Проект BG05M2OP001-2.013-0001 на МОН
„Студентски практики – Фаза 2” финансиран от ОП НОИ

 

 

 
 

Уважаеми студенти,
Стартира проект BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

За включване в практическо обучение (практика) в реална работна среда могат да кандидатстват всички действащи студенти. Студентът се регистрира на страницата на проекта https://praktiki.mon.bg и попълва необходимите данни в своя профил. Практическото обучение е в рамките на 240 астрономически часа в реална работна среда в изпълнение на задачи, възложени от организацията-работодател, съгласно изготвена програма. За всяко успешно приключило и потвърдено практическо обучение студентът получава стипендия в размер на 600 лева.