конкурсните изпити от канцелариите на съответните катедри.

Конкурсните изпити по докторските програми ще се проведат на 04.06.2018 г. и 05.06.2018 г., а по чужд език - на 07.06.2018 г.

Със заповед на ректора на ТУ-София класираните кандидати се зачисляват месец юли въз основа на решение на факултетните (научните) съвети.

На основание чл. 95, ал. 1 от ЗВО докторантите заплащат годишна такса за обучението си, определена с ПМС № 240/27.04.2017 г. в размер на 860 лева - редовно обучение, и 43лева - задочно обучение.

 

назад

за информация: Учебен отдел - (+359 44) 66 75 52

e-mail: umo.sliven@gmail.com