СПЕЦИАЛНОСТИ:
 
МЕНИДЖМЪНТ НА АЛТЕРНАТИВНИЯ ТУРИЗЪМ
ТЕХНОЛОГИИ, ДИЗАЙН И МЕНИДЖМЪНТ НА МОДНАТА ИНДУСТРИЯ

РЕМОНТ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ В БИТА И ТУРИЗМА
 

Специалност

МЕНИДЖМЪНТ НА АЛТЕРНАТИВНИЯ ТУРИЗЪМ
     
 • Студентите получават знания за особеностите на:
  - вътрешния и международния тури-зъм,
  - видовете туризъм,
  - туристическите ресурси,
  - туристическите пазари и др.
  Завършилите студенти се реализират като:
  - Мениджъри в туроператорска, туристическа, хотелиерска, ресторантьорска и други дейности;
  - Управители на: курортни комплекси, търговски обекти, хотели, къмпинги, къщи за гости и заведения за обществено обслужване;
  - Специалисти по маркетинг, иновации, счетоводство, инвестиции, финанси в отрасъл туризъм.
  - Специалисти в отрасъл туризъм - ексурзоводна, информационно-консултантската и други дейности;
  - Експерти в областта на туризма в държавната и общинската администрация.

нагоре

Специалност

ТЕХНОЛОГИИ, ДИЗАЙН И МЕНИДЖМЪНТ НА МОДНАТА ИНДУСТРИЯ

завършилият професионален бакалавър може:

 • Бурното развитие на модната и текстилната индустрия в България и в ЕС изисква подготвени специалисти в областта. Това е сигурна предпоставка за добра професионална реализация.
 • Студентите на Колеж - Сливен:
  - се обучават по гъвкав разпис, което им позволява, ако желаят да учат и работят;
  - Получават стипендии (при определени условия), които им позволява да покриват изцяло разходите си за обучение.
  Професионално могат да се реализират като:
  - Мениджър на дизайнерски и модни бюра, фирми за уникални и бутикови облекла от висшата мода и на текс-тилни и конфекционни предприятия;
  - Конструктор-моделиер на облекла;
  - Дизайнер и рекламен агент по текстил и облекло;
  - Десенатор на текстилни изделия;
  - Технолог в конфекционното и текстил-ното производство;
  - Организатор на модни представяния на текстила и облеклото (модни ревюта, изложби и др.);
  - Експерт в системата на текстилната и конфекционната промишленост;
  - Специалист по експлоатация и под-държане на текстилна и конфекционна техника.

нагоре

 

 

Специалност

РЕМОНТ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

Завършилите студенти се реализират като:
- Преподавател-инструктор на водачи на моторни превозни средства;
- Мениджъри на фирми, профилирани в производство, експлоатация и ремонт на автомобили;
- Контрольори и инспектори в система-та на МВР и МТ;
-- Управители на частни фирми за:
--- автомобилни превози;
--- ремонт и облужване на автомобилна техника;
--- подготовка на водачи на МПС;
--- годишни технически прегледи.

Завършилите специалисти могат да упражняват и самостоятелна свободна професия.

 

нагоре

 

специалност

 

ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ В БИТА И ТУРИЗМА

Специалността "Хранителни технологии в бита и туризма" съчетава елементи от областта на хранителните науки с практически аспекти, свързани с подготовката и сервирането на храна в бита и в туристическата индустрия. Специалността обхваща широк спектър от технически, научни и практически аспекти на производството и обработката на хранителни продукти.
Студентите на тази специалност ще придобият фундаментални познания в областта на хранителните науки и основните принципи на биохимията, микробиологията и хранителната химия, които са от съществено значение за разбиране на състава и характеристиките на хранителните продукти.
Учебната програмата включва изучаването на различни технологии и методи за преработка на храна, включително термична обработка, консервиране, сушене, охлаждане, замразяване и други.
Програмата включва умения за управление на производствените процеси в хранителната индустрия, включително планиране на производството, управление на запасите и качествен контрол.
Студентите имат възможност да изучават нови технологии и иновации в областта на хранителните технологии, както и да участват в изследователски проекти за подобряване на производствените процеси и разработване на нови продукти.
Завършването на специалността "Хранителни технологии в бита и туризма" открива възможности за кариера в хранителната промишленост, включително в производството, качествения контрол, научните изследвания, разработка на нови хранителни продукти и други.
Специалността "Хранителни технологии в бита и туризма" предоставя цялостно образование, което обхваща както теоретични, така и приложни аспекти на храненето и туризма. След завършване на обучението, студентите ще бъдат подготвени за работа в различни сфери на хранителната промишленост, както и ресторантьорство, хотелиерство, кетъринг, туризъм и други.

Завършилите студенти имат възможност да продължат образованието си в степен „Магистър“ в Инженерно-Педагогически факултет – Сливен при Технически университет София.

 

 

 

 нагоре