СПЕЦИАЛНОСТИ:
 
МЕНИДЖМЪНТ НА АЛТЕРНАТИВНИЯ ТУРИЗЪМ
ТЕХНОЛОГИИ, ДИЗАЙН И МЕНИДЖМЪНТ НА МОДНАТА ИНДУСТРИЯ

РЕМОНТ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ В БИТА И ТУРИЗМА
 

Специалност

МЕНИДЖМЪНТ НА АЛТЕРНАТИВНИЯ ТУРИЗЪМ

завършилите студенти могат д

а работят като:

 • ръководители и участници в маркетинговата, производствената, иновационната, счетоводната, инвестиционната, финансовата и посредническата дейност на фирмите в отрасъл туризъм;
 • ръководни кадри в туроператорска, туристическа агентска дейност, в хотелиерството, ресторантьорството и др. - управител на заведение за обслужване, управител на курортно заведение, управител на общежитие, управител на търговски обект, управител на хижа, управител на хотел, къмпинг и др., управител на ателие, управител на стол, прокурист и др.;
 • специалисти по предоставяне на допълнителни услуги в отрасъл туризъм /ексурзоводна, информационно-консултантската дейност и др./.
 • специалисти по туризма в държавната и общинската администрация;
 • ръководители на туристически сдружения, създадени на териториален и професионален принцип;
 • преподаватели в професионалните гимназии по учебни дисциплини, свързани пряко или косвено с мениджмънта и туризма.

нагоре

Специалност

ТЕХНОЛОГИИ, ДИЗАЙН И МЕНИДЖМЪНТ НА МОДНАТА ИНДУСТРИЯ

завършилият професионален бакалавър може:

 • да работи като ръководител на текстилни и конфекционни фирми, специалист по експлоатация и поддържане на текстилна и конфекционна техника, организатор в системата на текстилната и конфекционната промишленост;
 • да работи като рекламен агент по текстил и облекло, десенатор на текстилни изделия, дизайнер и конструктор-моделиер на текстил и облекла, технолог в конфекционното и текстилното производство;
 • да извършва маркетингови проучвания в областта на текстила и търговия с текстилни изделия и облекла;
 • да работи като организатор в модните представяния на текстил и облекло (модни ревюта, изложби и др.);
 • да продължава обучението си в по-горна образователно-квалификационна степен "магистър" в съответствие с нормативните актове, правилниците на висшите училища и европейското законодателство;
 • да извършва учебно-преподавателска дейност в професионалните гимназии по учебни дисциплини, свързани пряко или косвено с текстилната и конфекционната промишленост.

нагоре

 

 

Специалност

РЕМОНТ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

Студентите, завършили Колеж-Сливен се реализират като преподаватели по теория и кормилна практика - инструктори за подготовка на водачи на МПС, учители по учебна практика в средните технически училища.

Придобитата подготовка дава възможност на завършилите да работят в държавни и частни предприятия и фирми, занимаващи се с производство, експлоатация и ремонт на автомобили; могат да работят като контрольори и инспектори в системата на МВР и МТ; в свои фирми за извършване на превози, за ремонт на автомобили, за подготовка на водачи на МПС, за извършване на годишните технически прегледи и др.

Завършилите специалисти могат да упражняват и самостоятелна свободна професия.

 

нагоре

 

специалност

 

ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ В БИТА И ТУРИЗМА

Завършилите студенти могат:

· да работят като специалисти, организатори или ръководители на малки фирми в системата на хранителната промишленост и туристическата индустрия;
· да идентифицират, категоризират и оценят широк кръг хранителни продукти, които да бъдат включени в тоталната хранителна верига;
· да осъществяват научно-практическа, методична, контролна и консултативна дейност в областта на производството на храни и кулинарни изделия;
· да работят като учители в професионалните гимназии по учебни дисциплини, свързани пряко или косвено с хранителната промишленост и туризма;
· да продължат образованието си в степен “Магистър” в УХТ - Пловдив.

Само за специалност “Хранителни технологии в бита и туризма”, успешно издържалите Държавен зрелостен изпит (матура) по химия и/или конкурсен изпит по химия в други висши училища имат право да прехвърлят оценката в Колежа и да участват в класирането.

 

 нагоре