Образователно-квалификационна степен "МАГИСТЪР"

срок на обучение:

1,5 година след завършена степен бакалавър или магистър

2,5 години след завършена степен "професионален бакалавър"

форма на обучение:
редовна
квалификация:

магистър
или
магистър-инженер
виж учебните планове за ОКС "магистър"

срок за подаване на документи:
до края на месец септември

Специалности:

АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА
АВТОТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА

 

Студентите, завършили магистърска програма, придобиват знания и умения да извършват организационни, управленски, изследователски, аналитични и производствено-технологични дейности в широк спектър на индустриално-производствени и експлоатационно-обслужващи фирми.

 

Обучението осигурява, както задълбочена научно-теоретична и специализирана подготовка по съответната специалност, така и усвояване основите на научноизследователската и научно-приложната творческа дейност.

 

Придобиването на магистърска степен по съответната специалност дава възможност да бъде продължено обучението в научната степен “доктор”.

 

Времетраенето на обучението по магистърските програми е 3 или 4 семестъра, в зависимост от утвърдените за всяка специалност учебни планове.

За завършилите степен "професионален бакалавър", обучението е платено, с продължителност 5 семестъра (2,5 учебни години).

 

Обучението е редовно, като учебните занятия се провеждат по гъвкав разпис. Формата на обучение е платена и държавна поръчка, като таксата ежегодно се определя със Заповед на Ректора на ТУ – София.

Условията за кандидатстване за Дъжавна поръчка и платено обучение, можете да видите тук.

 

специалност

АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА

Обучението по специалност АИУТ с образователно-квалификационна степен “магистър” от професионално направление “Електротехника, електроника и автоматика” съответства на съвременните тенденции на развитие и нарасналото търсене на специалисти, свързани с компютърни, информационни, електронни, комуникационни и управляващи средства и технологии.

 

Студентите получават общофундаментална подготовка по системен анализ и управление, моделиране и експериментални изследвания и специална подготовка по компютърни мрежи и системи, програмни средства и технологии, интелигентни измервателни системи, микропроцесорни системи за управление на електрозадвижванията, производствени и техникоикономически системи. Те получават знания и по управление на образованието и бизнес планиране.

 

Завършилите магистърската програма по"Автоматика, информационна и управляваща техника" могат да работят във всички стопански отрасли:

промишленост,

енергетика,

транспорт,

банково дело,

комуникации,

а също и в образованието, здравеопазването, екология,

изискващи висше образование по специалността, свързани с автоматиката, електрозадвижването, измерването и контрол на качеството, компютърните системи и технологии, както и преподавателска дейност.

 

нагоре

специалност

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

Целта на обучението по специалността Електротехника с образователно -квалификационна степен магистър е подготовка на инженери, които да извършват изследователска, проектантска, конструкторска, технологична, производствена, организационно-управленска дейност, отнесени към електротехническите обекти. Магистър–инженерът има квалификацията да проучва, изследва, проектира и експлоатира енергийни системи, електрически машини, електрически апарати, електрообзавеждане на съоръжения в различни производствени сфери.

 

Подготовката на магистри по специалносттаЕлектротехника се изгражда на база на математическа подготовка, позволяваща използване на съвременни математически и числени методи при анализа и синтеза на електротехнически системи, а също задълбочаване на знанията по фундаменталните и общоинженерните и специалните електротехнически дисциплини.

 

Тази подготовка осигурява нужната професионална компетентност за реализация в изследователска, проектантска, конструкторска, технологична, производствена, организационно-управленска дейност на електрическата промишленост, както и продължаване на образованието в образователна и научна степен доктор .

 

нагоре

 

 

специалност

МАШИНОСТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Специалността МТТ подготвя магистър-инженери в професионално направление “Машинно инженерство” с възможности за реализация като проектанти, конструктори и технолози във фирми, упражняващи производствена, консултантска, търговска и сервизна дейност в тази област.

 

Съвременните условия на обучение дават на магистър-инженерите по специалността необходимата подготовка да извършват научноизследователска и преподавателска дейност в изследователски центрове, университети и колежи.

 

 

нагоре

 

 

специалност

ТОПЛОТЕХНИКА

Магистър-инженерът по специалността “Топлотехника” може да извършва изследователска работа, свързана със създаване на нови технологии, проектиране на апарати и съоръжения с по-малка енергоемкост.

 

Може успешно да се реализира при заемането на висши ръководни длъжности в присъщата за специалността изследователска и производствена сфера, както и успешно да се изявява в творчески области, като педагогическата работа и развитие на науката.

 

Магистърът-инженер е подготвен за работа във всички области, изискващи висше образование по “Топлотехника”. Възможно е да се реализира със своите знания и умения извън страната.

