гр. Сливен,
бул. "Бургаско шосе" 59
тел. на зам.-ректор за "Факултет и Колеж - Сливен" 044 66 77 09
http://tu-sliven.com

 

 

СПЕЦИАЛНОСТИ
в Инженерно-педагогически факултет - Сливен към Техничeски университет- София

ОКС "БАКАЛАВЪР"

срок на обучение: 4 години
форма на обучение: редовна
квалификация: ИНЖЕНЕР, без специалност "Педагогика"
допълнителна квалификация: учител
за работещите студенти: осигурена е възможност за провеждане на лабораторни упражнения в събота и неделя

Специалности:

 

специалност

"АВТОМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ"

Основната цел на обучението по специалност “Автоматика и информационни технологии” е да подготви високо квалифицирани и широкопрофилни специалисти, имащи солидна общотехническа подготовка и задълбочени знания по автоматика и информационни технологии, способни да извършват производствена, технологична, експлоатационна, монтажна, ремонтна, проектантска и организационно-управленска дейности в областта на автоматиката и информационните технологии.

Значимостта на специалност АИТ се определя от подготовката на завършилите специалисти, които могат:

 • прилагане на комплексни технико-икономически методи и съвременни методи и средства за решаване на инженерни проблеми;
 • да проектират елементи и системи, да създава, настройва, внедрява, експлоатира и ремонтира системи за автоматичен контрол и управление;
 • да създават системи за автоматизирано проектиране в промишлеността, издателската и рекламната дейност, строителството и архитектурата;
 • да проектират и обслужват автоматизирани информационно-изчислителни системи в банките, фирмите, държавните и обществени организации;
 • да проектират, разработват и поддържат приложения, използващи локални или разпределени бази данни;
 • да създава математически модели и средства за представяне и обработване на графична информация;
 • да разработват средства за управление на компютърни и комуникационните мрежи, обслужването и усъвършенстването им.

Професионализмът на нашите инженери се изгражда на базата на задълбочена фундаментална подготовка по математика, физика, електротехника, електроника, компютърни науки и програмиране, теория на управлението, като същевременно се отделя внимание на дисциплини, които дават общоинженерни, природонаучни, икономически и хуманитарни знания.

Завършилите специалност АИТ могат успешно да работят в следните области:

 • Конструкторски, научноизследователски, проектантски фирми и организации, по изграждане, развитие и експлоатиране на сложни технически и организационни информационни системи;
 • Фирми занимаващи се  с разработката  и внедряването на ИТ приложения както в производствената сфера, така и в образованието и държавната администрация;
 • Фирми от ИТ бранша, ориентирани към създаване, внедряване и поддръжка на Интернет приложения.

нагоре

специалност

"ЕЛЕКТРОТЕХНИКА"

Специалността Електротехника съчетава класическите и модерните тенденции, свързани с многобройните приложения на електричеството в съвременния свят.

 

Инженери по Електротехника се обучават във всички престижни висши технически учебни заведения в развитите страни.

 

Завършилите специалността притежават квалификация и подготовка за работа по проектиране, изследване, производство, експлоатация и ремонт на всички видове електротехнически изделия.

 

Електротехника

Специализиращата подготовка започва с основните курсове по електрически машини и електрически апарати. В тях се изучават принципите на електромеханичното преобразуване на енергията и явленията в комутационните апарати. Съвременните електротехнически устройства са интегрирани с транзисторни и тиристорни електронни преобразуватели с микропроцесорно управление. Студентите ги изучават ват в дисциплините Цифрова и микропроцесорна техника, Електрозадвижване, Електрически машини, Електрически апарати и др. В учебния план са включени и учебни дисциплини по Електрически мрежи, Електроенергетика, Техника на високите напрежения и Осветителна и инсталационна техника. Студентите получават и знания по педагого-психологически дисциплини, икономика, мениджмънт и маркетинг

 

Завършилите инженери:

 • Могат да работят по проектирането, изследването, производството и експлоатацията на електротехнически изделия;
 • Могат да работят в областта на електроснабдяването и електропренасянето;
 • Притежават квалификация и подготовка по електрически централи, мрежи и системи, електроника, електронни преобразуватели, програмиране, компютърно програмиране, експлоатация и ремонт на всички видове електротехнически изделия.

