Дейности по програма "ЕРАЗЪМ+"

 

Erasmus+   Дезидериус Еразмус

 

Програма „Еразъм” е програма за международно сътрудничество между страните–членки на Европейския съюз в областта на образованието. Тя е насочена към повишаване качеството на висшето образование. Програмата спомага изграждането на Европейското пространство за висше образование и насърчава иновативните процеси и трансфера на знания и технологии във висшето образование.
Страни участнички в Програмата

 • 27-те страни членки на ЕС (Австрия, Белгия, България, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Холандия, Чехия, Швеция);
 • Исландия, Лихтенщайн, Норвегия;
 • Турция.

Основни цели

 • Да подобри качеството и да повиши мобилността на студентите и университетските преподаватели в рамките на Европа, като допринесе за постигането на 3 милиона индивидуални студентски мобилности по програма "Еразъм" до 2010г.;
 • Да повиши качеството и да стимулира многостранното сътрудничество между висшите образователни институции в Европа;
 • Да подобри прозрачността и съпоставимоста на придобитите в рамките на Европа квалификации във висшето образование;
 • Да повиши качеството и да насърчи сътрудничеството между висшето образование и бизнеса;
 • Да благоприятства разработването и трансфера на иновативни практики във висшето образование, включително от една европейска държава в друга;
 • Да съдейства за разработването с помощта на компютърните технологии на иновативни съдържание, услуги, методи на преподаване и практики за Учене през целия живот.


Право на участие в секторна програма „Еразъм” имат:

 • Студенти и преподаватели в системата на висшето образование;
 • Висши училища;
 • Преподаватели, обучители и друг персонал на висшите училища;
 • Асоциации и техни представители в сферата на висшето образование, включително студентски, университетски и преподавателски асоциации;
 • Търговски предприятия, социални партньори и други организации, свързани с полагането на труд.
 • Публични и частни организации, включително нестопански и неправителствени организации, ангажирани с организирането и предлагането на образователни и обучителни услуги на местно, регионално и национално равнище;
 • Изследователски центрове и организации, занимаващи се с въпроси на Ученето през целия живот;
 • Организации, осигуряващи насоки, консултиране и информиране.Университетска Харта „Еразъм”

За да участват в секторна програма „Еразъм”, висшите образователни институции следва задължително да притежават Университетска Харта „Еразъм”, която се издава от Европейската комисия въз основа на специално публикувана от нея ежегодна Покана за подаване на предложения.

Технически университет-София притежава такава Университетска Харта „Еразъм”, издадена от Европейската комисия.

 

Учене през целия живот

 

За възникнали въпроси по програма "ЕРАЗЪМ", се обръщайте към:

 • инж. Дора Ненчева - ПЪРВИ блок, стая 1307;
 • доц. д-р инж. Койчо Атанасов - Зам.-ръководител на "Факултет и Колеж - Сливен" - кабинет 1304, ПЪРВИ блок;
 • или към координаторите по програма Еразъм /виж меню-Университети/.

гр. Сливен,
бул. "Бургаско шосе" 59
тел. на Функционален зам.-ректор за "Факултет и Колеж - Сливен" 044 66 77 09