 

 

нагоре

 

 

специалност

КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНЕТО

Специалността "Компютърни технологии в машиностроенето" подготвя магистър-инженери в професионално направление "Машинно инженерство" с възможности за реализация като проектанти, конструктори, технолози и мениджъри във фирми, упражняващи производствена, консултантска, търговска и сервизна дейност във всички подотрасли на машиностроенето, компютъризация на производство.
Подготвени са да проучват, разработват, усъвършенстват, внедряват и експлоатират машиностроителни изделия и технологии с висока степен на автоматизация, да осъществяват иновационен мениджмънт в областта на машиностроенето и сродните му области.

Магистър-инженерите по специалността получават необходимата подготовка да извършват научно-изследователска и преподавателска дейност в университети и изследователски центрове.

 

 

нагоре

 

 

специалност

АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

В специалността "Автотранспортна техника" - се подготвят машинни инженери за проектиране, ремонт, експлоатация и поддържане на автотранспортна техника.

Автомобилният транспорт е основен при ежедневното транспортно обслужване на селищните и междуселищните връзки. Постоянно увеличаващият се брой на леките, товарните автомобили и автобусите, както и развитието на технологиите за обслужване и ремонт, изпреварват наличието на добре обучени кадри за поддръжка, ремонт и експлоатация на автотранспортната техника.

 

 

нагоре

 

 

специалност

КОМПЮТЪРНА БИЗНЕС ИНФОРМАТИКА

Обучението съответства на нарасналото търсене на специалисти, които наред със знанията в конкретна бизнес-област, притежават компютърни умения, могат да използват модерни софтуерни продукти, владеят чужди езици.

 

Бизнес-основата на обучението (Електронна търговия, Човешки ресурси, мениджмънт на информационни системи и др.), заедно с добрата езикова и компютърна подготовка (Системи бази данни, Проектиране на WEB среда, Системи за информационно обслужване и др.), възпитават качества, като организираност, работа в екип и инициативност, помагат на завършилите да се адаптират към бързо и лесно променящата се среда на пазара на труда.

 

Магистърът по “Компютърна бизнес информатика” може да работи като:

  • служител в държавната администрация;
  • консултант в отдели по проучване, инвеститорски и индустриален маркетинг във финансови, инвестиционни, застрахователни и други институции;
  • представител на международни и мултинационални фирми, сдружения, компании, корпорации и фондации, на длъжности, изискващи висше образование с образователно-квалификационна степен “магистър”.

Срокът на обучение е 1,5 години за всички желаещи, завършили висше образование, образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър”.

За кaндидати след степен "професионален бакалавър", обучението е 2,5 години.

 

 

нагоре

 

 

специалност

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ

НОВА магистърска програма, в съответствие с големия интерес от страна на бизнеса към възобновяемите енергийни източници и съответно от необходимостта от квалифицирани ИНЖЕНЕРИ в тази област.

Специализираната подготовка обхваща знания по електрически генератори за възобновяеми енергийни източници, силови електронни преобразуватели, придобиване, съхранение и рационално използване на енергия от възобновяеми източници, защита и присъединяване към електрическите мрежи на децентрализирани електроенергийни източници. Завършилите специалността могат да се реализират като специалисти в държавни и частни фирми като организират, изпълняват и ръководят дейности свързани с производствено-технологичната, изпитателната, диагностичната и ремонтната работа. Могат да ръководят фирми, чиято дейност е свързана с производство на енергия от възобновяеми енергийни източници и преобразуване на електрическата енергия в други видове енергии.

Срокът на обучение е 1,5 години за всички желаещи, завършили висше образование, образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър”, направление 5.2 или 5.3.

За кaндидати след степен "професионален бакалавър", обучението е 2,5 години.

 

нагоре

 

 

специалност

АВТОТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА

Обучението в специалност "Автотехническа експертиза" съответства на нарасналото търсене на специалисти в тази област поради налагането от съдебната практика като задължителен елемент изготвянето на автотехническа експертиза при разследването на ПТП.  Специализираната подготовка обхваща знания по организация и безопасност на движението по пътищата,технически експертен анализ, специализирано законодателство. Обучаемите придобиват знания и опит в областта на механиката, математиката, динамиката, конструкцията на автомобила, травматизъм при ПТП, реторика, умения да събират технически данни  необходими им за изготвянето на автотехническа експертиза  при ПТП.

Успешно завършилите тази специалност получават професионална квалификация магистър-инженер.

 

 

за информация: тел. 044 66 75 5 2; 044 66 71 28

 

нагоре

 

с