Образователно-квалификационна степен "БАКАЛАВЪР"

срок на обучение:
4 години
форма на обучение:
редовна
квалификация:

инженер за всички специалности, без "Педагогика";
педагог - за спец. "Педагогика"

допълнителна квалификация:
учител

 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ
ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА И ИНФОРМАТИКА

 

специалност

"КОМПЮТЪРНО И СОФТУЕРНО ИНЖЕНЕРСТВО"

Инженерите, завършили специалността придобиват знания и умения за проектиране, програмиране, реализиране, поддържане, развитие, адаптиране и локализиране на компютърни и информационни системи.
Специалната подготовка включва изучаването на: синтез и анализ на алгоритми, програмни езици, програмни среди, операцинни системи, компютърни архитектури, компютърна периферия, микропроцесорна техника, анализ и синтез на логически схеми, цифрова схемотехника, високопроизводителни компютърни системи, паралелно програмиране, програмиране за мобилни устройства, компютърни мрежи, компютърна графика.
Придобиват и притежават професионални компетенции за:
- Създаване, разработване и поддържане на модерни компютърни системи;
- Разработване и адаптиране на съвременен приложен и системен софтуер за стандартно и специализирано компютърно оборудване;
- Разширяване на функционалните способности на хардуера и софтуера на съвременните компютърни системи;
- Разработване, адаптиране и реализация на съвременни информационно-технологични решения в различни области на приложение;
- Уточняване на изискванията на потреби-теля, анализ, проектиране и създаване на компютърни системи заедно със съответната документация.

 

специалност

"АВТОМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ"

Основната цел на обучението по специалност “Автоматика и информационни технологии” е да подготви високо квалифицирани и широкопрофилни специалисти, имащи солидна общотехническа подготовка и задълбочени знания по автоматика и информационни технологии, способни да извършват производствена, технологична, експлоатационна, монтажна, ремонтна, проектантска и организационно-управленска дейности в областта на автоматиката и информационните технологии.

Значимостта на специалност “Автоматика и информационни технологии” се определя от подготовката на завършилите специалисти, които могат:
- прилагане на комплексни технико-икономически методи и съвременни методи и средства за решаване на инженерни проблеми;
- да проектират елементи и системи, да създава, настройва, внедрява, експлоатира и ремонтира системи за автоматичен контрол и управление;
- да създават системи за автоматизирано проектиране в промишлеността, издателската и рекламната дейност, строителството и архитектурата;
- да проектират и обслужват автоматизирани информационно-изчислителни системи в банките, фирмите, държавните и обществени организации;
- да проектират, разработват и поддържат приложения, използващи локални или разпределени бази данни;
- да създава математически модели и средства за представяне и обработване на графична информация;
- да разработват средства за управление на компютърни и комуникационните мрежи, обслужването и усъвършенстването им;
Професионализмът на нашите инженери се изгражда на базата на задълбочена фундаментална подготовка по математика, физика, електротехника, електроника, компютърни науки и програмиране, теория на управлението, като същевременно се отделя внимание на дисциплини, които дават общоинженерни, природонаучни, икономически и хуманитарни знания.

Завършилите специалност “Автоматика и информационни технологии” могат успешно да работят в:
- Конструкторски, научноизследователски, проектантски фирми и организации, по изграждане, развитие и експлоатиране на сложни технически и организационни информационни системи;
- Фирми занимаващи се  с разработката  и внедряването на ИТ приложения както в производствената сфера, така и в образованието и държавната администрация;
- Фирми от ИТ бранша, ориентирани към създаване, внедряване и поддръжка на Интернет приложения.

нагоре

специалност

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

Специалността Електротехника съчетава класическите и модерните тенденции, свързани с многобройните приложения на електричеството в съвременния свят.

 

Инженери по Електротехника се обучават във всички престижни висши технически учебни заведения в развитите страни.

 

Завършилите специалността притежават квалификация и подготовка за работа по проектиране, изследване, производство, експлоатация и ремонт на всички видове електротехнически изделия.

 

Специализиращата подготовка започва с основните курсове по електрически машини и електрически апарати. В тях се изучават принципите на електромеханичното преобразуване на енергията и явленията в комутационните апарати. Съвременните електротехнически устройства са интегрирани с транзисторни и тиристорни електронни преобразуватели с микропроцесорно управление. Студентите ги изучават ват в дисциплините Цифрова и микропроцесорна техника, Електрозадвижване, Електрически машини, Електрически апарати и др. В учебния план са включени и учебни дисциплини по Електрически мрежи, Електроенергетика, Техника на високите напрежения и Осветителна и инсталационна техника. Студентите получават и знания по педагого-психологически дисциплини, икономика, мениджмънт и маркетинг.

