Технически университет - София, Инженерно-педагогически факултет - Сливен

катедра "Електротехника, автоматика и информационни технологии"

Контакти

ръководител катедра
доц. д-р инж. Димитър Няголов

секретар:
Нина Драгоманска

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
СЪСТАВ НА КАТЕДРА "ЕАИТ"

Катедра „Електротехника, автоматика и информационни технологии” (ЕАИТ) отговаря за обучението на студенти ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър” от направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика в специалности: “Автоматика и информационни технологии”, “Електроенергийни системи”,
ОКС „Бакалавър” от направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника в специалност „Компютърно и софтуерно инженерство”
ОКС „Магистър” от направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника в специалност „Компютърна бизнес информатика”
ОНС „Доктор” в специалности от направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика


ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАТЕДРА “ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, АВТОМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ”

Катедра “Електротехника, автоматика и информационни технологии” съществува от 1997, когато се обединяват катедри “Електротехника” и “Електроника и автоматика”, формирани през 1988 г. До есента на 2017 г. тя носи името катедра "Електротехника, електроника и автоматика", а оттогава носи настоящото си име. Катедрата  се  състои  от  две  направления  “Електротехника”  и “Автоматика и информационни технологии”.
Общ брой осигурявани от катедрата лекционни курсове: 33 и 5 избираеми - по бакалавърския учебен план за “Електроенергийни системи”;34 задължителни и 6 избираеми - по бакалавърския учебен план за “Автоматика и информационни технологии” 10 - по магистърския учебен план за “Автоматика и информационни технологии”; 10 - по магистърския план за “Компютърна бизнес информатика”.

About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | ©2003 Company Name