Специалността предлага на студентите специализации според интересите им в областта на електроенергетиката и електрически машини и апарати.

Широкопрофилната инженерна подготовка на специалност Електротехника я прави адаптивна към условията на пазарната икономика.

 

нагоре

специалност

"КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНЕТО"

Специалността “Компютърни технологии в машиностроенето” съчетава класическото университетско образование по машинно инженерство с възможностите на съвременните компютърни технологии.

Машинните инженери по специалността “Компютърни технологии в машиностроенето” са подготвени да:

 • проектират изделия и технологии със съвременни компютърни системи за проектиране и подготовка на производството, както и да ръководят и осигуряват производството във фирми с компютърно управление на производствената техника;
 • внедряват, поддържат и експлоатират компоненти, възли, машини, съоръжения, системи и технологии в производства с висока степен на автоматизация и компютъризация на производствените процеси;
 • внедряват и експлоатират компютърна техника, специализиран софтуер и инженерни бази от данни в звена с производствена, проектантска и консултантска дейност в областта на машиностроенето;
 • ръководят и участват в национални и международни екипи от специалисти, извършващи проектантска, внедрителска, производствена, сервизна, консултантска, рекламна и търговска дейност в областта на машиностроенето, като прилагат най-новите постижения в компютърните и информационни технологии;
 • организират и провеждат учебно-преподавателска дейност в сферата на средното образование и в специализираните центрове за обучение по дисциплини, свързани с машиностроенето и приложението на компютърните технологии в тази област.

Завършилите специалността “Компютърни технологии в машиностроенето” получават квалификация с възможности за успешна професионална реализация като: конструктори, технолози, маркетингови и сервизни специалисти във фирми с производствена, проектантска и консултантска дейност; търговски представители, дистрибутори и рекламни агенти на машиностроителни изделия, производствена техника и специализиран софтуер за проектиране и производство в областта на машиностроенето.
Те могат да се реализират на управленски и изпълнителски длъжности в сферата на производството, услугите, търговията, рекламата, образованието и държавната администрация, както и да развият собствен бизнес.

Виж повече...

нагоре

специалност

"АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА"

Целта на обучението по специалността “Автотранспортна техника” с образователно-квалификационна степен “бакалавър” е подготовка на машинни инженери със задълбочени знания и умения в областта на автотранспортната техника, в отговор на нарастващото търсене на такива специалисти.

В процеса на обучението си бакалавърът по специалността Автотранспортна техникаполучава знания и умения, които ще му позволят:

 • да решава инженерни задачи, като използва съвременни методи и средства и най-новите постижения в областите на автотранспортната техника и машиностроителната техника и технологии;
 • да проектира, ремонтира и поддържа автотранспортни средства с помощта на съвременни компютърни системи за проектиране и подготовка на производството;
 • да използва и разработва техническа документация в съответствие с изискванията на европейските и международни стандарти;
 • да моделира и изследва детайли, възли, системи и агрегати, в областта на автотранспортната техника посредством компютърна техника и специализиран софтуер;
 • да планира и осигурява експлоатация, поддръжка и ремонтни дейности, включително с компютърно управление, на автотранспортната техника;
 • да проучва, систематизира, обработва и използва постиженията в науката и техниката, като прилага най-съвременните компютърни и информационни технологии.

Машинният инженер по специалността Автотранспортната техника" с образователно-квалификационна степен “бакалавър” е подготвен за професионална реализация, като:

 • конструктор, технолог, маркетингов и сервизен специалист във фирми с производствена, проектантска и консултантска дейност, свързана с приложение и използване на автотранспортна техника;
 • търговски представител, дистрибутор и рекламен агент на автотранспортни изделия и машини, производствена техника и специализиран софтуер за проектиране и производство в автотранспорта;
 • преподавател в средните училища и специализирани центрове за обучение по дисциплини, свързани пряко или косвено с автотранспорта и сродни области.

Той може да се реализира на управленски и изпълнителски длъжности, изискващи образователно-квалификационна степен “бакалавър” и професионална квалификация “машинен инженер” в сферата на производството, услугите, търговията, рекламата, образованието и държавната администрация, както и да развие собствен бизнес.