 

Завършилите инженери:
- Могат да работят по проектирането, изследването, производството и експлоатацията на електротехнически изделия;
- Могат да работят в областта на електроснабдяването и електропренасянето;
- Притежават квалификация и подготовка по електрически централи, мрежи и системи, електроника, електронни преобразуватели, програмиране, компютърно програмиране, експлоатация и ремонт на всички видове електротехнически изделия.

Специалноста предлага на студентите специализации според интересите им в областта на електроенергетиката и електрически машини и апарати. Широкопрофилната инженерна подготовка на специалност Електротехника я прави адаптивна към условията на пазарната икономика.

нагоре

 

специалност

КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНЕТО

Специалността “Компютърни технологии в машиностроенето” съчетава класическото университетско образование по машинно инженерство с възможностите на съвременните компютърни технологии.

Машинните инженери по специалността “Компютърни технологии в машиностроенето” са подготвени да:

 • проектират изделия и технологии със съвременни компютърни системи за проектиране и подготовка на производството, както и да ръководят и осигуряват производството във фирми с компютърно управление на производствената техника;

 • внедряват, поддържат и експлоатират компоненти, възли, машини, съоръжения, системи и технологии в производства с висока степен на автоматизация и компютъризация на производствените процеси;

 • внедряват и експлоатират компютърна техника, специализиран софтуер и инженерни бази от данни в звена с производствена, проектантска и консултантска дейност в областта на машиностроенето;

 • ръководят и участват в национални и международни екипи от специалисти, извършващи проектантска, внедрителска, производствена, сервизна, консултантска, рекламна и търговска дейност в областта на машиностроенето, като прилагат най-новите постижения в компютърните и информационни технологии;

 • организират и провеждат учебно-преподавателска дейност в сферата на средното образование и в специализираните центрове за обучение по дисциплини, свързани с машиностроенето и приложението на компютърните технологии в тази област.

Завършилите специалността “Компютърни технологии в машиностроенето” получават квалификация с възможности за успешна професионална реализация като: конструктори, технолози, маркетингови и сервизни специалисти във фирми с производствена, проектантска и консултантска дейност; търговски представители, дистрибутори и рекламни агенти на машиностроителни изделия, производствена техника и специализиран софтуер за проектиране и производство в областта на машиностроенето.
Те могат да се реализират на управленски и изпълнителски длъжности в сферата на производството, услугите, търговията, рекламата, образованието и държавната администрация, както и да развият собствен бизнес.

Виж повече...

 

нагоре

 

специалност

ИНДУСТРИАЛНО ИНЖЕНЕРСТВО /на английски език/

Специалността “Индустриално инженерство” подготвя инженери с квалификация да извършват организационни, управленски, проучвателни и производствено-технологични дейности в широк спектър индустриално-производствени и обслужващи системи.
Индустриалните инженери са подготвени да:

 • поставят и самостоятелно да решават инженерни, инженерно-икономически и организационни задачи, като прилагат съвременни подходи, методи и средства;

 • организират и следят за качеството на индустриалното производство и съпътстващите го обслужващи дейности, както и да управляват дейността на производствени, сервизни и обслужващи звена;

 • прилагат принципите на пазарното стопанство, мениджмънта на индустриалното производство и основните нормативи в областта на опазването на околната среда и охраната на труда;

 • участват и ръководят национални и международни екипи от специалисти, извършващи проектантска, внедрителска, производствена, сервизна, консултантска, рекламна и търговска дейности, като използват получените задълбочени чуждoезикови знания и прилагат най-новите постижения в компютърните и информационни технологии;

Завършилите специалността “Индустриално инженерство” могат да се реализират като: консултанти във финансови, инвестиционни, застрахователни и други институции; търговски представители, дистрибутори и рекламни агенти на международни фирми, сдружения и други, чиято дейност е свързана с обектите на специалността; служители в държавната администрация или да развият собствен бизнес.

СПЕЦИАЛНОСТТА Е С ОБУЧЕНИЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ.

нагоре

специалност

АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

Целта на обучението по специалността “Автотранспортна техника” с образователно-квалификационна степен “бакалавър” е подготовка на машинни инженери със задълбочени знания и умения в областта на автотранспортната техника, в отговор на нарастващото търсене на такива специалисти.

В процеса на обучението си бакалавърът по специалността Автотранспортна техникаполучава знания и умения, които ще му позволят:
· да решава инженерни задачи, като използва съвременни методи и средства и най-новите постижения в областите на автотранспортната техника и машиностроителната техника и технологии;
· да проектира, ремонтира и поддържа автотранспортни средства с помощта на съвременни компютърни системи за проектиране и подготовка на производството;
· да използва и разработва техническа документация в съответствие с изискванията на европейските и международни стандарти;
· да моделира и изследва детайли, възли, системи и агрегати, в областта на автотранспортната техника посредством компютърна техника и специализиран софтуер;
· да планира и осигурява експлоатация, поддръжка и ремонтни дейности, включително с компютърно управление, на автотранспортната техника;
· да проучва, систематизира, обработва и използва постиженията в науката и техниката, като прилага най-съвременните компютърни и информационни технологии.

