Справочник - Висши учебни заведения в Сливен
Меню:
СУБ
СУБ - клон Сливен
     - ръководство
     - секции
     - дейности
     - списание

Списание "Известия на съюза на учените - Сливен"

съдържание на списанието
контакти
Справочник:
Справочник - български университети
Справочник - ВУЗ на територията на гр. Сливен
Справочник - Областни и общински институции - Сливен
Справочник - Уеб-портали - Сливен
Карта на сайта

СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Съюзът на учените в България е независима, недържавна, нестопанска, неполитическа, професионално- творческа организация. Той обединява учени от различни научни направления, в различна възраст, с различни политически убеждения.

ЦЕЛИ

Основната цел на СУБ е да изразява и защитава правата и интересите на своите членове, да подпомага тяхната творческо- професионална дейност, да обединява усилията им за издигане престижа на науката и образованието в България и на техния принос за просперитета на страната.

УСТРОЙСТВО

Съюзът е изграден на федеративен принцип. Във всички области на страната има свои клонове. В столицата и в клоновете са формирани научни секции по различните направления на науката. Към Централното ръководство на Съюза или към клоновете и секциите има изградени дружества, клубове по интереси, постоянно действащи семинари и др. Уставът на СУБ дава възможност за изграждане на постоянни или временни форми на организационен живот и творческа изява.


УПРАВЛЕНИЕ

Върховен орган на СУБ е Конгресът, който се провежда на три години. В неговите правомощия са изменение и допълнение на Устава на СУБ и на Творческия фонд, приемане на програми, избор на Управителен съвет, Контролен съвет, Комисия по етика, Председател и Зам.-председатели на Съюза. Управителният съвет ръководи дейността на Съюза между конгресите, а оперативната работа се осъществява от Изпълнителното бюро, избрано от последния.


Като постоянни помощни органи на УС са формирани: Съвет по научните прояви и командировки; Комисия по наградите за високи научни постижения; Комисия по наградите за активна съюзна дейност; Съвет по социално- защитна дейност; Комисия по международната дейност и чуждестранното членство; Съвет по изследователската дейности участието в Европейските програми и Съвет на творческия фонд. Подобни комисии и съвети функционират и към клоновете на Съюза.

 

 

 

 

 

 

Връзки:
Съюз на учените в България - официален сайт Управление на СУБ Българска академия на науките Списание "Наука"Национална борса за научни продукти Други клонове на СУБ в страната ДЕМОКРИТ - информационен център за новини и ресурси в Българската наука Съюз по автоматика и информатика Български сайт за мобилност на учените EUROSCIENCE Bulgarian Section IEEE - официален сайт CORDIS - Community Research and Development Information ServiceEuropean Science Foundation Marie Curie Fellowship Association Министерство на образованието и науката
 
 
     
  Last updated: 04.06.2010 , Webmaster: sub_sliven@abv.bg 
  СУБ -клон Сливен, © 2005  
     
     
design

 

 

 

Спи<MM:BeginLock type= Съюз на учените в България СУБ - клон Сливен Списание "Известия" на СУБ - Сливен Контакти Съюз на учените в България Технически университет - София, ИПФ - Сливен