ДОКТОРАНТИ

Стартира програма на МОН "Млади учени и постдокторанти"

Програмата е изцяло насочена към финансирането на допълнителна научноизследователска и научна работа като целевите групи, които могат да получат финансиране са:

  • младите учени - лица, които извършват научноизследователска и научно-образователна дейност във висши училища и/или научни организации след придобиване на първа образователно-квалификационна степен "магистър", но не повече от 10 години след придобиването й;
  • постдокторантите - учени, придобили образователна и научна степен "доктор", но не повече от 5 години след придобиването й.

Програмата е със срок на действие 3 години, т.е. от 01.10.2018 г. до 30.09. 2021 г.
Бюджетът на ТУ-София за 2018 г. (до 30.09.2019 г.) е 265 604 лв. За следващите две години се определя от МОН след анализ на постигнатите резултати от предходния период.

Кандидатстването по програмата става с попълване на :
Заявление (Приложение 1), кратка и ясна (конкретна с необходимата наукометрия) анотация за планирана научноиз-следователска и публикационна дейност и изискващите се приложения по т. 1 – т. 6 на заявлението.
Горният комплект документи се подава до 11.12.2018 г. включително, в канцеларията на “Факултет и Колеж - Сливен” на хартиен носител и в електронен вид на e-mail адрес: vanyo_ivanov@tu-sofia.bg

Заявлението, методиката за разпределение на средствата по структурни звена, критериалната система (съвпада с критериите на заявлението като са премахнати ненужните данни за кандидата), указанията към структурните комисии и документът „Въпроси и отговори“ са публикувани на сайта на ТУ-София/вътрешна страница/Научна дейност – рубрика Програма на МОН „Млади учени и постдокторанти“.

За допълнителна информация: 0895 586 507

 
Структурна Комисия на Инженерно-педагогически факултет - Сливен

Председател:
Доц. д-р Ваньо Донев Иванов, e-mail: vanyo_ivanov@tu-sofia.bg
Членове:
Гл. ас. д-р инж. Иван Стефанов Петров, e-mail: aladina_@abv.bg
Гл. ас. д-р инж. Маргарет Василева Сивова, e-mail: margaret69@abv.bg
Маг. инж. Ангел Христов Кръстев, e-mail: a4o_krastev@abv.bg
Маг. инж. Ани Стоянова Димитрова, e-mail:anidi67@gmail.com

Правилник за работата на Структурната Комисия
Правила за подбор на кандидатите, които имат право да участват в Националната научна програма на МОН "Млади учени и постдокторанти"