Машинният инженер по специалността “Автотранспортната техника” с образователно-квалификационна степен “бакалавър” е подготвен за професионална реализация, като:
· конструктор, технолог, маркетингов и сервизен специалист във фирми с производствена, проектантска и консултантска дейност, свързана с приложение и използване на автотранспортна техника;
· търговски представител, дистрибутор и рекламен агент на автотранспортни изделия и машини, производствена техника и специализиран софтуер за проектиране и производство в автотранспорта;
· преподавател в средните училища и специализирани центрове за обучение по дисциплини, свързани пряко или косвено с автотранспорта и сродни области.

Той може да се реализира на управленски и изпълнителски длъжности, изискващи образователно-квалификационна степен “бакалавър” и професионална квалификация “машинен инженер” в сферата на производството, услугите, търговията, рекламата, образованието и държавната администрация, както и да развие собствен бизнес.

Машинният инженер по специалността “Автотранспортната техника” с образователно-квалификационна степен “бакалавър” може да повиши своята професионална квалификация като продължи обучението си в образователно-квалификационна степен “магистър” в български и чуждестранни университети.

   нагоре

специалност

ОТОПЛИТЕЛНА, ВЕНТИЛАЦИОННА И КЛИМАТИЧНА ТЕХНИКА

Енергийните и екологични проблеми, непрекъснатото търсене на нови технически решения за снижаване на разхода на топлина, на алтернативни източници на енергия осигуряват актуалността на тази специалност.

Специалност „Отоплителна, вентилационна и климатична техника” подготвя инженери от професионално направление „Енергетика” да:

 • проектират и конструират топлообменни и масообменни апарати и съоръжения, вентилационни, хладилни и климатични инсталации, топлоснабдителни и газоснабдителни системи;

 • анализират и усъвършенстват ефективността на работа на отоплителни и климатични системи, хладилни и горивни инсталации;

 • внедряват програми за моделиране на топлотехнически системи и процеси и експлоатират специализиран софтуер за определяне на енергийните загуби и възможността за тяхното намаляване;

 • извършват експертна оценка и оптимизират работата на системи и инсталации в областта на отоплителната, климатичната, горивната и хладилната техника;

 • контролират протичането на топлотехническите процеси и регулират тяхното управление в съответствие със съвременните концепции;

 • организират и провеждат учебно-преподавателска дейност в сферата на средното образование и в специализираните центрове за обучение по дисциплини, свързани с тази област.

Завършилите специалност „Отоплителна, вентилационна и климатична техника” са много добре адаптируеми поради широкопрофилния и интердисциплинарния характер на подготовката им. Те придобиват знания и умения за вземане на компетентни технически решения при проектиране, внедряване и експлоатация на енергопреобразуващи съоръжения и технологии, в област обхващаща отоплителни, вентилационни и климатични системи на сгради с различно предназначение; системи за охлаждане и замразяване; енергийни технологии, обслужващи индустриални производства; топло- и масообменни апарати и системи за оползотворяване на възобновяеми и неконвенционални енергийни източници.
Те могат да се реализират професионално в топлофикационни или газоснабдителни дружества; в енергетичните отдели на промишлени предприятия; в оферирането, защитата и избора на съоръженията, монтажа и въвеждането на инсталациите в действие; като консултантски и технически ръководители във фирми, занимаващи се с подобна дейност.

Виж повече...

нагоре

специалност

ПЕДАГОГИКА

Области на професионална реализация на завършилия обучението по специалност “Педагогика”, образователно-квалификационна степен (ОКС) „бакалавър“:
Завършилите специалност “Педагогика” с ОКС „бакалавър“ притежават разширени и задълбочени знания за възприемане и анализ на теории, стратегии, принципи и практики в областта на общата и сравнителна педагогика, общата, възрастовата и педагогическата психология, приобщаващото образование.
Завършилите специалност ”Педагогика” получават образователно- квалификационна степен "бакалавър" с професионална квалификация "педагог", която им дава възможност да работят като:

 • учител в начално училище;
 • възпитател  в начално училище;
 • педагогически съветници, училищни медиатори;
 • възпитатели във всички учебно-възпитателни институции, в институции от „закрит тип“ (възпитателни училища-интернати, домове за деца и юноши, детски оздравителни заведения, общежития), инспектори в детски педагогически стаи (след съответната допълнителна професионална подготовка);
 • педагогически организатори в системата на извънучилищните дейности, включително в центровете за работа с деца;
 • сътрудници в обществени и културни организации и учреждения, имащи просветно-образователни функции: читалища, младежки и културни домове и клубове и др.;
 • управленски длъжности в регионални инспекторати и общински структури.

