Катедра „Механика, машиностроене и топлотехника”

Oтговаря за обучението в две образователно-квалификационни степени:

1.Бакалавър – на специалностите:

 • Машиностроителна техника и технологии;
 • Компютърни технологии в машиностроенето;
 • Топлотехника;
 • Отоплителна, вентилационна и климатична техника;
 • Автотранспортна техника;
 • Индустриално инженерство (на английски език).

2. Магистър – на специалностите:

 • Машиностроителна техника и технологии;
 • Компютърни технологии в машиностроенето;
 • Топлотехника;
 • Транспортна техника и технологии;
 • Автотранспортна техника;
 • Автотехническа експертиза;
 • Проектиране и технологии за облекло и текстил.

Катедрата обучава и докторанти в образователната и научна степен „доктор“ по научни специалности:

Професионално направление  5.1 Машинно инженерство:

 • Приложна механика;
 • Автоматизация на производството;
 • Материалознание и технология на машиностроителните материали;
 • Машинознание и машинни елементи;
 • Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране.

Професионално направление  5.4 Енергетика:

 • Теоретична топлотехника;
 • Промишлена топлотехника.