Провеждане на отдалечен изпит по математика на 28.03.2020 г.
за кандидатстване за обучение в Технически университет – София през учебната 2020-2021 г.

 
 
  Уважаеми кандидат-студенти,  
   
  Благодаря Ви за решението да кандидатствате в ТУ-София – най-голямото висше техническо училище в страната. Знаете, че „инженер“ е френска дума, която означава „човек, който твори“. Наистина, инженерите са хора, които творят, създават нови неща и претворяват мечтите ни в реалност. От сърце Ви желая да се присъедините към техническия елит на обществото, притежаващ това звание.
В сегашната епидемична ситуация отдалеченият конкурсен изпит е най-добрият вариант за всички. Опирайки се на традициите и световният опит, нашият университет Ви предлага този съвременен начин за реализация на вашите мечти.
Пожелавам  Ви здраве, дръзновение и успех!
         Ректор на ТУ-София: проф. дн инж. Иван Кралов

Условия за провеждане на отдалечен изпит по математика на 28.03.2020 г. за кандидатстване за обучение в Технически университет – София
през учебната 2020/2021 г.
 1. До този отдалечен изпит се допускат кандидат-студенти, които са подали заявление в ТУ-София /вкл. звената в гр. Пловдив и гр. Сливен/, вкл. адрес на електронната си поща, платили са таксата за изпита, както и дават съгласие с условията за провеждане на този изпит чрез натискането на бутона „Съгласен съм с условията за провеждане на този изпит“ след регистрацията им.
 2. Допуснатите до изпита трябва да имат отдалечен достъп чрез непрекъсната интернет връзка до компютърна конфигурация с налични и работещи видеокамера и микрофон. Допустими браузъри са Chrome и Mozila Firefox, Edge, Internet Explorer.
 3. Във връзка с изпълнение на дейности по контрол на организацията, провеждането и оценяването на предварителния кандидатстудентски изпит по Математика на Техническия университет – София, както и осигуряване на информационната сигурност при работа с изпитните документи и на надеждна среда за провеждане на изпитите, Технически университет – София извършва видеонаблюдение по време на провеждане на предварителния кандидатстудентски изпит по Математика съгласно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и прилагащия се от 25.05.2018 г. Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679). Осъществяването на видеонаблюдение се явява действие по обработване на лични данни по смисъла на чл. 4, пар. 2 от Регламента, а именно операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване. На основание чл. 6, пар. 1, б. „д“ от Регламента обработването е законосъобразно, ако е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора. От своя страна обективното и честно провеждане на предварителния кандидатстудентски изпит по Математика на Технически университет – София неминуемо поражда засилен обществен интерес, поради което видеонаблюдението е една от мерките за противодействие на манипулиране на резултатите. Технически университет – София: спазва всички свои задължения при използването на технически средства за видеонаблюдение, като прилага принципите за адекватност и пропорционалност при обработване на лични данни чрез видеонаблюдение; използва технически средства за видеонаблюдение единствено за целите на предварителния кандидатстудентски изпит по Математика – 28 март 2020 г. (събота); достъп до информацията, събрана с технически средства за видеонаблюдение, имат единствено длъжностни лица ангажирани с дейностите по провеждане на предварителния кандидатстудентски изпит по Математика – 28 март 2020 г. (събота); е администратор на лични данни по смисъла на Закона за висшето образование; след постигане на целите на предварителния кандидатстудентски изпит по Математика администраторът ще унищожи цялата информация, събрана чрез използването на технически средства за видеонаблюдение.
 4. При провеждането на изпита, кандидатът е длъжен да осигури наличието на химикалка (желателно е и на няколко резервни), а при желание - молив, гума, пергел и триъгълник. От особена важност е наличието на поне 10 листа за чернова (препоръчително е да са А4 формат). По време на изпита се разрешава използването само на „Справочник по математика“ с авторски колектив от ТУ – София и други висши училища на издателство АНУБИС, или „Четиризначни математически таблици и формули за IX – XI клас“, с автори Димо Серафимов и колектив.
 5. Не се разрешава използване на калкулатор и техника за мобилна връзка. Достъпът до други ресурси, вкл. електронни, както и присъствието на други лица в помещението при кандидат-студента по време на изпита, са недопустими.
 6. Изпитът ще се проведе чрез използване на специализирана университетска платформа и приложението Skype. В деня преди изпита кандидат-студентите ще получат покана за присъединяване към групата на своя видео-квестор, потребителско име и парола, на имейл адреса, с който са се регистрирали за предварителния изпит. Този линк трябва да отворят в браузър в деня на изпита между 8:30 и 9:00 ч. Необходимо е кандидат-студентите  да имат валидни профили в Skype.
 7. Времето за вход ще бъде между 9:00 ч. и 9:15 ч. на 28 март 2020 г. След влизане в системата кандидат-студентите ще бъдат помолени да споделят екраните си с видео-квесторите за контрол от тях.
 8. Всеки, който не е изпълнил посочените условия изцяло, няма да бъде допуснат до изпита.
 9. Продължителността на самия изпит е 4 /четири/ астрономически часа, разделени на два модула по 120 минути, като между тях има 15 /петнадесет/ минути задължителна почивка. Кандидат-студентите нямат право да напускат своето работното място, определено преди стартирането на теста (чрез видео-наблюдението), освен в регламентираната почивка между двата работни модула.
 10. Първият модул се състои от 20 задачи с по-малка трудност, като всяка вярно решена задача носи 1 точка. Вторият модул се състои от 10 задачи с по-голяма трудност, като всяка вярно решена задача носи 2 точки. Максималният брой точки от теста е 40. Всяка задача има пет отговора, като само един от тях е верен. Кандидат-студентът трябва да избере един от тях. За грешен или непопълнен отговор точки не се получават, както и не се отнемат. Задачите от всеки модул могат да бъдат решавани в произволен ред. Възможна промяна на отговор от модула в редовното време за работа по модула. След изтичане на това време, работата автоматично се прекратява и системата приема само потвърдените отговори. При решаване на задачите от първия модул, задачите от втория модул няма да бъдат видими.
 11.  Между модулите се прави задължителна почивка от 15 минути. През това време кандидат-студентът е желателно да не излиза от системата. При започване на втория модул няма да има възможност за връщане в първия.
 12. Позволяват се до три прекъсвания по технически причини. След всяко прекъсване се влиза както при първоначалното. При четвърто прекъсване изпитът се приключва и се показва резултатът, достигнат до момента. След това, може да се влиза неограничен брой пъти, но единственото, което ще бъде видимо са предадените отговори. Евентуално прекъсване по време на почивката няма да бъде отчитано, но времето за почивка не се променя.
 13. Целият изпит се записва, вкл. IP адресите на компютрите, от които се влиза в системата, всички отговори и техни корекции, времена на предаване и коригиране, поведение на кандидата и наличната окръжаваща среда.
 14. При регистрирани недопустими дейности или ползване на недопустими ресурси от даден кандидат, квесторите информират централна изпитна комисия, която задължително излиза с решение по въпроса, вкл. и решение за прекратяване или анулиране на изпита.
 15. Обявяването на резултатите с точките ще се извърши автоматично след приключване на изпита, като всеки кандидат-студент може да ги види в профила си, където е подавал отговорите.
 

При въпроси за изпита от организационен характер: маг. мат. Спасен Цветков, +359 88 227 0597, spasen@tu-sofia.bg;
При въпроси за изпита от технически характер: radonov@tu-sofia.bg

 

 

e-mail: umo.sliven@gmail.com; priem.sliven@gmail.com