КОНСТАНТИНОВ, Михаил Спиров машинен инженер, професор.

Основоположник на научната школа по ТММ, роботика и мехатроника в България.

В ИПФ-Сливен: професор по „Теория на механизмите и машините” в катедра “Машиностроене” (1986-1991).

Учебни дисциплини: Теория на механизмите и машините доцент по „Съпротивление на материалите” в катедра  “Механика” (1993-1994).


БЪЧВАРОВ, Стефан Николов машинен инженер, професор, дтн.

В ИПФ-Сливен: професор в катедра “Механика” (1990-2002).

Декан на ИПФ-Сливен (1990-1992).

Учебни дисциплини: Теоретична механика, Приложна механика, Динамика на машините


ТОШЕВ, Иван Георгиев – машинен инженер, професор, дтн.

В ИПФ-Сливен: професор по „Металорежещи машини и системи” в катедра „Механика, машиностроене, топлотехника” (2000-2002).

Учебни дисциплини: Металорежещи машини; Изпитване и изследване на металорежещи машини, Технология на машиностроенето.


ГАНЕВ, Петър Александров  – електроинженер, доцент, доктор.

В ИПФ-Сливен:  гл. асистент по „Съпротивление на материалите” в катедра  “Механика” (1987); доцент (1988).

Учебни дисциплини: Съпротивление на материалите.


ИВАНЧЕВ, Захари Михайлов- строителен инженер, доцент, доктор.

В ИПФ-Сливен: доцент в катедра “Механика” (1987-1992). Зам.-ръководител на катедрата (1988-1992).

Учебни дисциплини: Техническа механика, Съпротивление на материалите.


ЯНКОВ, Веселин Нейчевмашинен инженер, доцент, доктор.

В ИПФ-Сливен: доцент по „Механика на флуидите” в катедра “Транспорт и енергетика” и в катедра "Механика, машиностроене и топлотехника" (1987-2008).

Зам. - декан на ИПФ-Сливен (1987-1991).

Директор на Колеж-Сливен (2000-2004).

Учебни дисциплини: Механика на флуидите, Помпи, компресори и вентилатори, Хидро- и пневмомашини и задвижвания.


ДАСКАЛОВ, Милко Георгиевмашинен инженер, доцент, доктор.

В ИПФ-Сливен: доцент в катедра “Машиностроене” (1988-1992). Създава специализация „Мехатроника” и учебна лаборатория по мехатроника.

Учебни дисциплини: Унификация на технологичните процеси и групови технологии в машиностроенето, Автоматизация и роботизация на машиностроителното производство; Металорежещи машини и технология на машиностроенето, Инженерна метрология и взаимозаменяемост.


ВУЧЕВ, Йордан Владимировмашинен инженер, доцент, доктор.

В ИПФ-Сливен: доцент по “Машинно чертане” в катедра “Механика” (1988-1995).

Учебни дисциплини: Машинни елементи, Машинно чертане.


ГАНЧЕВ, Красимир Ганчевмашинен инженер, доцент, доктор.

В ИПФ-Сливен:ст. асистент по “Теоретична механика” в катедра “Механика” (1988); гл. асистент (1990); доцент (1994-1998).

Зам.-декан по НИР, КНП и МС (1993-1995).  Избран през 1998 г. за ст.н.с.ІІ ст. в Централна лаборатория по мехатроника и приборостроене към БАН.

Учебни дисциплини: Техническа механика, Машинознание.


palov

ПАЛОВ, Динко Костадинов- машинен инженер, доцент, доктор.

В ИПФ-Сливен: доцент по „Топлотехника” в катедра “Транспорт и енергетика” и в катедра "Механика, машиностроене и топлотехника" (1988-1994; 2004-2011).

Зам.-декан на ИПФ-Сливен (1992-1993; 2005-2006).

Декан на ИПФ-Сливен (2007-2011).

Учебни дисциплини: Топлотехника, Хладилна техника, Хладилници и хладилни инсталации, Топлообменни апарати.


ПИРГОЗЛИЕВ, Владимир Тодоровмашинен инженер, доцент, доктор.

В ИПФ-Сливен: доцент в катедра “Механика” и в катедра "Механика, машиностроене и топлотехника" (1988-2007).

Учебни дисциплини: Машинни елементи, Теория на механизмите и машините.


ПАСКАЛЕВА, Кънета Илиевамашинен инженер, доцент, доктор.

В ИПФ-Сливен:асистент по “Приложна геометрия и инженерна графика” в катедра “Механика” (1990); ст. асистент (1991); гл. асистент (1996-2004).

Учебни дисциплини: Техническо чертане, Техническо документиране, Приложна геометрия и инженерна графика.


СТАТУЛОВ, Иван Вълковмашинен инженер, доцент, доктор.

В ИПФ-Сливен: доцент по “Техника и технология на текстила” в катедра “Машиностроене” (1990-1998).

Учебни дисциплини: Текстилно материалознание, Процеси и машини в тъкачното производство, Строеж и анализ на тъканите, Експлоатация и ремонт на текстилните машини, Съвременни технологии в текстилната промишленост (за студентите от задочно обучение, специалност “Текстилна техника и технологии” (1990-1994) и в курсове по СДК (1990-1998).


БЪРЗАКОВ, Петко Иванов  - машинен инженер, доцент, доктор.

В ИПФ-Сливен: доцент по „Съпротивление на материалите” в катедра  “Механика” (1993-1994).

Учебни дисциплини: Съпротивление на материалите


ДИНЕВА, Радостинка Диневамашинен инженер, доцент, доктор.

