акад. проф. д.т.н. д.ик.н инж. Николай Петров

кабинет:
3306
e-mail:
Nikipetrov_1953@abv.bg
 

ПЕТРОВ, Николай Иванов  – инженер от авиацията, доктор на техническите науки, доктор на икономическите науки, професор, академик
Завършва НВУ „Васил Левски“, Факултет „Авиация“, магистър-инженер през 1977 г. , през 2005 г. магистър по икономика в УНСС София. През 1994 г. защитава дисертация на тема „Синтез на функционални и стохастически методи и системи за диагностика и контрол на авиационна радиоелектронна и контролно-измерителна апаратура” във ВА-София и придобива образователна и научна степен доктор. През 2002 г. защитава дисертация на тема „Оптимизация и управление на техническата експлоатация на авиационни системи” във ВА-София и придобива научна степен „Доктор на техническите науки”, а през 2015 г. защитава дисертация на тема „Надеждността като основен технико-икономически проблем при кибернетизация на обществото” във ВСУ „Черноризец Храбър” и придобива научна степен доктор на икономическите науки.
Владее руски и английски език.

Професионална дейност: Започва през 1977 г. във ВВС, авиобази на Република България, от 1988 г. до 2001 г. е ръководител на лаборатория за авиационни изследвания и началник на група за обслужване на ЛА в НИБЕРАТ. През 2004 г., придобива научно звание „Доцент” в Бургаски свободен университет „Проф. д-р Асен Златаров” по научна специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление”, а през 2007 г. придобива научно звание „Професор” по научна специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление” в Тракийски университет, от 2009 г. е Професор в ТУ-София, ИПФ - Сливен. През 2014 г. е избран за Академик на БАНИ – БЪЛГАРИЯ.

Специализации: През 2000 г. специализира „Авиационна метрология” в Москва, а през 2011 г. Философия в Бургаски свободен университет „Проф. д-р Асен Златаров”.

Основни области на научна и преподавателска дейност: Основи на автоматизацията, Теория на управлението, Идентификация на системите, Надеждност на технико-икономически системи, Анализи на риска в транспортни, производствени и техногенни среди, Комуникационна техника, Модели и управление на технико-икономически системи и др. Главен редактор е на списание „Наука, образование, култура”

Водени лекционни курсове: „Комуникационна техника”; „Основи на автоматизацията”; „Theory of Management”; „Надеждност на технически системи”; „Културен туризъм” и др.

Научноизследователски разработки, изобретения, патенти и др.: Технология за монтаж на самолетна разговорна уредба - поръчка на мисията ,,Открито небе” (2000); Методика за увеличаване на техническия ресурс на самолети Миг-23 и Миг-23УБ (1998); Устройство за светлинна сигнализация към осов вентилатор (2013) и др.

Автор и съавтор е в общо 444 броя публикации, в страната и чужбина, от които 22 монографии и студии, 22 учебници и учебни пособия, 5 художествени книги. Участник е в научно-изследователски проект Joint Operational Programme „BLACK SEA BASIN 2007-2015” и др.

Експертни и консултативни възможности: Надеждностните изследвания, анализи на качеството, метро-логичните и рисковите експертизи.

Членство в национални и международни организации: Член на Съюза на учените в България от 2005 г.; СУБ-Ямбол, Съюз на метролозите в РБ; IEEE и др.

Награди: Награда за най-добър доклад на конференция на Русенски университет и Софийски университет (2010), Първа награда в конкурс за технически изобретения, организиран от Министерството на отбраната (съавторство с доц. д-р Светлозар Асенов от ТУ-София – главен инженер на авиацията, 1996).