Машинният инженер по специалността “Автотранспортната техника” с образователно-квалификационна степен “бакалавър” може да повиши своята професионална квалификация като продължи обучението си в образователно-квалификационна степен “магистър” в български и чуждестранни университети.

нагоре

специалност

"ОТОПЛИТЕЛНА, ВЕНТИЛАЦИОННА И КЛИМАТИЧНА ТЕХНИКА"

Енергийните и екологични проблеми, непрекъснатото търсене на нови технически решения за снижаване на разхода на топлина, на алтернативни източници на енергия осигуряват актуалността на тази специалност.

Специалност „Отоплителна, вентилационна и климатична техника” подготвя инженери от професионално направление „Енергетика” да:

 • проектират и конструират топлообменни и масообменни апарати и съоръжения, вентилационни, хладилни и климатични инсталации, топлоснабдителни и газоснабдителни системи;
 • анализират и усъвършенстват ефективността на работа на отоплителни и климатични системи, хладилни и горивни инсталации;
 • внедряват програми за моделиране на топлотехнически системи и процеси и експлоатират специализиран софтуер за определяне на енергийните загуби и възможността за тяхното намаляване;
 • извършват експертна оценка и оптимизират работата на системи и инсталации в областта на отоплителната, климатичната, горивната и хладилната техника;
 • контролират протичането на топлотехническите процеси и регулират тяхното управление в съответствие със съвременните концепции;
 • организират и провеждат учебно-преподавателска дейност в сферата на средното образование и в специализираните центрове за обучение по дисциплини, свързани с тази област.

Завършилите специалност „Отоплителна, вентилационна и климатична техника” са много добре адаптируеми поради широкопрофилния и интердисциплинарния характер на подготовката им. Те придобиват знания и умения за вземане на компетентни технически решения при проектиране, внедряване и експлоатация на енергопреобразуващи съоръжения и технологии, в област обхващаща отоплителни, вентилационни и климатични системи на сгради с различно предназначение; системи за охлаждане и замразяване; енергийни технологии, обслужващи индустриални производства; топло- и масообменни апарати и системи за оползотворяване на възобновяеми и неконвенционални енергийни източници.
Те могат да се реализират професионално в топлофикационни или газоснабдителни дружества; в енергетичните отдели на промишлени предприятия; в оферирането, защитата и избора на съоръженията, монтажа и въвеждането на инсталациите в действие; като консултантски и технически ръководители във фирми, занимаващи се с подобна дейност.

нагоре

специалност

"ИНДУСТРИАЛНО ИНЖЕНЕРСТВО с обучение на английски език"

Специалността “Индустриално инженерство” подготвя инженери с квалификация да извършват организационни, управленски, проучвателни и производствено-технологични дейности в широк спектър индустриално-производствени и обслужващи системи.
Индустриалните инженери са подготвени да:

 • поставят и самостоятелно да решават инженерни, инженерно-икономически и организационни задачи, като прилагат съвременни подходи, методи и средства;
 • организират и следят за качеството на индустриалното производство и съпътстващите го обслужващи дейности, както и да управляват дейността на производствени, сервизни и обслужващи звена;
 • прилагат принципите на пазарното стопанство, мениджмънта на индустриалното производство и основните нормативи в областта на опазването на околната среда и охраната на труда;
 • участват и ръководят национални и международни екипи от специалисти, извършващи проектантска, внедрителска, производствена, сервизна, консултантска, рекламна и търговска дейности, като използват получените задълбочени чуждoезикови знания и прилагат най-новите постижения в компютърните и информационни технологии;

Завършилите специалността “Индустриално инженерство” могат да се реализират като: консултанти във финансови, инвестиционни, застрахователни и други институции; търговски представители, дистрибутори и рекламни агенти на международни фирми, сдружения и други, чиято дейност е свързана с обектите на специалността; служители в държавната администрация или да развият собствен бизнес.

