Образователно-квалификационна степен "МАГИСТЪР"

срок на обучение:
1,5 година след завършена степен бакалавър или магистър
форма на обучение:
редовна
квалификация:
магистър-инженер

Специалности:

Студентите, завършили магистърска програма, придобиват знания и умения да извършват организационни, управленски, изследователски, аналитични и производствено-технологични дейности в широк спектър на индустриално-производствени и експлоатационно-обслужващи фирми.

 

Обучението осигурява, както задълбочена научно-теоретична и специализирана подготовка по съответната специалност, така и усвояване основите на научноизследователската и научно-приложната творческа дейност.

 

Придобиването на магистърска степен по съответната специалност дава възможност да бъде продължено обучението в научната степен “доктор”.

 

Времетраенето на обучението по магистърските програми е 3 семестъра, ако кандидатът е завършил същата специалност в бакалавърската степен..

 

Формата на обучение е платена и държавна поръчка, като таксата ежегодно се определя със Заповед на Ректора на ТУ – София.

специалност

АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА

Обучението по специалност АИУТ с образователно-квалификационна степен “магистър” от професионално направление “Електротехника, електроника и автоматика” съответства на съвременните тенденции на развитие и нарасналото търсене на специалисти, свързани с компютърни, информационни, електронни, комуникационни и управляващи средства и технологии.

 

Студентите получават общофундаментална подготовка по системен анализ и управление, моделиране и експериментални изследвания и специална подготовка по компютърни мрежи и системи, програмни средства и технологии, интелигентни измервателни системи, микропроцесорни системи за управление на електрозадвижванията, производствени и техникоикономически системи. Те получават знания и по управление на образованието и бизнес планиране.

 

Завършилите магистърската програма по "Автоматика, информационна и управляваща техника" могат да работят във всички стопански отрасли:

промишленост, енергетика, транспорт, банково дело, комуникации, а също и в образованието, здравеопазването, екология,

изискващи висше образование по специалността, свързани с автоматиката, електрозадвижването, измерването и контрол на качеството, компютърните системи и технологии, както и преподавателска дейност.

 

нагоре

специалност

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

Целта на обучението по специалността Електротехника с образователно -квалификационна степен магистър е подготовка на инженери, които да извършват изследователска, проектантска, конструкторска, технологична, производствена, организационно-управленска дейност, отнесени към електротехническите обекти. Магистър–инженерът има квалификацията да проучва, изследва, проектира и експлоатира енергийни системи, електрически машини, електрически апарати, електрообзавеждане на съоръжения в различни производствени сфери.

 

Подготовката на магистри по специалносттаЕлектротехника се изгражда на база на математическа подготовка, позволяваща използване на съвременни математически и числени методи при анализа и синтеза на електротехнически системи, а също задълбочаване на знанията по фундаменталните и общоинженерните и специалните електротехнически дисциплини.

 

Тази подготовка осигурява нужната професионална компетентност за реализация в изследователска, проектантска, конструкторска, технологична, производствена, организационно-управленска дейност на електрическата промишленост, както и продължаване на образованието в образователна и научна степен доктор .

 

нагоре

специалност

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ


Магистърската програма по ЕЕВЕИ съответства на възникналите потребности в последните няколко години от висококвалифицирани специалисти в областта на възобно-вяемите енергийни източници. Спе-циализираната подготовка обхваща знания по електрически генератори за възобновяеми енергийни източни-ци, силови електронни преобразува-тели, придобиване, съхранение и рационално използване на енергия от възобновяеми източници, защита и присъединяване към електричес-ките мрежи на децентрализирани електроенергийни източници.
Завършилите специалността могат да се реализират като специа-листи в държавни и частни фирми като организират, изпълняват и ръко-водят дейности, свързани с произ-водствено-технологичната, изпита-телната, диагностичната и ремонт-ната работа. Могат да ръководят фирми, чиято дейност е свързана с производство на енергия от възобно-вяеми енергийни източници и преобразуване на електрическата енергия в други видове енергии.

нагоре

специалност

КОМПЮТЪРНА БИЗНЕС ИНФОРМАТИКА

Обучението съответства на нарасналото търсене на специалисти, които наред със знанията в конкретна бизнес-област, притежават компютърни умения, могат да използват модерни софтуерни продукти, владеят чужди езици.

 

Бизнес-основата на обучението (Електронна търговия, Човешки ресурси, мениджмънт на информационни системи и др.), заедно с добрата езикова и компютърна подготовка (Системи бази данни, Проектиране на WEB среда, Системи за информационно обслужване и др.), възпитават качества, като организираност, работа в екип и инициативност, помагат на завършилите да се адаптират към бързо и лесно променящата се среда на пазара на труда.

 

Магистърът по “Компютърна бизнес информатика” може да работи като:

Обучението е платено. Срокът на обучение е 1,5 години за всички желаещи, завършили висше образование, образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър”.

 

нагоре

специалност

КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНЕТО

Специалността КТМ подготвя магистър-инженери в професионално направление “Машинно инженерство” с възможности за реализация като проектанти, конструктори и технолози във фирми, упражняващи производствена, консултантска, търговска и сервизна дейност в тази област.

 

Съвременните условия на обучение дават на магистър-инженерите по специалността необходимата подготовка да извършват научноизследователска и преподавателска дейност в изследователски центрове, университети и колежи.

 

 

нагоре

специалност

ОТОПЛИТЕЛНА ВЕНТИЛАЦИОННА И КЛИМАТИЧНА ТЕХНИКА

Магистър-инженерът по специалността “ОВКТ” може да извършва изследователска работа, свързана със създаване на нови технологии, проектиране на апарати и съоръжения с по-малка енергоемкост.

 

Може успешно да се реализира при заемането на висши ръководни длъжности в присъщата за специалността изследователска и производствена сфера, както и успешно да се изявява в творчески области, като педагогическата работа и развитие на науката.

 

Магистърът-инженер е подготвен за работа във всички области, изискващи висше образование по “ОВКТ”. Възможно е да се реализира със своите знания и умения извън страната.

 

 

нагоре

специалност

АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

Специалността “Автотранспортна техника” е една от търсените и любими специалности на младежите. Създаването на специалисти по транспорт изисква подготовка на студентите на високо теоретично и практически ниво.

 

Магистрите по АТ могат да проектират, конструират, поддържат и ремонтират транспортната техника. Намират реализация във всички области на динамично развиващите се транспорт и машиностроене.

 

 

нагоре

специалност

АВТОТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА

Обучението в специалност "Автотехническа експертиза" съответства на нарасналото търсене на специалисти в тази област поради налага-нето от съдебната практика като задължителен елемент изготвянето на автотехническа експертиза при разследването на ПТП. Специализираната подготовка обхваща знания по организация и безопасност на движението по пътищата, технически експертен анализ, специализирано законодателство. Обучаемите придобиват знания и опит в областта на механиката, математиката, динамиката, конструкцията на автомобила, травматизъм при ПТП, реторика, умения да събират технически данни необходими им за изготвянето на автотехническа експертиза при ПТП.
Успешно завършилите тази специалност получават професионална квалификация магистър-инженер.

 

 

нагоре

за информация: тел. 044 66 75 5 2; 044 66 71 28