История

От 1993 г. катедрата е организатор на научен семинар „Синтез и анализ на механизмите”, който се провеждаше на всеки две години. Семинарът се организира по инициатива на проф. Пенка Генова, в памет на основателя на международната организация IFToMM и Националното дружество по ТММ към НТС проф. Михаил Спиров Константинов.

Поради нарастващия интерес към форума, от 2001 г. той се провежда ежегодно с разширена тематика. Формират се тематичните направления: „Синтез и анализ на механизмите”, „Машинна механика”, „Приложна механика на флуидите”, „Топло- и масопренасяне”, „Машиностроителна техника и технологии” и „Роботика и автоматизация на производството”.

1995 г. Научен семинар „Синтез и анализ на механизмите

Настъпват промени в статута и наименованието на форума. През 2006 г. Националният семинар „Синтез и анализ на механизмите” се преименува в Националната конференция с международно участие “Технически системи и технологии 2006”. От 2008 г. до 2011 г. името на научния форум е Национална конференция с международно участие „Механизми, машинна техника, машиностроителни и енергийни технологии”. През 2012 г. форума се преименува на Национална конференция с международно участие „Машинни науки 2012". През 2013 г. научния форум е Национална конференция с международно участие "Сливен 2013", а през 2014г. - Национална конференция с международно участие "Сливен 2014".

Въпреки различните имена през годините, Националната конференция се утвърждава като предпочитана среща на учени от различни възрасти и с различни научни интереси. От 20-30 участника в първите години, сега те надхвърлят 100. По утвърдена традиция през годините, всички доклади от конференцията се отпечатват в:

сп.”Механика на машините”
сп.”Машиностроене и машинознание”
сп.”Топлотехника”
сп.”Известия на съюза на учените-Сливен” или
сп.”Известия на ТУ-Сливен”

ISSN 0861-9727,
ISSN 1312-8612,
ISSN 1314-2550,
ISSN 1311-2864,
ISSN 1312-3920.