Образователно-квалификационна степен "МАГИСТЪР"

срок на обучение:
1, 1,5, 2 години след завършена степен професионален бакалавър, бакалавър или магистър
форма на обучение:
редовна
квалификация:
съгласно учебните планве

Специалности по професионални направления:

Професионално направление 1.2. Педагогика
Специалност „Иновации и технологии в педагогиката“
Специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“
Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по
Специалност „Педагогика на обучението по математика, физика и информатика“
Професионално направление 3.7. Администрация и управление
Специалност „Мениджмънт на туристическия бизнес“
Професионално направление 5.1. Машинно инженерство
Специалност „Автотранспортна техника“
Специалност „Автотехническа експертиза“
Специалност „Компютърни технологии в машиностроенето“
Специалност „Технология на машиностроенето“
Специалност „Проектиране и технологии за облекло и текстил“
Професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
Специалност „Автоматика и информационни технологии“
Специалност „Електроенергийни системи“
Професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника
Специалност „Компютърна бизнес информатика“
Професионално направление 5.4. Енергетика
Специалност „Отоплителна, вентилационна и климатична техника“
Специалност „Инженерна безопасност при експлоатация на енергийни и хидротехнически съоръжения“
Професионално направление 5.12. Хранителни технологии
Специалност „Безопасност на храните“
Професионално направление 5.13. Общо инженерство
Специалност „Защита на населението при бедствия и аварии“

Студентите, завършили ОКС "Професионален бакалавър" учат 2 години за придобиване на ОКС "Магистър".

Студентите, завършили ОКС "Бакалавър" учат 1 година за придоиване на ОКС "Магистър", ако са завършили същата специалност или специалност от същото професионално направление. (справка - учебните планове на ОКС "Магистър".

 

Студентите, завършили магистърска програма, придобиват знания и умения да извършват организационни, управленски, изследователски, аналитични и производствено-технологични дейности в широк спектър на индустриално-производствени и експлоатационно-обслужващи фирми.

 

Обучението осигурява, както задълбочена научно-теоретична и специализирана подготовка по съответната специалност, така и усвояване основите на научноизследователската и научно-приложната творческа дейност.

 

Придобиването на магистърска степен по съответната специалност дава възможност да бъде продължено обучението в научната степен “доктор”.

 

 

Обучението е платено или държавна поръчка, като таксата ежегодно се определя със Заповед на Ректора на ТУ – София.

за информация: тел. 044 66 75 5 2; 044 66 71 28