гр. Сливен,
бул. "Бургаско шосе" 59
тел. на зам.-ректор за "Факултет и Колеж - Сливен" 044 66 77 09
http://tu-sliven.com

 

 

ПРАВИЛНИК
за приемане на студенти в Техничeски университет- София,
Инженерно-педагогически факултет – Сливен за учебната 2019/2020 година

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
II. ОЦЕНКИ И ФОРМИРАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛНИЯ БАЛ
III. КОНКУРСНИ ИЗПИТИ
IV. ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ
V. КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ НА СТУДЕНТИТЕ
VI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) Български граждани и граждани на страните-членки на Европейския съюз (ЕС) и Европейското икономическо пространство (ЕИП), притежаващи диплома за завършено средно образование, даваща им право да продължат обучението си във висши училища, могат да кандидатстват за студенти в Техническия университет – София (ТУ – София) в образователно-квалификационните степени (ОКС) „бакалавър” и „магистър” след средно образование, съгласно Закона за висшето образование, Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България и настоящия правилник.
(2) Кандидатстването се извършва чрез подаване на кандидатстудентски документи и класиране по специалности (Приложение 1).
(3) Кандидатстването за образователно-квалификационната степен „магистър” за завършилите висше образование и притежаващи ОКС „професионален бакалавър”, „бакалавър” или „магистър” се извършва съгласно Правилника за обучение на студенти в ТУ – София.
(4) Кандидатстването за ОКС „професионален бакалавър” се извършва по отделен правилник.

Чл. 2. Чуждестранни граждани от държави, които не са членки на ЕС и на ЕИП, притежаващи диплома за завършено средно образование (легализирана от Министерство на образованието и науката – за завършилите в чужбина), се приемат за студенти в ТУ – София в съответствие с Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България.

II. ОЦЕНКИ И ФОРМИРАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛНИЯ БАЛ
Чл. 3. (1) Състезателният бал на кандидат-студентите за всички специалности на Инженерно-педагогическия факултет в гр. Сливен с изключение на специалност „Педагогика“, се образува, като:
– към оценките от дипломата за средно образование по математика и най-високата от физика, информатика или информационни технологии, се прибави една от следните оценки:
– от успешно издържан зрелостен изпит (матура) по:
– български език и литература, умножена по 2,9;
– или по математика, умножена по 3;
– или по физика, умножена по 3.
– или от тест по математика (предварителен или редовен), умножена по 3.
(2) Състезателният бал на кандидат-студентите за специалност „Педагогика“, се образува, като към оценките от дипломата за средно образование по български език и литература и по-високата от история и цивилизация или чужд език, се прибави една от следните оценки:
от успешно издържан зрелостен изпит (матура) по:
- български език и литература, умножена по 2,5;
- или по история, умножена по 2,5;
- или по философски цикъл, умножена по 2,5;
- или по география, умножена по 2,5;
- или по чужд език, умножена по 2,5;

III. КОНКУРСНИ ИЗПИТИ
Чл. 4. (1) Конкурсните изпити в ТУ – София са предварителни и редовни, които се провеждат съгласно график (Приложение 3).
(2) Предварителните изпити са:
– тест по математика (с него може да се кандидатства за всички специалности, с изключение на специалността „Педагогика“).
(3) Предварителните тестове по математика се провеждат на:
– 30 март 2019 г. (събота) едновременно в ТУ – София, във филиала на ТУ – София в гр. Пловдив и в Инженерно-педагогическия факултет (ИПФ) в гр. Сливен;
– 13 април 2019 г. (събота) в градовете: Видин, Враца, Плевен, Разград, Добрич, Казанлък, Кърджали, Стара Загора, Дупница;
– 20 април 2019 г. (събота) в градовете: Ловеч, Велико Търново, Монтана, Търговище, Силистра, Хасково, Ямбол, Кюстендил, Сандански, Смолян.
(4) Резултатите от предварителните тестове по математика участват при балообразуването и важат за класирането, само ако кандидатите отговарят на изискванията на настоящия правилник.
(7) Кандидати, положили успешно предварителни конкурсни изпити, но неподали документи за кандидатстване съгласно този правилник, не са кандидат-студенти и не участват в класиранията, но могат да кандидатстват за незаети места след второто класиране.
(8) Кандидат-студентите, явили се на предварителни конкурсни изпити могат да кандидатстват за класиране и да се явяват и на редовните конкурсни изпити, както и да кандидатстват с оценка от зрелостен изпит (матура), ако оценките от предварителните изпити не ги удовлетворяват.
(9) Редовните изпити са:
– тест по математика (с него може да се кандидатства за всички специалности, с изключение на специалността „Педагогика“).
(10) Тестът по математика се провежда на 1 юли 2019 г. (понеделник), едновременно в ТУ – София, във филиала в гр. Пловдив и в ИПФ в гр. Сливен.
(13) За кандидатстване и участие в класиране се признават резултатите от всички издържани изпити (предварителни и редовни), организирани и проведени от ТУ – София.
В балообразуването участва по-високата оценка, независимо дали е получена на предварителен или на редовния тест по математика.
Резултатите от положените изпити в ТУ – София, или във Филиала в гр. Пловдив се получават в ИПФ в гр. Сливен служебно.
(14) Издаването на служебна бележка за резултатите от съответния конкурсен изпит се извършва при поискване след 15 август 2019 г. от Учебен отдел на ТУ-София (съответно на филиал Пловдив и на ИПФ- Сливен).

Чл. 5. (1) На лауреатите на национални и международни олимпиади от настоящата учебна година по математика, информатика, информационни технологии и физика се признава оценка отличен (6.00) от кандидатстудентския тест по математика, ако завършват средно образование в годината на провеждане на олимпиадата. Лауреати на национални и международни олимпиади са лица, получили оценка отличен (6.00) на националните олимпиади или са носители на златен, сребърен или бронзов медал от международни олимпиади.
(2) На участниците в националните и международни олимпиади по математика, информатика и физика, получили оценка не по-малка от отличен (5.50), тази оценка се признава за резултат от кандидатстудентския тест по математика, ако завършват средно образование в годината на провеждане на олимпиадата.
(3) На участниците в националните и регионални олимпиади, конкурси и състезания по дисциплини, съответстващи на професионалните направления, в които се обучава в ТУ, получили оценка не по-малка от „добър”, тази оценка се признава за резултат от кандидатстудентския тест по математика, умножена по 0,9, ако завършват средно образование в годината на провеждане на олимпиадата (конкурса, състезанието). Протоколите с резултатите от състезанието или конкурса се представят в учебен отдел на ТУ – София от декана на съответния факултет.
(4) На участниците в състезания и конкурси, организирани и проведени от ТУ – София, получената оценка се признава за резултат от кандидатстудентския тест по математика, ако завършват средно образование в годината на провеждане на състезанието. Протоколите с резултатите от състезанието или конкурса се представят в учебен отдел от декана на съответния факултет.
(5) На кандидат-студентите, положили успешно конкурсен изпит (тест) по математика в друго висше училище през годината на кандидатстване, оценката се признава за резултат от кандидатстудентския тест по математика, умножена по 0,9, след втория етап на класиране.

Чл. 6.  Изискванията за провеждането на конкурсните изпити са дадени в чл. 7 на настоящия правилник. Специфичните указания, програми за подготовка, времетраене за провеждане и др. са дадени както следва: тест по математика – Приложение 6.

Чл. 7. (1) Конкурсните изпити са писмени и анонимни. Темите се изтеглят лотарийно на посочените дати.
(2) Конкурсните изпити се провеждат от комисии и по ред, определен със заповед на ректора.
(3) Сградата и залата, в която ще се провежда всеки изпит, се определят при подаване на документите.
Сградите за провеждане на предварителните тестове по математика в сградите извън София, Пловдив и Сливен се обявяват допълнително в сайтовете на ТУ – София, Филиала в гр. Пловдив и ИПФ в гр. Сливен
(4) Кандидат-студентите се явяват в посочената сграда половин час преди обявеното начало на изпита, като носят със себе си лична карта (шофьорска книжка) и талона с входящия номер, получен при подаване на документите.
(5) Кандидат-студентите, които се явяват в съответната сграда, след като изпитът е започнал, не се допускат до участие в него.
(6) Не се разрешава явяването на друго място и по друго време освен посочените в талона.
(7) При провеждането на изпита се допуска използването на химикалка (пишеща синьо), черен молив, гума, пергел и триъгълник. Не се разрешава използване на калкулатор и техника за мобилна връзка. На теста по математика се разрешава използването само на Справочник по математика, съставен от авторски колектив от ТУ – София и други висши училища, издаден от издателство АНУБИС, или Четиризначни математически таблици и формули за IX – XI клас с автори Димо Серафимов и колектив.
(8) Кандидат-студентът няма право да поставя писмени и други знаци върху конкурсната си работа, нарушаващи анонимността.
(9) При опит за нарушаване на анонимността, преписване, носене на забранени средства за комуникация или други действия, които нарушават нормалното протичане на изпита, писмената работа на кандидата се анулира от комисията в залата, която записва върху писмената работа и мотивите за това, и той се лишава от по-нататъшно участие в конкурсния изпит.
(10) Кандидат-студентите нямат право да напускат залата до един час след започването на теста (изпита), а след това излизането се разрешава по изключение с придружител (служебно лице).
(11) Когато има неволно нарушение на анонимността, кандидатът е длъжен да заяви това. В такъв случай квесторите унищожават комплекта от листа със знака и на кандидата се дава друг комплект, ако има достатъчно време до края на изпита.
(12) Кандидат-студентът предава всички части на писмената работа и получения лист с темата на теста (изпита) на отговорника на залата, който в негово присъствие проверява талона с входящия номер. Кандидатът сам запечатва малкия плик и изчаква запечатването на големия плик с писмената му работа.
(13) След предаване на своята писмена работа, кандидат-студентът е длъжен да напусне залата и сградата.
(14) Резултатите от конкурсните изпити се обявяват съответно на сайтовете на ТУ – София (Филиал Пловдив или ИПФ – Сливен) до една седмица след датата на провеждане на изпита.
(15) Всеки кандидат-студент има право да види лично писмената си работа след обявяване на резултатите по допълнителен график, който се обявява след всеки изпит съответно в сайтовете на ТУ-София (филиала в гр. Пловдив и ИПФ в гр. Сливен).
(16) Обявените оценки са окончателни и не подлежат на преоценка. На всеки тест по математика, преди разкриването на анонимността, комисията по преглеждането и оценяването на тестовете отбелязва броя на получените точки. На всяка писмена работа, преди разкриването на анонимността, комисията по преглеждането и оценяването на писмените работи отбелязва мотивите и поставя окончателната оценка. При преписване или нарушаване на анонимността, записване на име, входящ номер или други индикации, писмената работа на кандидата не се оценява, анулира се от преглеждащата комисия, която записва върху нея и мотивите за това.

IV. ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ
Чл. 8. (1) Заявления за явяване на предварителните изпити се подават в Учебен отдел в периода от 20 февруари 2019 г. до два дни преди датата на всеки предварителен изпит. Графикът за приемане е даден в Приложение 2.
(2) Заявлението може да се получи в Учебен отдел, в регионалните центрове и бюра за приемане на кандидатстудентски документи (Приложение 12 и Приложение 13) или да се изтегли от страницата на ТУ – София, ИПФ-Сливен на адрес: www.tu-sliven.com;
(3) Таксата за явяване на всеки изпит е 30 лв. Тя се заплаща по банков път по сметка ТУ – София, ИПФ – Сливен - BG37UBBS80023106029802, Банка ОББ, Клон Сливен, или в касата на ИПФ – Сливен в гр. Сливен.