Длъжностите са съобразени с действащия Списък на длъжностите в националната класификация на професиите и длъжностите от 2011г. (Приложение 4 към Заповед № PД01-931/27.12.2010 г. с влезлите в сила промени в НКПД-2011 от 01.01.2013 г.).
Завършилите бакалавърска степен по „Педагогика“ имат възможност:
- да специализират в различни форми за следдипломна квалификация и продължаващо обучение;
- да продължи образованието си в образователно-квалификационна степен „Магистър“.

 

нагоре

 

специалност

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ

Специалност “Електроенергийни системи” е особено актуална с подготовката на квалифицирани, инженерни кадри в областта на съвременната електроенергетика. Тя есъчетание между класическото и модерното в електроенергийния сектор. Студентите се подготвят за електроинженери, които могат да извършват изследователска, конструкторска, развойна, производствена, технологична и организационна дейности в областта на електроенергетиката и електротехниката. В курса на обучение се  изграждат знания и умения по една специалност, много търсена на пазара на труда.

Защо да избера тази специалност:
В курса на обучение по специалност ”Електроенергийни системи” студентите ще бъдат подготвени да работят:

 • по проектиране, изграждане и експлоатация на електроенергийни и електротехнически съоръжения;
 • в електроразпределителните и електропреносните предприятия;
 • в електрическите централи и подстанции;
 • в електротехнически фирми и системите за електроснабдяване;
 • като проектанти по електрообзавеждане на сгради;
 • по експлоатацията на нови и възобновяеми електроенергийни източници;
 • по развойна, внедрителска и консултантска дейности, отнасящи се до електроенергийни обекти;
 • по развиване на собствен бизнес в областта на електроенергетиката и възобновяемите електро­енергийни източници;
 • самостоятелно да формулират инженерни задачи, свързани с обектите на специалността, като прилагат подходящи методи и средства за тяхното целесъобразно решаване;

Електроинженерите притежават необходимата основа от знания, която да им позволи да продължат образованието си за получаване на ОКС „магистър”, а впоследствие и образователната и научна степен „доктор”.

Какво ще уча?
Обучението на електроинженерите по специалност “Електроенергийни системи” е организирано на базата на съвременните достижения в областта на електроенергетиката и електротехниката.
В изготвения Учебен план са включени задължителни дисциплини, които формират общотеоретичната и инженерна подготовка. Специалното обучение включва дисциплини в областта на електроенергетиката, електротехниката и възобновяемите енергийни източници. Обучението обхваща съвременните електроенергийни системи, които освен традиционните средства за производство, пренасяне, трансформация, разпределение и потребление на електроенергията, съдържат много нови съоръжения и технологии за цифровизация и управление, средства за комуникация и компютризация.
По време на дипломното проектиране студентите се обучават в решаването на реални инженерни проблеми.
Обучението се осъществява чрез използването на съвременна лабораторна и материална база, за обучение на студентите от ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“ в специалността „Електроенергийни системи “.

Възможности за студентска мобилност
Осигурена е възможност за обучение по програма „Еразъм+“ в университети в чужбина.

Реализация
Студентите, успешно завършили специалността „Електроенергийни системи” с образователно-квалификационна степен „бакалавър”, притежават следните компетенции:
•    за участие в научно-изследователски и научно-приложни проекти в областта на електроенергетиката.
•    за участие в конструкторска, проектантска, развойна, внедрителска, експлоатационна и сервизна дейност;

 • да организират и изпълняват задачи в областта на електроенергетиката, електротехниката, децентрализираното производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници и цифровизация и управление на електроенергийната система.

•    да работят в екип, да организират и управляват дейности в електроенергийния сектор.
Специалистът ще бъде подготвен за работа във всички области, изискващи висше образование по специалност „Електроенергийни системи”. С получените по време на обучението си по специалността знания и умения може да се реализира, както в Република България, така и в чужбина.
Специалност ”Електроенергийни системи” в ОКС „бакалавър“ ще създаде и затвърди знания и умения на  студентите, по една специалност, търсена на пазара на труда, ще заинтригува младите хора, както със своята актуалност и адекватност в развитието на електроенергийния сектор, така и с възможностите, които ще им се предоставят за една по-пълноценна и успешна реализация на съвременния етап от развитието на обществото.

 нагоре

специалност

ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА И ИНФОРМАТИКА

 

 

за информация: тел 044 66 75 52; 044 66 71 28