Лабораторна база на катедра „ММТ”:

1406 - Механика. Съпротивление на материалите

 

1408 -  Моделиране на механични системи. Компютърен инженерен анализ на машиностроителни конструкции (SolidWorks)

 

1411 -  Основи на конструирането и CAD. Машинни елементи

Оборудвана с чертожни дъски; макети на детайли и възли.
Оборудвана с лабораторни установки  за изследване на товароносимостта на предавка “винт – гайка”, пресово и лепено съединение; за изследване неравномерността на въртене на карданен съединител; за снемане на механичната характеристика на винтова пружина и еластичен съединител; макет на електромеханичен задвижващ модул за тъкачен стан, макети на редуктори.

 

1412 - Теория на машините и механизмите

 
1410 - Обектно ориентирано програмиране (Microsoft Visual Studio)
 
3002 - Инструментална и технологична екипировка
 

3309 -  Механика на флуидите. Хидро- и пневмозадвижване

Оборудвана с  група стендове за: измерване на налягане, скорост на флуидно течение, дебит, и илюстрация на хидродинамични закони; изпитване на водни помпи, компресори, зъбни помпи, хидроелементи; изследване аеродинамичните характеристики във въздуховоди с различно сечение.

 

1210 - Компютърно моделиране и симулиране на технологични системи и обекти

Оборудвана с 12 компютърни работни места, мултимедия, интерактивна дъска и академични лицензи на специализиран софтуер (SolidWorks, TopSolid, AutoCAD, Catia, Arena).

 

1105 - Лаборатория по Материалознание. Tехнология на машиностроителните материали

Оборудвана с  машина за изпитване на опън МП-500; чук на Шарпи; твърдомери “Бринел”, “Роквел”, “Викерс”; микро- и нанотвърдомери Викерс; металографски микроскоп Nicon-Optiphot; нанотестер Fischerscope H100; пещи електросъпротивителни; рентгенов анализатор Fischerscope; стенд за челно закаляване по метода “Джемини – Гудцов”; екипировка за леене с изгарящи модели, за центробежно леене, за леене в пясъчни форми; стенд за прахово-полимерни покрития.

Галерия

3204 -  Метрология и измервателна техника. Технология на машиностроенето

универсални измервателни средства; стендове за измерване на отклоненията на формата и разположението на повърхнини и оси; измервателни средства и стендове за измерване на ъгли и конуси, параметри на резби и показатели за точност на цилиндрични зъбни колела с еволвентен профил; стенд за измерване на междуцентровото разстояние на зъбни колела; стенд за определяне на грешката на стъпката на ходов винт, профилометър.

Галерия

3201 - Рязане на материалите и режещи инструменти. Инструментални машини

Инструментален микроскоп Zeiss; стендове за заточване на стругарски ножове и винтови свредла; стенд за измерване на статични ъгли на стругарски ножове; стенд за определяне на влиянието на режимите на рязане върху грапавостта; стенд за изследване на размерно износване на стругарски нож; макети на зъбодълбачна и зъбофрезова машина; образци на режещи инструменти; профиломер.

Галерия

3207 - Докторантски кабинет

Галерия

3209 - Автоматизация и компютъризация на машиностроителното производство. Компютърно моделиране на процеси, машини и системи

Стенд на система за ЦПУ; CAD/CAM работно място с академични лицензи на специализиран софтуер (SolidWorks, TopSolid, AutoCAD); модули от промишлени роботи; учебен робот “ТОРО”; макет на ГАПС.

43 Тежка лаборатория (по Рязане на материалите и режещи инструменти, Инструментални машини, Технология на машиностроенето)

Универсални металорежещи машини (стругове, фрезови, пробивни, стъргателни и шлифовъчни машини); струг с ЦПУ; макети на главни и подавателни преводи на универсален струг и универсална фрезова машина; макет на супортна кутия на универсален струг; стендове за определяне на стабилността на струг; стенд за изследване на грешки от базиране и закрепване;  стенд за изследване на влиянието на режимите на рязане; стенд за изпитване на маслени помпи и хидроцилиндри.

Галерия

3101 Хладилна техника, хладилници и хладилни инсталации  

Съвременно оборудвана лаборатория, позволяваща демонстриране на различни термодинамични процеси – прав и обратен цикъл на Карно, определяне показателя на адиабатата на въздуха, специфичен топлинен капацитет на въздуха, процес на парообразуване при постоянно налягане. Лабораторията разполага и със стендове за изучаване на топлообменни процеси – стенд за определяне коефициента на топлопроводност на различни материали, стенд за определяне степен на чернота на водата, както и стенд за изследване на конвективен топлообмен.

Лаборатория по Хладилна и климатична техника

Съвременно обзаведена лаборатория със стендове, позволяващи определянето на различни работни параметри на хладилни и климатични инсталации. Лабораторията разполага със стенд за климатизация на работни еднообемни зали, стенд за изследване на индивидуални климатици прозоречен тип, стенд за симулиране на компресорна хладилна машина, стендове за проверка на хладилен компресор и адсорбционна хладилна машина.

   

Лаборатория по Приложна топлотехника и Възобновяеми енергийни източници

Лабораторията разполага със стендове за определяне на топлотворната способност на твърдо гориво, коефициент на трансформация на термопомпа „въздух-въздух”, както и със стенд на слънчева инсталация с вакуумно-тръбен колектор.

   

Лаборатория по Отоплителна техника

Модерно и съвременно обзаведена лаборатория, която разполага със комплексен стенд, позволяващ изпитването на отоплителни тела, съставянето на топлинни баланси и изследване   работата на газов котел. Лабораторията разполага с макети на различни отоплителни котли. Тя е създадена изцяло с материалната подкрепа на фирма „ЕРАТО” гр. Хасково.

   

Лаборатория по Експериментално изследване на горивни и топло- и масообменни процеси

Стенд за изследване на процеса на сушене на термочувствителни материали във вакуум; стендове за изследване характеристиките на завъртян газов факел и на завъртащ апарат на горивни устройства; стенд за изследване на тръбни газови нагреватели при свободна конвекция; горивни камери за изследване на токсични емисии в продукти на горене и за комплексен газов анализ.

   

Лаборатория за изследване на топлообменни апарати и когенератори

Стенд за изследване на кожухотръбни и секционни топлообменни апарати; стенд за комплексно изследване на когенератори.

   

“Лаболатория по автотранспортна техника” и “Център за изследване на пътнотранспортни произшествия и подготовка на експерти“ са обурудвани със:
Стенд за диагностика на автомобилни двигатели, стенд за диагностика на изходящи газове – газанализатор стенд за диагностика на ходова част, стенд за изследване на деформации на автомобили след ПТП, стенд за изследване на вибрации,
стенд за изследване на еластични константи на окачване, стенд за изследване на двигателни характеристики.

Галерия