Факултет и Колеж - Сливен

УЧЕБНИ   ПЛАНОВЕ

Инженерно-педагогически факултет

ОКС "Бакалавър"  
Специалност
Учебен план
Автоматика и информационни технологии Бакалавър от прием 2010 (вкл.)
Електротехника

Бакалавър от прием 2009
Бакалавър на английски език

Компютърно и софтуерно инженерство Бакалавър от прием 2017 (вкл.)
Компютърни технологии в машиностроенето Бакалавър от прием 2013 (вкл.)
Автотранспортна техника Бакалавър от прием 2014
Отоплителна, вентилационна и климатична техника Бакалавър от прием 2015 (вкл.)
Топлотехника Бакалавър от прием 2009 (вкл.) до прием 2014 (вкл.)
Индустриално инженерство /на английски език/ (Industrial Engineering - in English) Бакалавър от випуск 2013 вкл.
Педагогика Бакалавър от прием 2018 (вкл.)
квалификация "учител" Учебен план
Квалификация "учител" за всички специалности (от прием 2017) Учебен план за квалификация "Учител" за всички специалности от прием 2017 (вкл.)
Квалификация "учител" за всички специалности (от прием 2015 до 2016 вкл.) Учебен план за квалификация "учител"; от прием 2015 до прием 2016 вкл.
Квалификация "учител" за всички специалности (за прием 2014) Учебен план за квалификация "учител" за прием 2014
ОКС "Магистър"  
Специалност
Учебен план
Професионално направление 1.2. Педагогика:
Иновации и технологии в педагогиката Магистър Редовно обучение от прием 2018 вкл.
Иновации и технологии в педагогиката Магистър Задочно обучение
Предучилищна и начална училищна педагогика Магистър Редовно обучение от прием 2018 вкл.
Професионално направление 3.7. Администрация и управление
Мениджмънт на туристическия бизнес Магистър Редовно обучение от прием 2017 вкл.
Магистър Задочно обучение от прием 2017 вкл.
Допълващо обучение за редовно обучение от прием 2017 вкл.
Допълващо обучение за задочно обучение от прием 2017 вкл.
Професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
Автоматика, информационна и управляваща техника Магистър от прием 2013 вкл.
Допълващо обучение - редовно обучение
Допълващо обучение - задочно обучение
Изравнително обучение
Електротехника Магистър от прием 2013 вкл.
Допълващо обучение - редовно обучение
Допълващо обучение - задочно обучение
Изравнително обучение - 1,5 г.
Изравнително обучение - 2 г.
Електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници Магистър от 2017 г. вкл.
Допълващо обучение
Изравнително обучение - 1,5 г.
Изравнително обучение - 2 г.
Квалификационна характеристика на специалността
Професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника
Компютърна бизнес-информатика Магистър от прием 2013 вкл.
Допълващо обучение
Професионално направление 5.1. Машинно инженерство
Компютърни технологии в машиностроенето Магистър от прием 2013 вкл.
Допълващо обучение
Изравнително обучение 1
Изравнително обучение 2
Машиностроителна техника и технологии Магистър от прием 2013 вкл.
Допълващо обучение
Изравнително обучение
Автотранспортна техника Магистър от прием 2013 - редовно обучение
Магистър от прием 2016 - задочно обучение
Допълващо, редовно обучение
Допълващо, задочно обучение
Изравнително обучение 1 - редовно обучение
Изравнително обучение 2 - редовно обучение
Автотехническа експертиза Магистър от прием 2014 вкл.
Допълващо редовно обучение
Допълващо задочно обучение
Проектиране и технологии за облекло и текстил Магистър Редовно обучение от прием 2015 вкл.
Магистър Задочно обучение до прием 2015 вкл.
Допълващо обучение за редовно обучение от прием 2015 вкл.
Допълващо обучение за задочно обучение от прием 2015 вкл.
Професионално направление 5.4. Енергетика
Отоплителна, вентилационна и климатична техника Магистър от прием 2015 вкл.
Допълващо обучение - редовно обучение
Допълващо обучение - задочно обучение
Изравнително обучение 1
Изравнително обучение 2
Топлотехника Магистър от прием 2013 вкл.
Допълващо обучение - редовно обучение
Допълващо обучение - задочно обучение
Изравнително обучение
Професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация
Транспортна техника и технологии Магистър от прием 2012 вкл.
Магистър
Допълващо обучение
Професионално направление 5.13. Общо инженерство
Инженерна педагогика Магистър Редовно обучение от прием 2018 вкл.
Квалификационни характеристики на специалностите:
спец. "Иновации и технологии в педагогиката", ОКС 'Магистър" (виж...)
спец. "Предучилищна и начална училищна педагогика", ОКС 'Магистър" (виж...)
спец. "Педагогика", ОКС Бакалавър" (виж...)
спец. "Електротехника", ОКС 'Магистър" (виж...)
спец. "Топлотехника", ОКС 'Магистър" (виж...)
спец. "Мениджмънт на туристическия бизнес", ОКС 'Магистър" (виж...)
за квалификация 'учител" (виж...)
 
 

Колеж

ОКС "Професионален бакалавър"  
Специалност

Учебен план

Мениджмънт на алтернативния туризъм

Професионален бакалавър от прием 2017
Професионален бакалавър от прием 2015 до 2016 (вкл.)

Технологии, дизайн и мениджмънт на модната индустрия Професионален бакалавър от прием 2017
Професионален бакалавър от прием 2013 до 2016 (вкл.)
Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника Професионален бакалавър от прием 2017 (вкл.)
Професионален бакалавър от прием 2009 до 2016 (вкл.)
Хранителни технологии в бита и туризма Професионален бакалавър от прием 2017 (вкл.)
Професионален бакалавър от прием 2010 до 2016 (вкл.)
 

*Забележка:

 

Стари учебни планове