През януари 2010 г. бе проведена тридневна работна среща по тема “От енергийно обследване на жилищни сгради и професионални практики към ново обучение и кариера”.

Тя се състоя в град Лахти, Финландия. Домакин на срещата беше центърът за професионално обучение Саупаус. Българският партньор бе представен от двама преподаватели и трима студенти.
От 2009 г. екип от Техническия Университет – София, Инженерно-Педагогически Факултет – Сливен работи по проект на тема “От енергийно обследване на жилищни сгради и професионални практики към ново обучение и кариера” по програма “Учене през целия живот”, “Леонардо - Партньорства”. Участници в проекта са центрове за професионално обучение, колежи и университети от Франция, Белгия, Финландия и България.

   
 
 

Кратка почивка между презентациите

   
  В семинара участваха представители на всички страни-партньори по проекта. Всеки екип запозна участниците с образователната система и особеностите на професионалното обучение в съответната страна. Доц. Петрова и доц. Атанасов разказаха за възможностите за обучение в България и по-конкретно в Инженерно-педагогически факултет-Сливен.
Най-голяма беше френската група, състояща се от двайсет човека. Сред тях имаше преподаватели, специалисти и студенти, работещи и учещи в областта на енергийната ефективност. Те изнесоха презентации, свързани с енергийната ефективност на сгради.
   
 
  Енергийно-обследваната еднофамилна сграда
   
  Вторият ден от работната програма беше отделен за теоретични практически занятия за работа с термовизионна апаратура. Представители на финландска фирма, която използва термовизионни камери в процеса на сертифициране на сгради, представиха особеностите при работа с камерата. Те представиха още апаратура за измерване на кратността на въздухообмена в сграда, както и софтуера към нея. Тя беше съпътствана с работа на реален обект, измервания и снимки с термовизионна камера. Изследвана беше двуетажна еднофамилна сграда в жилищно селище с енерго-ефективни къщи, строено с участието на възпитаници на центъра Саупаус.
Последният ден от срещата бе предвиден за обсъждане на резултатите от направените измервания. Интерес представляваха различията в изчисляването на коефициента на топлопреминаване през покрив и през под, влиянието на вентилацията при определянето на енергийната ефективност на сградата, както и изискванията към дадена сграда да притежава сертификат за енергийна ефективност. Паралелно с наситената образователна програма, финландските домакини бяха осигурили и богата културна програма: посещение на Музея на Ски спорта в Лахти, шанците за ски скокове и концертната зала Сибелиус – една от залите с най-добра акустика в Европа.
   
 
  Българският екип
   
  Участието в тази работна среща бе от полза за екипа на Техническия Университет – София, Инженерно-Педагогически Факултет – Сливен, като млади хора, част от обединена Европа.
Български екип по проекта: Наталия Митева и Георги Тенев - студенти към ИПФ – Сливен, Стефан Калчев – специализант и бивш студент на ИПФ – Сливен; доц. Койчо Атанасов и доц. Радостина Петрова – преподаватели в ИПФ - Сливен.