нагоре

специалност

"ПЕДАГОГИКА"

Професионално направление: Педагогика
Образователно-квалификационна степен: бакалавър
Професионална квалификация: педагог
Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)
Форма на обучение: редовна

В тази специалност ИПФ предлага на своите студенти солидна фундаментална, педагогическа, психологическа и широка практическа подготовка. Учебният план е подготвен така, че да задоволи нуждите на съвременното училище, образователни и възпитателни институции от висококвалифицирани педагогически кадри. Предоставя се разширена езикова подготовка, чрез изучаването на два чужди езика, съобразена с потребностите на студентите за по-ефективно реализиране в учебния процес, научно- изследователската дейност и програмите за международен обмен и мобилност, в съответствие със Стратегията на МОН и за успешното прилагане указанията в Наредба № 12 от 01.09. 2016 г. След завършване на обучението си в бакалавърската степен студентите могат да продължат обучението си в магистърска степен по педагогика.
Основната цел на специалността е да се подготвят висококвалифицирани специалисти с висше образование за нуждите на съвременното училище и общество.
Завършилите специалност Педагогика с образователно-квалификационна степен "бакалавър" могат да извършват основни педагогически дейности във всички видове учебно-възпитателни заведения в Република България: учителска, възпитателна, преподавателска, организационно-управленска.
- да възприемат и анализират теории, стратегии, принципи и практики в областта на общата педагогика, общата, възрастовата, педагогическата и трудовата психология;
- да организират, провеждат и консултират учебно-преподавателска и възпитателна дейност;
 - да реализират ефективно педагогическо общуване;
 - да анализират и диагностицират състоянията на учебно-преподавателската и възпитателната дейност;
 - да организират и ръководят цялостната учебно-преподавателска и възпитателна дейност в учебно-възпитателните заведения и в специализираните детски заведения.
 - да планират, организират и реализират педагогически, социално-педагогически и диагностични изследвания.
- да извършват професионално консултиране и ориентиране сред учещите се младежи, учителите, родителите, възрастните в рамките на собствената квалификация.
- да разрешават спорове и конфликти и работят с рискови групи, малцинства и етнически общности.
Придобиват знания и умения по:
- фундаментални теоретични и педагогически дисциплини: педагогическа и възрастова психология, теория на възпитанието, теория на обучението, специална педагогика, приобщаващо образование, умение за работа в дигитална среда, използване на ИКТ, чужди езици и др.:
- специализиращи и интердисциплинарни дисциплини: педагогическа етика, педагогическа реторика, психология на общуването, училищна хигиена и здравно образование и др. - по дисциплини от
- практически дисциплини формиращи професионално-педагогически качества: хоспитиране, текуща и стажантска практика.

Придобиват и притежават професионални компетенции за :
- възприемане и анализ на теории, стратегии, принципи и практики в областта на общата педагогика, общата, възрастовата, педагогическата и трудовата психология;
- организиране на успешни обучаващи взаимодействия, съобразно възрастовите и индивидуалните особености на учащите;
- комуникативни, диагностични, възпитателни и професионални компетенции;
- актуални знания и професионално-педагогически компетенции;
- разрешаване на спорове и конфликти
- работа с рискови групи, малцинства и етнически общности.


Могат да бъдат назначавани и работят като:

 • педагогически съветници, училищни медиатори;
 • възпитатели във всички учебно-възпитателни институции, в институции от „закрит тип“ (възпитателни училища-интернати, домове за деца и юноши, детски оздравителни заведения, общежития), инспектори в детски педагогически стаи (след съответната допълнителна професионална подготовка);
 • педагогически организатори в системата на извънучилищните дейности, включително в центровете за работа с деца;
 • сътрудници в обществени и културни организации и учреждения, имащи просветно-образователни функции: читалища, младежки и културни домове и клубове и др.;
 • управленски длъжности в регионални инспекторати и общински структури.

Завършилите бакалавърска степен по „Педагогика“ могат:
- да специализират в различни форми за следдипломна квалификация и продължаващо обучение;
 - да продължат образованието си в образователна квалификационна степен „Магистър“.

 

нагоре

 

 
За възникнали въпроси относно информация за кандидат-студенти, се обръщайте към:
Учебен отдел - ВТОРИ блок, стаи 200, 201, 202;
 • маг. инж. Ана Димитрова - каб. 200, тел. 044 66 75 52 или каб. 202, тел. 044 66 71 28;
 • маг. Димка Русева - каб. 202, тел. 044 66 71 28;
 • маг. инж. Миглена Шишкова - каб. 201, тел. 044 66 75 52.
 • маг. инж. Мариана Димитрова - каб. 201, тел. 044 66 75 52.

   

 
 
Учебен отдел, тел. 044 66 75 52; 044 66 71 28