Технически университет - София, Инженерно-педагогически факултет - Сливен

катедра "Електротехника, автоматика и информационни технологии"

Контакти

ръководител катедра
доц. д-р инж. Димитър Няголов

секретар:
Нина Драгоманска

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕЕАКатедра "ЕАИТ"

Отговаря за обучението на студенти и докторанти по специалности от направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика

 

Катедра „Електротехника, автоматика и информационни технологии” (ЕАИТ) отговаря за обучението по специалностите „Автоматика, информационна и управляваща техника”, "Автоматика и информационни технологии", „Електротехника”, "Електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници".

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАТЕДРА “ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА”
Катедра “Електротехника, автоматика и информационни технологии” съществува от 1997, когато се обединяват катедри “Електротехника” и “Електроника и автоматика”, формирани през 1988 г. До есента на 2017 г. тя носи името катедра "Електротехника, електроника и автоматика", а оттогава носи настоящото си име. Катедрата  се  състои  от  две  направления  “Електротехника”  и “Автоматика и информационни технологии”.
Общ брой осигурявани от катедрата лекционни курсове: 28 - по бакалавърския учебен план за “Електротехника”;  28 - по бакалавърския учебен план  за “Автоматика и информационни технологии”; 12 - по магистърския план за “Електротехника”; 12 - по магистърския план за “АИУТ”, 12 - по магистърския  план  за  “Електрическа  енергия  от възобновяеми енергийни източници”, 12 - по магистърския план за “Компютърна бизнес информатика”.

ЛАБОРАТОРНА БАЗА
Катедрата  разполага с  25  лаборатории  и  зали  за  провеждане  на лабораторни  и  семинарни упражнения: по Теория на управлението, Компютърни мрежи и комуникационна техника, Полупроводникови елементи, Електроника и електрически измервания, Микропроцесорна техника, Програмиране и използуване на компютри,  Електрозадвижване, Електрически машини, Релейна защита и автоматизация, Електротехника, Осветителна техника и др. Лабораториите разполагат с апаратура, компютри, макети и опитни установки за провеждане на учебния процес.


В курса на обучение по образователно-квалификационните степени „бакалавър” и „магистър” участват водещи преподаватели от ТУ – София, ТУ–Габрово и други университети.

 

 

About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | ©2003 Company Name