Инженерно-педагогически факултет - Сливен


СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА КАЧЕСТВОТО
ОБУЧЕНИЕТО И НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ИПФ към ТУ - СОФИЯ
/СОПКОНИ/

Направление 1.2. "Педагогика"
специалност "Педагогика", ОКС "Бакалавър",
Характеристика на специалността Учебен план
специалност "Иновации и технологии в педагогиката", ОКС "Магистър",
Характеристика на специалността Учебен план Характеристики на учебните дисциплини
специалност "Предучилищна и начална училищна педагогика", ОКС "Магистър",
Характеристика на специалността Учебен план Характеристики на учебните дисциплини
 
Направление 3.7. "Администрация и управление"
специалност "Мениджмънт на туристическия бизнес", ОКС "Магистър",
Характеристика на специалността Учебен план Характеристики на учебните дисциплини
специалност "Мениджмънт на туристическия бизнес", ОКС "Магистър",
Характеристика на специалността Учебен план Характеристики на учебните дисциплини
 
Направление 5.1. "Машинно инженерство"
специалност "Компютърни технологии в машиностроенето", ОКС "Бакалавър",
Характеристика на специалността Учебен план
специалност "Компютърни технологии в машиностроенето", ОКС "Магистър",
Характеристика на специалността Учебен план Характеристики на учебните дисциплини
специалност "Компютърни технологии в машиностроенето", ОКС "Магистър", допълващо обучение (за студенти, завършили ОКС "професионален бакалавър" от същото направление")
Характеристика на специалността Учебен план Характеристики на учебните дисциплини
специалност "Компютърни технологии в машиностроенето", ОКС "Магистър", изравнително обучение 1 (за студенти завършили други специалности от област на висше образование 5.Технически науки)
Характеристика на специалността Учебен план Характеристики на учебните дисциплини
специалност ""Компютърни технологии в машиностроенето", ОКС "Магистър", изравнително обучение 2 (за студенти завършили други специалности от професионални направления 3.5., 3.8. и 4.6.)
Характеристика на специалността Учебен план Характеристики на учебните дисциплини
 
специалност "Автотранспортна техника", ОКС "Бакалавър",
Характеристика на специалността Учебен план
специалност "Автотранспортна техника", ОКС "Магистър",
Характеристика на специалността Учебен план Характеристики на учебните дисциплини
специалност "Автотранспортна техника", ОКС "Магистър", допълващо обучение (за студенти, завършили ОКС "професионален бакалавър" от същото направление")
Характеристика на специалността Учебен план Характеристики на учебните дисциплини
специалност "Автотранспортна техника", ОКС "Магистър", изравнително обучение 1 (за студенти завършили други специалности от професионални направления 5.1. и 5.4.)
Характеристика на специалността Учебен план Характеристики на учебните дисциплини
специалност "Автотранспортна техника", ОКС "Магистър", изравнително обучение 2 (за студенти завършили други специалности от професионални направления 3.5., 3.8. и 4.6.)
Характеристика на специалността Учебен план Характеристики на учебните дисциплини
 
специалност "Автотехническа експертиза", ОКС "Магистър",
Характеристика на специалността Учебен план Характеристики на учебните дисциплини
специалност "Автотехническа експертиза", ОКС "Магистър", допълващо обучение (за студенти, завършили ОКС "професионален бакалавър" от същото направление")
Характеристика на специалността Учебен план Характеристики на учебните дисциплини
 
специалност "Проектиране и технологии за облекло и текстил", ОКС "Магистър",
Характеристика на специалността Учебен план Характеристики на учебните дисциплини
специалност "Проектиране и технологии за облекло и текстил", ОКС "Магистър", допълващо обучение (за студенти, завършили ОКС "професионален бакалавър" от същото направление")
Характеристика на специалността Учебен план Характеристики на учебните дисциплини
 
Направление 5.2. "Електротехника, електроника и автоматика"
специалност "Автоматика и информационни технологии", ОКС "Бакалавър",
Характеристика на специалността Учебен план Характеристики на учебните дисциплини
специалност "Автоматика, информационна и управляваща техника", ОКС "Магистър",
Характеристика на специалността Учебен план Характеристики на учебните дисциплини
специалност "Автоматика, информационна и управляваща техника", ОКС "Магистър", допълващо обучение (за студенти, завършили ОКС "професионален бакалавър" от същото направление")
Характеристика на специалността Учебен план Характеристики на учебните дисциплини
 
специалност "Електротехника", ОКС "Бакалавър",
Характеристика на специалността Учебен план Характеристики на учебните дисциплини
специалност "Електротехника", ОКС "Магистър",
Характеристика на специалността Учебен план Характеристики на учебните дисциплини
специалност "Електротехника", ОКС "Магистър", изравнително обучение (за студенти завършили други специалности)
Характеристика на специалността Учебен план Характеристики на учебните дисциплини
специалност "Електротехника", ОКС "Магистър", допълващо обучение, за студенти, завършили ОКС "професионален бакалавър" от същото професионално направление
Характеристика на специалността Учебен план Характеристики на учебните дисциплини
 
