Факултет и Колеж - Сливен

УЧЕБНИ   ПЛАНОВЕ

Инженерно-педагогически факултет

Специалност
ОКС "Бакалавър"
Автоматика и информационни технологии Бакалавър от прием 2010 (вкл.)
квалификация "учител"
квалификация "учител" от прием 2014 квалификация "
квалификация "учител"; от прием 2015
Автоматика, информационна и управляваща техника Бакалавър от прием 2007 до прием 2009 (вкл.)
Бакалавър до прием 2006 (вкл.)
квалификация "учител" до прием 2012 вкл.
квалификация "учител" за прием 2013
квалификация "учител" от прием 2014
Електротехника

Бакалавър от прием 2009
Бакалавър от прием 2007 до 2008 вкл.
Бакалавър до прием 2006 (вкл.)
квалификация "учител" до прием 2012 вкл.
квалификация "учител" за прием 2013
квалификация "учител" от прием 2014
квалификация "учител" от прием 2015

Машиностроителна техника и технологии Бакалавър от прием 2009 (вкл.)
Бакалавър от прием 2007 (вкл.)
Бакалавър до прием 2006 (вкл.)
квалификация "учител"
Отоплителна, вентилационна и климатична техника Бакалавър от прием 2015 (вкл.)
квалификация "учител" от прием 2015
Топлотехника Бакалавър от прием 2009 (вкл.) до прием 2014 (вкл.)
Бакалавър от прием 2007 (вкл.)
Бакалавър до прием 2006 (вкл.)
квалификация "учител" до прием 2012 вкл.
квалификация "учител" за прием 2013
квалификация "учител" от прием 2014
Компютърни технологии в машиностроенето Бакалавър от прием 2010 (вкл.)
квалификация "учител"
квалификация "учител" от прием 2014
квалификация "учител" от прием 2015
Автотранспортна техника Бакалавър от прием 2014
квалификация "учител" от прием 2014
квалификация "учител" от прием 2015
Индустриално инженерство /на английски език/ (Industrial Engineering - in English) Бакалавър до випуск 2012 вкл.
Бакалавър от випуск 2013 вкл.
Специалност
ОКС "Магистър"
Автоматика, информационна и управляваща техника Магистър от прием 2013 вкл.
Магистър до прием 2012 вкл.
Допълващо обучение Изравнително обучение
Електротехника Магистър от прием 2013 вкл.
Магистър до прием 2012 вкл.
Допълващо обучение
Изравнително обучение
Отоплителна, вентилационна и климатична техника

Магистър от прием 2015 вкл.
Допълващо обучение
Изравнително обучение 1
Изравнително обучение 2

Топлотехника Магистър от прием 2013 вкл.
Магистър до прием 2012 вкл.
Допълващо обучение
Изравнително обучение
Машиностроителна техника и технологии Магистър от прием 2013 вкл.
Магистър до прием 2012 вкл.
Допълващо обучение
Изравнително обучение
Компютърни технологии в машиностроенето

Магистър от прием 2013 вкл.
Допълващо обучение
Изравнително обучение 1
Изравнително обучение 2

Компютърна бизнес-информатика Магистър от прием 2013 вкл.
Магистър до прием 2012 вкл.
Допълващо обучение
Транспортна техника и технологии Магистър от прием 2012 вкл.
Магистър
Допълващо обучение
Автотранспортна техника

Магистър от прием 2013 - редовно обучение
Магистър от прием 2016 - задочно обучение
Допълващо, редовно обучение
Допълващо, задочно обучение
Изравнително обучение 1 - редовно обучение
Изравнително обучение 2 - редовно обучение

Автотехническа експертиза Магистър от прием 2014 вкл.
Допълващо обучение
Електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници Магистър
Допълващо обучение
Изравнително обучение
Проектиране и технологии за облекло и текстил

Магистър Редовно обучение от прием 2015 вкл.
Магистър Задочно обучение до прием 2015 вкл.
Допълващо обучение за редовно обучение от прием 2015 вкл.
Допълващо обучение за задочно обучение от прием 2015 вкл.

Иновации и технологии в педагогиката

Магистър Редовно обучение от прием 2016 вкл.
Магистър Задочно обучение до прием 2016 вкл.

Висш Университетски Колеж

Специалност

ОКС "Професионален бакалавър"

Мениджмънт на алтернативния туризъм

Професионален бакалавър от прием 2012 до прием 2014 вкл.
Професионален бакалавър от прием 2015

Технологии, дизайн и мениджмънт на модната индустрия Професионален бакалавър от прием 2013
Професионален бакалавър за прием 2012
Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника Професионален бакалавър от прием 2009 (вкл.)
Професионален бакалавър от прием 2007 до 2008
Хранителни технологии в бита и туризма Професионален бакалавър от прием 2010 (вкл.)
Технология на храните Професионален бакалавър за прием 2009
Професионален бакалавър от прием 2007 до 2008
Производство на текстил и облекло Професионален бакалавър от прием 2009 (вкл.)
Машини и съоръжения в текстилната промишленост Професионален бакалавър от прием 2007
 

*Забележка: