гр. Сливен,
бул. "Бургаско шосе" 59
тел. на зам.-ректор за "Факултет и Колеж - Сливен" 044 66 77 09
http://tu-sliven.com

 

 

 

ОКС "МАГИСТЪР"

 

  Правилник за обучение на студентите в ОКС "Магистър" (натисни тук)

 • Балообразуващи оценки за ОКС “МАГИСТЪР” – ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА (натисни тук);
 • Срокове:
  Подаване на документи - месец юли, август и септември
  Записване на приетите студенти - първата седмица на месец октомври
 • Такси за обучение:
  За държавна поръчка - 350 лв. на семестър (за всички специалности без ИТП, ПНУП, МТБ),
  За платено обучение - 925 лв. на семестър (за всички специалности без ИТП, ПНУП, МТБ).
 • Специалности:
  Иновации и технологии в педагогиката
  Предучилищна и начална училищна педагогика
  Мениджмънт на туристическия бизнес
  Автоматика, информационна и управляваща техника
  Електротехника
  Електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници
  Компютърни технологии в машиностроенето
  Проектиране и технологии за облекло и текстил
  Автотранспортна техника
  Автотехническа експертиза
  Компютърна бизнес информатика
  Отоплителна, вентилационна и климатична техника

ПРАВИЛНИК ЗА ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ В ТУ – СОФИЯ

(извадка)

РАЗДЕЛ 5
Преминаване на студентите от обучение в една образователно-квалификационна степен към обучение в друга образователно-квалификационна степен

ГЛАВА 2.
Преминаване от образователно-квалификационна степен бакалавър в образователно-квалификационна степен магистър за една и съща специалност
Чл. 46. Броят на обучаваните студенти по всяка специалност се утвърждава от ректора по предложение на декана.
Чл. 47. Студентите се приемат за обучение в образователно-квалификационна степен магистър с конкурс по документи
Чл. 48. Конкурсът по документи се извършва по низходящ ред на състезателен бал, определен съгласно чл. 50.
Чл. 49. Документи за кандидатстване се приемат във факултетните канцеларии на съответната специалност в срок до една седмица преди началото на учебната година.
Чл. 50. Състезателният бал (изчисляван по точкова система) се образува от:
•   средния успех от дипломата за образователно-квалификационна степен бакалавър, умножен по 10. Максимален брой точки – 60.
•   оценката от дипломната работа, умножена по 2. Максимален брой точки –12.
•   сумата от оценките на 3 предмета, изучавани в курса на обучение, едни и същи за всяка специалност, определени от съответния факултетен съвет. Максимален брой точки – 18.
•   за всяка специалност с решение на факултетния съвет се дават до 10 точки. По преценка на факултета те могат да включват например участие в научна конференция, публикувана статия, изучавана определена дисциплина или група дисциплини, завършен определен университет и др. Максимален брой точки – 10. МАКСИМАЛЕН БАЛ – 100 точки.
Чл. 51. Кандидатите за места по държавна поръчка и платено обучение се състезават помежду си в отделни групи.
Чл. 52. Обучението на студентите се извършва по учебни планове, приети от ФС и утвърдени от Академичния съвет.
Чл. 53. Продължителността на обучението е 1,5 години (3 семестъра).

 

Балообразуващи оценки за ОКС “МАГИСТЪР” – ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА

 спец. “Автоматика, информационна и управляваща техника”:


1.

Среден успех от дипломата за образователно-квалификационна степен “бакалавър”, умножен по 10:

2

Оценка от дипломната работа, умножена по 2:

3.

Сумата от оценките на 3 специални предмета, изучавани в курса на обучение, определени от Факултетния съвет на ИПФ – Сливен:

 

Теория на управлението (средна оценка от ТУ –  I ч.  и ТУ – II ч.):

 

Автоматизация на технологичните процеси:

 

Микропроцесорна техника:

4.

НИС (участие в научни конференции, публикувана статии, изучавана група от дисциплини, завършен определен Университет и др.)

спец. “Електротехника”:


1.

Среден успех от дипломата за образователно-квалификационна степен “бакалавър”, умножен по 10:

2

Оценка от дипломната работа, умножена по 2:

3.

Сумата от оценките на 3 специални предмета, изучавани в курса на обучение, определени от Факултетния съвет на ИПФ – Сливен:

 

Теоретична електротехника (Средна оценка от ТЕ – I ч. и ТЕ – II ч.):

 

Електрически машини (Средна оценка от ЕМ – I ч. и ЕМ – II ч.):

 

Електрически апарати (Средна оценка от ЕА – I ч. и ЕА – II ч.):

4.

НИС (участие в научни конференции, публикувана статии, изучавана група от дисциплини, завършен определен Университет и др.)

спец. “Електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници”:


1.

Среден успех от дипломата за образователно-квалификационна степен “бакалавър”, умножен по 10:

2

Оценка от дипломната работа, умножена по 2:

3.

Сумата от оценките на 3 специални предмета, изучавани в курса на обучение, определени от Факултетния съвет на ИПФ – Сливен:

 

Теоретична електротехника (Средна оценка от ТЕ – I ч. и ТЕ – II ч.);

 

Полупроводникова електроника или Електроника, или ППЕ, или ЕППЕ;

 

Електрически измервания.

4.

НИС (участие в научни конференции, публикувана статии, изучавана група от дисциплини, завършен определен Университет и др.)

спец. “Компютърни технологии в машиностроенето”:


1.

Среден успех от дипломата за образователно-квалификационна степен “бакалавър”, умножен по 10:

2

Оценка от дипломната работа, умножена по 2:

3.

Сумата от оценките на 3 специални предмета, изучавани в курса на обучение, определени от Факултетния съвет на ИПФ – Сливен:

 

Материалознание и технология на материалите (средна оценка от МТМ I и МТМ II)

 

Теория на машините и механизмите:

 

Технология на машиностроенето:

4.

НИС - до 10 точки (участие в научни конференции; публикувани статии; изучавани дисциплини – 6 точки да са за група дисциплини от бакалавърската степен, които имат отношение към CAD-CAM системите; завършен определен Университет и др.)

спец. “Автотранспортна техника”:


1.

Среден успех от дипломата за образователно-квалификационна степен “бакалавър”, умножен по 10:

2

Оценка от дипломната работа, умножена по 2:

3.

Сумата от оценките на 3 специални предмета, изучавани в курса на обучение, определени от Факултетния съвет на ИПФ – Сливен:

 

Механика – средноаритметичната оценка т дисциплините „Механика I” и „Механика II";

 

Теория и конструкция на ДВГ – средноаритметичната оценка от дисциплините „Теория на ДВГ“ и „Конструкция на ДВГ“;

 

Теория и конструкция на автомобила – средноаритметичната оценка от дисциплините: „Теория на автомобила“ и „Конструкция на автомобила“;

4.

НИС (участие в научни конференции, публикувана статии, изучавана група от дисциплини, завършен определен Университет и др.)

спец. “Автотехническа експертиза”:


1.

Среден успех от дипломата за образователно-квалификационна степен “бакалавър”, умножен по 10:

2

Оценка от дипломната работа, умножена по 2:

3.

Сумата от оценките на 3 специални предмета, изучавани в курса на обучение, определени от Факултетния съвет на ИПФ – Сливен:

 

Средноаритметична оценка по дисциплините „Механика I“ и „Механика II“ (оценката по Механика);

 

Средноаритметична оценка по дисциплините „Висша математика II“ и „Висша математика III“;

 

Средноаритметична оценка по дисциплините „Физика I“ и „Физика II“;

4.

НИС (участие в научни конференции, публикувана статии, изучавана група от дисциплини, завършен определен Университет и др.)

спец. “Проектиране и технологии за облекло и текстил”:


1.

Среден успех от дипломата за образователно-квалификационна степен “бакалавър”, умножен по 10:

2

Оценка от дипломната работа, умножена по 2:

3.

Сумата от оценките на 3 специални предмета, изучавани в курса на обучение, определени от Факултетния съвет на ИПФ – Сливен:

 

Текстилно материалознание и изпитвания;

 

Мода и дизайн на облеклото;

 

Дизайн на тъкани и облекла;

4.

НИС (участие в научни конференции, публикувана статии, изучавана група от дисциплини, завършен определен Университет и др.)

спец. “Машиностроителна техника и технологии”:


1.

Среден успех от дипломата за образователно-квалификационна степен “бакалавър”, умножен по 10:

2

Оценка от дипломната работа, умножена по 2:

3.

Сумата от оценките на 3 специални предмета, изучавани в курса на обучение, определени от Факултетния съвет на ИПФ – Сливен:

 

Материалознание и технология на материалите:

 

Теория на машините и механизмите:

 

Технология на машиностроенето:

4.

НИС (участие в научни конференции, публикувана статии, изучавана група от дисциплини, завършен определен Университет и др.)

спец. “Отоплителна, вентилационна и климатична техника”:


1.

