СПЕЦИАЛНОСТИ

Инженерно-педагогически факултет - СЛИВЕН:
ОКС "Бакалавър" - 4 години  
Педагогика (1.2.)
Педагогика на обучението по математика, физика и информатика (1.3.)
Компютърни технологии в машиностроенето (5.1.)
Автотранспортна техника (5.1.)
Автоматика и информациионни технологии (5.2.)
Електроенергийни системи (5.2.)
Компютърно и софтуерно инженерство (5.3.)
Отоплителна, вентилационна и климатична техника (5.4.)
Индустриално инженерство (на английски език) /само за чуждестранни студенти/ (5.13.)
научи повече за специалностите тук
ОКС "Магистър" за завършили висше образование
Иновации и технологии в педагогиката (1.2.)
Предучилищна и начална училищна педагогика (1.2.)
Педагогика на обучението по математика, физика и информатика (1.3.)
Мениджмънт на туристическия бизнес (3.7.)
Компютърни технологии в машиностроенето (5.1.)
Технология на машиностроенето (5.1.)
Проектиране и технологии за облекло и текстил (5.1.)
Автотранспортна техника (5.1.)
Автотехническа експертиза (5.1.)
Автоматика и информациионни технологии (5.2.)
Електроенергийни системи (5.2.)
Компютърна бизнес информатика (5.3.)
Отоплителна, вентилационна и климатична техника (5.4.)
Инженерна безопасност при експлоатация на енергийни и хидротехнически съоръжения (5.4.)
Безопасност на храните (5.12.)
Защита на населението при бедствия и аварии (5.13.)
 
научи повече за специалностите тук
 
 
 
УЧЕБЕН ОТДЕЛ:
044 66 75 52; 044 66 71 28
e-mail: umo.sliven@gmail.com; priem.sliven@gmail.com