Чл. 9. (1) Документите за кандидатстване са:
1. Заявление за кандидатстване – в него се посочват желаните специалности и явяване на кандидатстудентски изпити или признаване на матури. Заявление се подава от всички кандидат-студенти, независимо дали се явяват на предварителни или редовни изпити, или участват с матури в класирането, За всеки изпит от редовната сесия (през юли) или матура се заплаща такса от 30 лв. заявилите само предварителни изпити не заплащат такса.
Бланката със заявлението се получава при подаване на документите в ТУ – София, в бюрата за приемане на документи в градовете, или се изтегли от страницата на ТУ – София в интернет. За кандидатстване в ИПФ – Сливен, молбата се намира в средата на кандидатстудентския справочник.
2. Диплома за завършено средно образование – оригинал и ксерокопие (не е необходима нотариална заверка). Оригиналът се връща веднага след подаване на документите.
Завършилите средното си образование в чужбина предварително легализират дипломата си в Регионалното управление на образованието.

Чл. 10. (1) Кандидат-студентите подават документите си за кандидатстване, както следва:

 • За кандидатстващите само с матури или предварителни изпити от 17 юни 2019 г. до 4 юли 2019 г. (вкл. събота и неделя) в ИПФ-Сливен, бул. „Бургаско шосе“ № 59, стая 201, Учебен отдел, от 8,30 до 16,00 ч., в центровете и бюра за приемане на кандидатстудентски документи или по интернет. Графикът за приемане на кандидатстудентските документи е даден в Приложение 2.
 • За кандидатстващите с явяване на редовен кандидатстудентски изпит от 17 юни 2019 г. до 29 юни 2019 г.

(2) Редът на желаните специалности и данните на кандидатите се внасят в компютърна система в тяхно присъствие. Редът е окончателен и не може да бъде променян след 4 юли 2019 г.
(3) Всеки кандидат-студент получава компютърна разпечатка със заявлението за кандидатстване, ред на желаните специалности, кандидатстудентски изпити или матури, с които кандидатства и документ за платена такса.
(4) Приемане на документи и заплащане на такси в ТУ – София се извършва и по интернет. Указанията са неразделна част от правилника и се обявяват на сайта http://www.tu-sliven.com.
(5) Кандидат-студентите, които желаят да ползват при класирането резултатите само от предварителните изпити, подават документи, но не доплащат допълнителни такси.
(6) Кандидат-студентите, подаващи документи за класиране в ТУ – София, ако искат да кандидатстват и за филиала в гр. Пловдив, и за ИПФ в гр. Сливен, подават документи и заплащат (доплащат) такса съответно в ТУ– София, във филиала в гр. Пловдив или в ИПФ в гр. Сливен. За един и същи изпит, такса се заплаща еднократно.

Чл. 11. (1) От такса за кандидатстване се освобождават:

 • кръгли сираци (до 25-годишна възраст);
 • лица с трайни увреждания и намалена работоспособност, освидетелствани със 70% и над 70%;
 • военноинвалиди и военнопострадали;
 • лица, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа.

V. КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ НА СТУДЕНТИТЕ
Чл. 12. (1) В класирането участват само кандидатите, които са издържали успешно конкурсни изпити (тестове) и/или зрелостни изпити (матури) по предметите, предвидени за съответните специалности (Приложение 1).
(2) Ако кандидат-студентът има издържан повече от един зрелостен или конкурсен изпит, в балообразуването участва оценката от съответния изпит или тест, образуваща най-високия състезателен бал.
(3) Класирането се извършва по низходящ ред на състезателния бал и по реда на посочените от кандидата кодове на желаните специалности. Кандидатите за специалност „Педагогика“ се състезават помежду си.
(4) Класирането се извършва в съответствие с утвърдените места по специалности.
(5) Класирането се извършва на етапи (Приложение 4), както следва:
1. Класирането от първия етап се обявява на 6 юли 2019 г., а записването на приетите студенти се извършва в периода от 8 юли 2019 г. до 12 юли 2019 г., от 8:30 ч. до 16:30 ч.
2. Класирането от втория етап се обявява на 13 юли 2019 г., а записването на приетите студенти се извършва в периода от 15 юли 2019 г. до 19 юли 2019 г. от 8:30 ч. до 16:30 ч. Резултатите от втория етап на класиране са окончателни.
3. След втори етап на класиране се попълват незаетите места. Условията и редът за кандидатстване за тези места се обявяват до 20 юли 2019 г., а записването на приетите студенти се извършва в периода от датата на обявяването на незаетите места до 20 септември 2019 г. в работните дни от 8.30 ч. до 16.30 ч.
(6) Всички кандидат-студенти, получили равен състезателен бал за последното планово място, се приемат за студенти.
(7) Класираните кандидат-студенти от първия етап се записват в определения срок по специалности в съответния факултет (Приложение 5), както следва:
– класираните кандидат-студенти по първо желание се записват окончателно с всички документи съгласно чл. 15;
– класираните кандидат-студенти не по първо желание могат да се запишат окончателно с всички документи съгласно чл. 15 в специалността, в която са приети, ако писмено декларират това в съответния факултет.
– всички останали кандидат-студенти, класирани не по първо желание, потвърждават участието си във втория етап на класиране, като оставят диплома (оригинал) за завършено средно образование в ИПФ – Сливен към ТУ-София (стая 201).
(8) Кандидат-студентите, потвърдили участието си във втория етап на класиране, се прекласират автоматично (без да подават заявления). Те получават своята диплома (оригинал) от там, където са потвърдили участието си за втория етап на класиране, и се записват окончателно в определения срок с всички документи съгласно чл. 15 в новата си специалност. При втория етап на класиране кандидат-студентите остават там, където са класирани, или преминават в по-предно желание.
(9) Неприетите кандидат-студенти могат да участват в попълването на незаетите места, съгласно обявените от ТУ – София условия и ред.
(10) При попълване на незаетите места, с предимство се класират кандидат-студенти, успешно издържали съответните конкурсни изпити или матури, които са:

 • лица с трайни увреждания и намалена работоспособност, освидетелствани със 70 и над 70%;
 • военноинвалиди и военнопострадали;
 • кръгли сираци;
 • майки с три и повече деца;
 • близнаци, когато са кандидатствали едновременно в едно и също професионално направление, и единият от тях е приет.

(11) За същите места могат да кандидатстват и лица, които са положили успешно съответните матури или аналогични конкурсни изпити в други български висши училища. Всеки кандидат удостоверява това с оригинален документ от съответното висше училище.

Чл. 13. (2) За 10 % от местата за специалностите се състезават помежду си завършилите средните училища, с които ИПФ-Сливен към ТУ – София има сключени договори за сътрудничество.
(3) За 20 % от местата се състезават помежду си и завършилите 4-годишни професионални гимназии (удостоверява се с дипломата) по специалности от професионалните направления на ТУ – София.
(5) Незаетите места по ал. 1, 2, 3 и 4 се попълват от кандидатстващите на общо основание.

Чл. 14. (1) Приетите, но незаписали се или непотвърдили участието си в определените срокове кандидат-студенти, независимо от причините за това, отпадат от следващите етапи на класиране. Те трябва лично да вземат дипломата си за завършено средно образование от там, където са я предали.
(2) Приетите и окончателно записани студенти, в случай че се откажат по собствено желание, могат да получат внесената от тях такса за първия семестър, но не по-късно от 20 септември 2019 г., след подаване на писмена молба до зам.-ректора за „Факултет и Колеж – Сливен“ към ТУ – София и връщане на всички издадени от ИПФ-Сливен оригинални документи.
(3) Уверения за продължаване на образованието в друго висше училище, в т.ч. и в чужбина, се издават след завършване на първи курс.

