ДОКТОРАНТИ

Програма на МОН "Млади учени и постдокторанти"

Стартира третият етап на програмата на МОН "Млади учени и постдокторанти"!
Кандидатите за участие в програмата подават документите, указани в чл. 12 от Правилника за работа на Структурната комисия (СК) на Факултет и Колеж – Сливен.

Крайният срок за подаване на документи за кандидатстване е 03.02.2021 г.

Комплектът документи по чл. 12 се подава в определения срок на хартиен носител в канцеларията на Факултет и Колеж - Сливен и в електронен вид на e-mail адрес: vanyo_ivanov@tu-sofia.bg

За допълнителна информация: 0895 586 507

 
Структурна Комисия на Инженерно-педагогически факултет - Сливен

Председател:
Доц. д-р Ваньо Донев Иванов, e-mail: vanyo_ivanov@tu-sofia.bg
Членове:
доц. д-р инж. Димитринка Славова Дахтерова, e-mail: dimitrinka_sl@yahoo.com
доц. д-р инж. Христо Василев Узунов, e-mail: huzunov@tu-sofia.bg
Гл. ас. д-р инж. Иван Стефанов Петров, e-mail: aladina_@abv.bg
Гл. ас. д-р инж. Маргарет Василева Сивова, e-mail: margaret69@abv.bg

Правилник за работата на Структурната Комисия
Правила за подбор на кандидатите, които имат право да участват в Националната научна програма на МОН "Млади учени и постдокторанти"