дипломи - защити/ раздаване

Дипломната защита или държавният изпит се провеждат пред държавна комисия, назначена от Ректора на ТУ – София съгл. чл. 103 (1) от Правилника за Устройството и Дейността на Техническия университет – София (ПУДТУС) по доклад от ръководителя на специализиращата катедра. Комисията се състои от хабилитирани преподаватели, като по изключение в състава й могат да участват и преподаватели с ОНС „доктор“. Допуска се участието и на външни за Технически университет - София лица (чл. 103 (1)).

Галерии

2015 г.

Дипломна защита - 27.11.2015г.

Дипломна защита - 01.10.2015г.

Дипломна защита - 31.07.2015г. - специалност МТТ

Дипломна защита - 31.07.2015г. - специалност КТМ

2014 г.

Раздаване на дипломи - 19.12.2014г.

Дипломна защита - 01.10.2014г.

Дипломна защита - 01.08.2014г.

Дипломна защита бакалаври и магистри - специалност КТМ - 28.02.2014г.

2013 г.

Дипломна защита бакалаври - специалност КТМ/ МТТ- 03.10.2013г.

Дипломна защита бакалаври - специалност КТМ/ МТТ - 31.07.2013г.

2012 г.

Дипломна защита бакалаври - специалност МТТ - 20.07.2012г.

Дипломна защита магистри - специалност МТТ - 17.02.2012г.

2011 г.

Дипломна защита бакалаври - специалност МТТ - 30.09.2011г.

Дипломна защита бакалаври - специалност МТТ - 22.07.2011г.

Дипломна защита бакалаври - специалност МТТ - 25.02.2011г.

  Раздаване на дипломи - 16.12.2011 и 14.02.2013г.
2010 г.

Дипломна защита бакалаври - специалност МТТ - 03.12.2010г.

Дипломна защита магистри - специалност МТТ - 03.12.2010г.

Дипломна защита бакалаври и магистри - специалност МТТ - 21.06.2010г.