В ИПФ-Сливен:асистент по “Машинознание и машинни елементи” в катедра “Механика” (1994); ст. асистент (1996); гл. асистент (1997); доцент по “Теория на механизмите, машините и автоматичните линии” (2001-2010).

Зам.-декан по УР в ИПФ-Сливен (2004-2005).

Учебни дисциплини: Теория на машините и механизмите, Машинни елементи и механизми, Дескриптивна геометрия, Приложна геометрия и инженерна графика.


ТОМОВ, Петър Николовмашинен инженер, доцент, доктор.

В ИПФ-Сливен: доцент в катедра “Машиностроене” и в катедра "Механика, машиностроене и топлотехника" (1995-2000).

Учебни дисциплини: Металорежещи машини и инструменти, Рязане на металите и металорежещи инструменти, Металорежещи машини и технология на машиностроенето.


РАЦ, Нели Симеоноваелектроинженер, доцент, доктор.

В ИПФ-Сливен: гл. асистент в катедри „Механика” и „Механика, машиностроене и топлотехника” (1996-2000).

Учебни дисциплини: Техническо чертане, Техническо документиране и др.


КУРТЕВА, Стоянка Стефановамашинен инженер, доцент, доктор.

В ИПФ-Сливен: доцент по „Техническо документиране” в катедра “Механика, машиностроене и топлотехника” (2000-2002).

Учебни дисциплини: Техническо документиране, Приложна геометрия и инженерна графика.


МАРИНОВ, Марин Александров - машинен инженер, доцент, доктор.

В ИПФ-Сливен: доцент в катедра “Механика, машиностроене и топлотехника” (2000-2004).

Учебни дисциплини: Топлинно стопанство, Топло- и газоснабдителни системи, Парни и газови турбини и др.


ЧАКЪРОВ, Тодор Николовмашинен инженер, доцент, доктор.

В ИПФ-Сливен: доцент по „Хидродинамика” в катедра „Механика, машиностроене и топлотехника” (2000-2004).

Учебни дисциплини: Механика на флуидите, Помпи, компресори и вентилатори, Хидравлика и хидравлични машини и др.


ЯКИМОВ, Валери Якимовмашинен инженер, доцент, доктор.

В ИПФ-Сливен: доцент по „Автоматизация на производството в топлоенергетиката” в катедра “ММТ” (2002-2008).

Учебни дисциплини: Топлотехнически измервания и уреди, Отоплителна техника, Регулиране и управление на топлинните процеси, Автоматизирани системи за микроклимат в сгради и др.


КОЗАРОВ, Николай Янковмашинен инженер, главен асистент.

В ИПФ-Сливен: асистент по “Промишлена топлотехника (термодинамика и топлопренасяне)” в катедра “Транспорт и енергетика” (1989); ст. асистент (1991); гл. асистент (1999-2005).

Учебни дисциплини: Измервателна техника, Парни и газови турбини, Хладилна техника и др.


ИВАНОВА, Виолета Василевамашинен инженер, главен асистент.

В ИПФ-Сливен: асистент по “Теория на механизмите, машините и автоматичните линии” в катедра “Механика” (1990); ст. асистент (1991); гл. асистент (1996-1998).

Учебни дисциплини: Теория на машините и механизмите и др.


ГЕОРГИЕВ, Стоян Георгиевмашинен инженер, главен асистент.

В ИПФ-Сливен: асистент в катедра “Транспорт и енергетика” (1991); ст. асистент (1994); гл. асистент (1998-2001). Преподавател в Колеж-Сливен (от 2001).

Учебни дисциплини: Теория на ДВГ, Конструкция на ДВГ, Теория и конструкция на автомобила, Изпитване на автотранспортна техника, Системи за управление и контрол на автотранспортна техника.


БИРИНДЖИЕВ, Димитър Тодоровмашинен инженер, старши асистент.

В ИПФ-Сливен: асистент по „Термодинамика и топлопренасяне” в катедра “Транспорт и енергетика” (1990); ст. асистент (1992-2000).

Учебни дисциплини: Термодинамика, Топло- и масопренасяне, Енергопреобразувателни технологии и др.


СТАНЧЕВ, Борислав Станчевмашинен инженер, старши асистент.

В ИПФ-Сливен: асистент по “Технология на машиностроенето” в катедра “Машиностроене” (1990); ст. асистент (1996-1997).

Учебни дисциплини: Технология на машиностроенето, Металорежещи машини.


ШАРЛОПОВ, Веселин Христовмашинен инженер, старши асистент.

В ИПФ-Сливен: асистент в катедра „Механика” (1990); ст. асистент (1992-1995).

Учебни дисциплини: Съпротивление на материалите.


АТАНАСОВ, Деян Йордановмашинен инженер,старши асистент.

В ИПФ-Сливен: асистент по “Теоретична топлотехника”, катедра “ММТ” (2000); ст. асистент (2003-2006).

Учебни дисциплини: Теоретична термодинамика; Топло- и масопренасяне; Топлинно стопанство; Отоплителна техника; Топлообменни апарати; Моделиране на топлотехнически системи и процеси; Подемно-транспортна техника; Автотехническа експертиза.


МАНСЪРОВ, Петър Стефановмашинен инженер, асистент.

В ИПФ-Сливен: асистент по “Технология на машиностроенето” в катедра “Механика, машиностроене и топлотехника” (1999-2001).

Учебни дисциплини: Технология на машиностроенето.


ГОСПОДИНОВ, Панайот Тянковмашинен инженер, асистент.

В ИПФ-Сливен: асистент по “Приложна геометрия и инженерна графика (техническо документиране)” в катедра “Механика, машиностроене и топлотехника” (2004-2005).

Учебни дисциплини: Приложна геометрия и инженерна графика, Техническо документиране.