ПРАВИЛНИЦИ, НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
 
Закон за висше образование
Правилник за устройството и дейността на Технически университет - София
Правилник за обучение на студентите в Технически университет - София
Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени в ТУ–София
Правилник за условията и реда за заемане на академични длъжности в ТУ–София
Правилник за организация и провеждане на присъствено обучение в електронна среда, провеждане на изпити и видео-конферентна защита на дипломни работи в ТУ – София
Правилник за условията и реда за признаване на степен на висше образование и на периоди на обучение, получени в чуждестранни висши училища, от ТУ–София 
Правилник за набиране, обработване и съхранение на лични данни в ТУ–София
Процедури при гласуване в колективните органи за управление при ТУ - София.
Правилник за устройството и дейността на центъра за непрекъснато и следдипломно обучение.
Вътрешни правилници, правила и нормативни разпоредби на Технически университет - София
Правилник за атестиране на академичния състав
Правилник за издаване на учебна литература
Правилник за устройството и дейността на научноизследователски сектор
Правилник за набиране, обработване и съхранение на лични данни в ТУ–София
Закон за развитие на академичния състав в Република България
Правилник за прилагане на закона за развитие на академичния състав в Република България
Развитие на академичния състав - документи
 
Електронни отчети
 
Бланки
Зала - отмяна на лекции
Заетост на зала (xls, pdf)
Бланки - ТУ - София
Бланка - ТУ - София /изтегли/ Бланка - ТУ - София (color, EN) /изтегли/
Бланка - ТУ - София (black, адрес) /изтегли/ Бланка - ТУ - София (color, адрес) /изтегли/
Бланка - ТУ - София (black, адрес, EN) /изтегли/ Бланка - ТУ - София заповед) /изтегли/
Бланки - "Факултет и Колеж - Сливен"
Бланка - "Ф и К" (black) /изтегли/ Бланка - "Ф и К" (color, EN) /изтегли/
Бланка - "Ф и К" (black, адрес) /изтегли/ Бланка - "Ф и К" (color, адрес) /изтегли/
Бланка - "Ф и К" (black, EN) /изтегли/ Бланка - "Ф и К" (black, заповед) /изтегли/
  Бланка - "Ф и К" (образец - договор) /изтегли/