Образователно-квалификационна степен "МАГИСТЪР"

срок на обучение:
1, 1,5, 2 години след завършена степен бакалавър или магистър
форма на обучение:
редовна
квалификация:
виж учебните планве

Специалности:

 

Студентите, завършили магистърска програма, придобиват знания и умения да извършват организационни, управленски, изследователски, аналитични и производствено-технологични дейности в широк спектър на индустриално-производствени и експлоатационно-обслужващи фирми.

 

Обучението осигурява, както задълбочена научно-теоретична и специализирана подготовка по съответната специалност, така и усвояване основите на научноизследователската и научно-приложната творческа дейност.

 

Придобиването на магистърска степен по съответната специалност дава възможност да бъде продължено обучението в научната степен “доктор”.

 

Времетраенето на обучението по магистърските програми е 3 семестъра, ако кандидатът е завършил същата специалност в бакалавърската степен..

 

Формата на обучение е платена и държавна поръчка, като таксата ежегодно се определя със Заповед на Ректора на ТУ – София.

специалност

АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА

Обучението по специалност АИУТ с образователно-квалификационна степен “магистър” от професионално направление “Електротехника, електроника и автоматика” съответства на съвременните тенденции на развитие и нарасналото търсене на специалисти, свързани с компютърни, информационни, електронни, комуникационни и управляващи средства и технологии.

 

Студентите получават общофундаментална подготовка по системен анализ и управление, моделиране и експериментални изследвания и специална подготовка по компютърни мрежи и системи, програмни средства и технологии, интелигентни измервателни системи, микропроцесорни системи за управление на електрозадвижванията, производствени и техникоикономически системи. Те получават знания и по управление на образованието и бизнес планиране.

 

Завършилите магистърската програма по "Автоматика, информационна и управляваща техника" могат да работят във всички стопански отрасли:

промишленост, енергетика, транспорт, банково дело, комуникации, а също и в образованието, здравеопазването, екология,

изискващи висше образование по специалността, свързани с автоматиката, електрозадвижването, измерването и контрол на качеството, компютърните системи и технологии, както и преподавателска дейност.

 

нагоре

специалност

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

Целта на обучението по специалността Електротехника с образователно -квалификационна степен магистър е подготовка на инженери, които да извършват изследователска, проектантска, конструкторска, технологична, производствена, организационно-управленска дейност, отнесени към електротехническите обекти. Магистър–инженерът има квалификацията да проучва, изследва, проектира и експлоатира енергийни системи, електрически машини, електрически апарати, електрообзавеждане на съоръжения в различни производствени сфери.

 

Подготовката на магистри по специалносттаЕлектротехника се изгражда на база на математическа подготовка, позволяваща използване на съвременни математически и числени методи при анализа и синтеза на електротехнически системи, а също задълбочаване на знанията по фундаменталните и общоинженерните и специалните електротехнически дисциплини.

 

Тази подготовка осигурява нужната професионална компетентност за реализация в изследователска, проектантска, конструкторска, технологична, производствена, организационно-управленска дейност на електрическата промишленост, както и продължаване на образованието в образователна и научна степен доктор .

 

нагоре

специалност

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ

Магистърската програма по ЕЕВЕИ съответства на възникналите потребности в последните няколко години от висококвалифицирани специалисти в областта на възобновяемите енергийни източници. Специализираната подготовка обхваща знания по електрически генератори за възобновяеми енер-гийни източници; силови електронни преобразуватели; придобиване, съхранение и рационално използване на енергия от възобновяеми източници; защита и присъединяване към електрическите мрежи на децентрализирани електроенергийни източници.

Завършилите специалността могат да се реализират като специалисти в държавни и частни фирми като организират, изпълняват и ръководят дейности, свързани с производствено-технологичната, изпитателната, диагностичната и ремонтната работа. Могат да ръководят фирми, чиято дейност е свързана с производство на енергия от възобновяеми енергийни източници и преобразуване на електрическата енергия в други видове енергии.

 

нагоре

специалност

КОМПЮТЪРНА БИЗНЕС ИНФОРМАТИКА

Обучението съответства на нарасналото търсене на специалисти, които наред със знанията в конкретна бизнес-област, притежават компютърни умения, могат да използват модерни софтуерни продукти, владеят чужди езици.

 

Бизнес-основата на обучението (Електронна търговия, Човешки ресурси, мениджмънт на информационни системи и др.), заедно с добрата езикова и компютърна подготовка (Системи бази данни, Проектиране на WEB среда, Системи за информационно обслужване и др.), възпитават качества, като организираност, работа в екип и инициативност, помагат на завършилите да се адаптират към бързо и лесно променящата се среда на пазара на труда.

 

Магистърът по “Компютърна бизнес информатика” може да работи като:

Обучението е платено. Срокът на обучение е 1,5 години за всички желаещи, завършили висше образование, образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър”.

 

нагоре

специалност

КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНЕТО

Специалност "Компютърни технологии в машиностроенето" подготвя магистър-инженери с възможности за реализация като проектанти, конструктори, технолози и мениджъри във фирми, упражняващи производствена, консултантска, търговска и сервизна дейност във всички подотрасли на ма-шиностроенето, компютъризация на производство.


Магистрите са подготвени да :
- проучват, разработват, усъвършенстват, внедряват и експлоатират маши-ностроителни изделия и технологии с висока степен на автоматизация,
- да осъществяват иновационен мениджмънт в областта на машиностроенето и сродните му области.

 

Магистър-инженерите получават необходимата подготовка да извършват научноизследователска и препо-давателска дейност в университети и изследователски центрове.