Среден успех от дипломата за образователно-квалификационна степен “бакалавър”, умножен по 10:

2

Оценка от дипломната работа, умножена по 2:

3.

Сумата от оценките на 3 специални предмета, изучавани в курса на обучение, определени от Факултетния съвет на ИПФ – Сливен:

 

Топло- и масопренасяне:

 

Отоплителна техника:

 

Хладилна техника:

4.

НИС (участие в научни конференции, публикувана статии, изучавана група от дисциплини, завършен определен Университет и др.)

 спец. “Компютърна бизнес информатика”:


1.

Среден успех от дипломата за образователно-квалификационна степен “бакалавър”, умножен по 10:

2.

Оценка от държавните изпити или дипломната работа, умножена по 2:

3

.

НИС (участие в научни конференции, публикувана статии, изучавана група от дисциплини, завършен определен Университет и др.)

4.

За Кандидати завършили инженерно образование общият брой точки се умножава по коефициент 1.

За всички останали кандидати - коефициентът е 0,75.

спец. “Иновации и технологии в педагогиката”
и "Предучилищна и начална училищна педагогика":
(Кандидатите трябва да са завършили специалност от област на висше образование "Педагогически науки" или да имат квалификация 'Учител").


1.

Среден успех от дипломата за образователно-квалификационна степен “бакалавър”, умножен по 10:

2.

Оценка от държавните изпити или дипломната работа, умножена по 2:

3

.

НИС (участие в научни конференции, публикувана статии, изучавана група от дисциплини, завършен определен Университет и др.)

4.

За Кандидати завършили специалности о област на висше образование "Педагогически науки" общият брой точки се умножава по коефициент 1.

За всички останали кандидати - коефициентът е 0,75.

 

ГЛАВА 3.
Преминаване от образователно-квалификационна степен бакалавър в образователно - квалификационна степен магистър за различни специалности
(ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ)
Чл. 54. Броят на обучаваните студенти по всяка специалност се утвърждава от ректора по предложение на декана.
Чл. 55. Обучението на магистри, завършили образователно-квалификационна степен бакалавър или магистър по друга специалност, започва с изравнително обучение за изучаване на основни дисциплини, формиращи специалността. Когато приравнителните изпити на кандидата са по-малко от 6, той се обучава по индивидуален учебен план, без изравнително обучение.
Чл. 56. Броят, видът на дисциплините и продължителността на изравнителното обучение се определят от съответния факултетен съвет и представляват неразделна част от учебния план по съответната специалност.
Чл. 57. Минималният срок на изравнителното обучение е един семестър (минимум 6 дисциплини).
Чл. 58. Изравнителното обучение е платено. Таксите за обучение се определят ежегодно от Академичния съвет.
Чл. 59. Записването за изравнителното обучение се извършва чрез конкурс по документи.
Чл. 60. След успешно завършване на изравнителното обучение студентите продължават обучението си в магистърска степен срещу заплащане заедно със студентите, обучаващи се за магистри, съгласно гл. 2.
Чл. 61. Студентите се приемат за обучение в образователно-квалификационна степен магистър с конкурс по документи.
Чл. 62. Конкурсът по документи се извършва по низходящ ред на състезателния бал.
Чл. 63. Състезателният бал се формира като средноаритметична оценка от средния успех от предметите, включени в учебния план на подготвителното обучение, и от средния успех от оценките от държавните изпити или от защитата от дипломната работа на вече завършената бакалавърска или магистърска степен. Минималният успех на кандидатите, формиран по описания начин, трябва да бъде добър (4).
Чл. 64. Документи за кандидатстване се приемат във факултетните канцеларии на съответната специалност в срок до две седмици преди началото на учебната година, а класирането и записването е не по- късно от началото на учебната година

Чл. 65. При преминаване от една в друга образователно-квалификационна степен се допуска признаване на вече изучавани дисциплини.

 

 

 

 
За възникнали въпроси относно информация за кандидат-студенти, се обръщайте към:
Учебен отдел - ВТОРИ блок, стаи 200, 201, 202;
 • маг. инж. Ана Димитрова - каб. 200, тел. 044 66 75 52 или каб. 202, тел. 044 66 71 28;
 • маг. Димка Русева - каб. 202, тел. 044 66 71 28;
 • маг. инж. Миглена Шишкова - каб. 201, тел. 044 66 75 52.
 • маг. инж. Мариана Димитрова - каб. 201, тел. 044 66 75 52.

   

 
 
Учебен отдел, тел. 044 66 75 52; 044 66 71 28