Чл. 15. (1) Окончателното записване на новоприетите студенти става на основание на заповед на ректора.
(2) Студентите се записват по специалности в ИПФ-Сливен към ТУ-София (стая 201), като представят:
1. Диплома-оригинал за завършено средно образование.
2. Четири снимки с формат като за лична карта.
3. Документи за записване на нови студенти в ИПФ-Сливен към ТУ – София.
4. Лична карта, която след проверка се връща на кандидата.
5. Квитанция за внесена семестриална такса.

VI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1 (1)Новоприетите студенти за учебната 2019/2020 г. в ТУ – София, ИПФ – Сливен се обучават по образователно-квалификационна степен бакалавър – със срок на обучение 4 години;
(2) Отстранените студенти могат да кандидатстват за възстановяване на студентските си права за втори и по-горен курс само за специалността, по която са се обучавали, ако имат не повече от два невзети изпити от първи курс (това се удостоверява с уверение от факултета и с разрешение от декана на факултета) за съответната специалност и по реда на тяхното приемане (с тест или със зрелостни изпити), като не заемат планови места за първи курс.
§2 Ректорът на ТУ – София има право да извършва промени в обявения ред за приемане на студенти, при условие, че те не са във вреда на кандидат-студентите.
§3 (1) Организацията по приемането и записването на студенти, даването на справки и информация се извършва само от Учебен отдел. За неправомерни действия, справки и информация, давани от други лица, ТУ – София не носи отговорност.
(2) По време на кампанията за подаване на документи, кандидат-студентите могат да ползват регионалните центрове и бюра за приемане на кандидатстудентски документи (Приложение 13 и Приложение 14)
(3) Съобщенията за кандидат-студентите на ТУ – София (приемане на документи, такси, резултати от конкурсни изпити, класирания и друга информация) се обявяват в интернет и в ИПФ-Сливен към ТУ – София на входа на блок 2.
(4) Справка за кандидатстване, резултати от конкурсни изпити, класиране и друга информация за ИПФ-Сливен към ТУ – София може да се прави:
по интернет на адрес: http://www.tu-sliven.com;
на телефони: 044/667552; 044/667128;
в Учебен отдел на ИПФ-Сливен към ТУ – София, стая 201.
§4 (1) Кандидат-студентите, непредставили в срок необходимите документи, неплатили съответните такси, подали документи с невярно съдържание, подали невярна информация при попълване на кандидатстудентските си документи или направили опит да заблудят приемните комисии или ръководството на ТУ – София, се отстраняват от участие в конкурса. Ако неверността на кандидатстудентските документи бъде установена след приемането на кандидата за студент, той се отстранява от ТУ – София, независимо от курса на обучение.
(2) Молбите и жалбите по всички кандидатстудентски въпроси се отправят до зам.-ректора за „Факултет и Колеж-Сливен“ в срок до 15 август 2019 г. и се подават в деловодството (блок 1, етаж 3, стая 1314). След тази дата молби и жалби не се приемат. Зам.-ректорът за „Факултет и Колеж-Сливен“ решава окончателно всички въпроси, свързани с приемането на студенти в ИПФ – Сливен към ТУ – София и кандидатстудентските молби и жалби, в съответствие със Закона за висшето образование, Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България и настоящия правилник.
Правилникът е приет на заседание на Академичния съвет с протокол № 9/28.11.2018 г. 

 

 
За възникнали въпроси относно информация за кандидат-студенти, се обръщайте към:
Учебен отдел - ВТОРИ блок, стаи 200, 201, 202;
 • маг. инж. Ана Димитрова - каб. 200, тел. 044 66 75 52 или каб. 202, тел. 044 66 71 28;
 • маг. Димка Русева - каб. 202, тел. 044 66 71 28;
 • маг. инж. Миглена Шишкова - каб. 201, тел. 044 66 75 52.
 • маг. инж. Мариана Димитрова - каб. 201, тел. 044 66 75 52.

   

 
 
Учебен отдел, тел. 044 66 75 52; 044 66 71 28