специалност

ОТОПЛИТЕЛНА ВЕНТИЛАЦИОННА И КЛИМАТИЧНА ТЕХНИКА

Магистър-инженерът по специалността “ОВКТ” може да извършва изследователска работа, свързана със създаване на нови технологии, проектиране на апарати и съоръжения с по-малка енергоемкост.

 

Може успешно да се реализира при заемането на висши ръководни длъжности в присъщата за специалността изследователска и производствена сфера, както и успешно да се изявява в творчески области, като педагогическата работа и развитие на науката.

 

Магистърът-инженер е подготвен за работа във всички области, изискващи висше образование по “ОВКТ”. Възможно е да се реализира със своите знания и умения извън страната.

 

 

нагоре

специалност

АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

Специалността “Автотранспортна техника” е една от търсените и любими специалности на младежите. Създаването на специалисти по транспорт изисква подготовка на студентите на високо теоретично и практически ниво.

 

Магистрите по АТ могат да проектират, конструират, поддържат и ремонтират транспортната техника. Намират реализация във всички области на динамично развиващите се транспорт и машиностроене.

 

 

нагоре

специалност

АВТОТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА

Обучението в специалност "Автотехническа експертиза" съответства на нарасналото търсене на специалисти в тази област поради налагането от съдебната практика като задължителен елемент изготвянето на автотехническа експертиза при разследването на ПТП. Специализираната подготовка обхваща знания по организация и безопасност на движението по пътищата, технически експертен анализ, специализирано законодателство. Обучаемите придобиват знания и опит в областта на механиката, математиката, динамиката, конструкцията на автомобила, травматизъм при ПТП, реторика, умения да събират технически данни необходими им за изготвянето на автотехническа експертиза при ПТП.
Успешно завършилите тази специалност получават професионална квалификация магистър-инженер.

 

 

нагоре

специалност

ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ В ПЕДАГОГИКАТА

Магистрите завършили специалност-та могат да извършват основни педагогически дейности във всички видове училища в Република България: учителска, възпитателна, преподавателска, организационно-управленска.
Придобиват знания и умения по:
- теоретични, педагогически дисциплини: Иновации в образованието, Технологии на възпитанието, Информационни и комуникационни технологии, Управление на образованието, Педагогическа диагностика, Педагогическа конфликтология и др.
- специализиращи и интердисциплинарни дисциплини: Етика в педагогическото общуване, Педагогическа рито-рика, Психология на семейните отно-шения, Педагогическо образование за родители, Разработване и управление на проекти в образованието, социология на образованието.
- практически дисциплини, форми-ращи професионално-педагогически качества.
Придобиват и притежават професионални компетенции за :
- прилагане на съвременни технологии на възпитание ;
- прилагане на иновациите в образованието;
- комуникативни, възпитателни и професионални компетенции;
- работа в екип и ефективни междуличностни отношения и комуникации;
- прилагане на различни техники за консултиране, групови и индивидуални форми на консултиране и анализ на резултатите;
- за разрешаване на спорове и конфликти, за работа с рискови групи, малцинства и етнически общности;
- провеждане на научноизследователска дейност с насоченост на експерименталната работа.

Могат да работят като:
- педагогически съветници, училищни медиатори;
- възпитатели във всички учебновъзпитателни институции, в институции от "закрит тип" (възпитателни училища-интернати, домове за деца и юноши, детски оздравителни заведения, общежития), инспектори в детски педагогически стаи (след съответната допълнителна професионална подготовка);
- педагогически организатори в системата на извънучилищните дейности, включително в центровете за работа с деца;
- сътрудници в обществени и културни организации и учреждения, имащи просветно-образователни функции: читалища, младежки и културни домове и клубове и др.;
- управленски длъжности в регионални инспекторати и общински структури.

 

нагоре

 

специалност

ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

Завършилите специалността могат да изпълняват основни видове педагогически дейности в областта на образованието и други социални сфери по следните длъжности:

предучилищен учител;

начален учител;

учител-възпитател;

педагог-психолог в детски градини и начални училища;

възпитател в домове за деца от предучилищна и начална училищна възраст;

ръководител и преподавател в центрове за работа с деца, в детски школи и групи за извънкласна дейност;

експерт в детски отдели и институции;

консултант и ръководител на деца от предучилищна и начална училищна възраст към институции и частни училища.
Магистърът по ПНУП е конкурентно-способен на пазара на труда, защото притежава актуални знания, умения и компетенции. Придобитата квалифика-ция по време на обучението му в магистърската програма му позволяват да проектира, организира и провежда атрактивен учебновъзпитателен процес в съответствие със съвременните тенденции в развитието на предучилищното и началното образование.

 

нагоре

 

специалност

МЕНИДЖМЪНТ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ БИЗНЕС

Обучението по специалността има за основна цел да се подготвят високвалифицирани специалисти в областта. Магистърът получава знания и умения, които му позволяват:
- да осъщестява туроператорска, туристическа и агентска дейности в хотелиерството, ресторантьорството и дейности по предоставяне на допълни-телни услуги в отрасъл туризъм;
- да събира, анализира и оценява надеждността на информацията за състоянието на туристическия бизнес в определен регион и прогнозира неговото развитие;
- да провежда дейности по създаване, популяризиране и реализация на нов или съществуващ туристически продукт;
- да познава факторите, влияещи на развитието на туризма: икономически, социални, екологични, като предлага и прилага мерки за предотвратяване или намаляване на негативното и за засилване на положителното им влияние;
- да провежда маркетингова и рекламна дейност.

 

 

нагоре

 

 

за информация: тел. 044 66 75 5 2; 044 66 71 28