специалност "Електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници", ОКС "Магистър",
Характеристика на специалността Учебен план Характеристики на учебните дисциплини
специалност "Електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници", ОКС "Магистър", изравнително обучение (за студенти завършили други специалности)
Характеристика на специалността Учебен план Характеристики на учебните дисциплини
специалност "Електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници", ОКС "Магистър", допълващо обучение, за студенти, завършили ОКС "професионален бакалавър" от същото професионално направление
Характеристика на специалността Учебен план Характеристики на учебните дисциплини
 
Направление 5.3. "Комуникационна и компютърна техника"
специалност "Компютърно и софтуерно инженерство", ОКС "Бакалавър",
Характеристика на специалността Учебен план Характеристики на учебните дисциплини
 
специалност "Компютърна бизнес информатика", ОКС "Магистър",
Характеристика на специалността Учебен план Характеристики на учебните дисциплини
специалност "Компютърна бизнес информатика", ОКС "Магистър", допълващо обучение (за студенти, завършили ОКС "професионален бакалавър" от същото направление")
Характеристика на специалността Учебен план Характеристики на учебните дисциплини
 
Направление 5.4. "Енергетика"
специалност "Отоплителна, вентилационна и климатична техника", ОКС "Бакалавър",
Характеристика на специалността Учебен план
специалност "Отоплителна, вентилационна и климатична техника", ОКС "Магистър",
Характеристика на специалността Учебен план Характеристики на учебните дисциплини
специалност "Отоплителна, вентилационна и климатична техника", ОКС "Магистър", допълващо обучение (за студенти, завършили ОКС "професионален бакалавър" от същото направление")
Характеристика на специалността Учебен план Характеристики на учебните дисциплини
специалност "Отоплителна, вентилационна и климатична техника", ОКС "Магистър", изравнително обучение 1 (за студенти завършили други специалности от област на висше образование 5.Технически науки)
Характеристика на специалността Учебен план Характеристики на учебните дисциплини
специалност "Отоплителна, вентилационна и климатична техника", ОКС "Магистър", изравнително обучение 2 (за студенти завършили други специалности от професионални направления 3.5., 3.8. и 4.6.)
Характеристика на специалността Учебен план Характеристики на учебните дисциплини
 
Направление 5.12. "Хранителни технологии"
специалност "Безопасност на храните", ОКС "Магистър",
Характеристика на специалността Учебен план Характеристики на учебните дисциплини
специалност "Безопасност на храните", ОКС "Магистър", допълващо обучение, за студенти, завършили ОКС "професионален бакалавър" от същото професионално направление
Характеристика на специалността Учебен план Характеристики на учебните дисциплини
 
Направление 5.13. "Общо инженерство"
специалност "Индустриално инженерство", ОКС "Бакалавър",
Характеристика на специалността Учебен план Характеристики на учебните дисциплини
специалност "Индустриално инженерство", ОКС "Магистър",
Характеристика на специалността Учебен план Характеристики на учебните дисциплини
 
Квалификация "УЧИТЕЛ"
специалност: всички специалности, ОКС "Бакалавър",
Характеристика Учебен план Характеристики на учебните дисциплини

СОПКОНИ е предназначена да контролира и поддържа качеството на образованието и научните изследвания в Техническия университет - София.
Системата има за цел постигане на качество на обучение и научни изследвания, съответстващо на националните и европейските изисквания за висше образование.
Цялостната дейност по осигуряване и поддържане на качеството в ИПФ се осъщестява от Комисия по качеството (ФКК), чийто състав е следният:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:     доц. д-р Мина Миндева Цонева – Зам.-декан по УД
и ЧЛЕНОВЕ:           1. доц. д-р Венцислав Панев Димитров
                                    2. гл.ас. д-р Димитър Емануилов Василев
                                    3. гл. ас. д-р Минчо Филипов Пеев
                                   4. гл. ас. д-р Мария Василева Граменова
                                   5. гл.ас.д-р Юрий Петров Клисаров
                                   6. ст.преп. Николай Янков Янков
                                   7. Милица Тошкова Костадинова - студент
                                   8. Радиана Димитрова Калчева - студент
                                   9. Кольо Тодоров Аршиков- студент
                                   10. маг. Габриела Николаева Атанасова – докторант


Функциите на ФКК са посочени в www.tu-sofia.bg/sopkoni.

 

Система за оценяване и поддържане на качеството обучението и научните изследвания в ИПФ към ТУ – София /СОПКОНИ/ (до 2019 г.)