Факултет и Колеж - Сливен

УЧЕБНИ   ПЛАНОВЕ - стари

Инженерно-педагогически факултет

ОКС "Бакалавър"  
Специалност
Учебен план
Автоматика и информационни технологии Бакалавър от прием 2010 (вкл.)
квалификация "учител"
Електротехника

Бакалавърот прием 2007 до 2008 вкл.
Бакалавър до прием 2006 (вкл.)
квалификация "учител" до прием 2012 вкл.
квалификация "учител" за прием 2013

Компютърно и софтуерно инженерство Бакалавър от прием 2017 (вкл.)
Компютърни технологии в машиностроенето квалификация "учител"
Автотранспортна техника Бакалавър от прием 2014
квалификация "учител" от прием 2014
квалификация "учител" от прием 2015
Отоплителна, вентилационна и климатична техника Бакалавър от прием 2015 (вкл.)
квалификация "учител" от прием 2015
Индустриално инженерство /на английски език/ (Industrial Engineering - in English) Бакалавър до випуск 2012 вкл.
Автоматика, информационна и управляваща техника Бакалавър от прием 2007 до прием 2009 (вкл.)
Бакалавър до прием 2006 (вкл.)
квалификация "учител" до прием 2012 вкл.
квалификация "учител" за прием 2013
квалификация "учител" от прием 2014
Топлотехника Бакалавър от прием 2009 (вкл.) до прием 2014 (вкл.)
Бакалавър от прием 2007 (вкл.)
Бакалавър до прием 2006 (вкл.)
квалификация "учител" до прием 2012 вкл.
квалификация "учител" за прием 2013
квалификация "учител" от прием 2014
Машиностроителна техника и технологии Бакалавър от прием 2009 (вкл.)
Бакалавър от прием 2007 (вкл.)
Бакалавър до прием 2006 (вкл.)
квалификация "учител"
Педагогика Бакалавър от прием 2018 (вкл.)
Учебен план за квалификация "учител" квалификация "Учител" за всички специалности от прием 2017 (вкл.)
ОКС "Магистър"  
Специалност
Учебен план
Професионално направление 1.2. Педагогика
Иновации и технологии в педагогиката Магистър Редовно обучение от прием 2018 вкл.
Предучилищна и начална училищна педагогика Магистър Редовно обучение от прием 2018 вкл.
Професионално направление 3.7. Администрация и управление
Мениджмънт на туристическия бизнес

Магистър Редовно обучение от прием 2017 вкл.
Магистър Задочно обучение от прием 2017 вкл.
Допълващо обучение за редовно обучение от прием 2017 вкл.
Допълващо обучение за задочно обучение от прием 2017 вкл.

Професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
Автоматика, информационна и управляваща техника

Магистър до прием 2012 вкл.
Допълващо обучение - редовно обучение
Допълващо обучение - задочно обучение
Изравнително обучение

Електротехника

Магистър до прием 2012 вкл.
Допълващо обучение - редовно обучение
Допълващо обучение - задочно обучение
Изравнително обучение - 1,5 г.
Изравнително обучение - 2 г.

Електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници

Магистър до 2016 г. вкл.
Допълващо обучение
Изравнително обучение - 1,5 г.
Изравнително обучение - 2 г.
Квалификационна характеристика на специалността

Професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника
Компютърна бизнес-информатика Магистър до прием 2012 вкл.
Допълващо обучение
Професионално направление 5.1. Машинно инженерство
Компютърни технологии в машиностроенето

Магистър от прием 2013 вкл.
Допълващо обучение
Изравнително обучение 1
Изравнително обучение 2

Машиностроителна техника и технологии Магистър до прием 2012 вкл.
Допълващо обучение
Изравнително обучение
Автотранспортна техника

Магистър от прием 2013 - редовно обучение
Магистър от прием 2016 - задочно обучение
Допълващо, редовно обучение
Допълващо, задочно обучение
Изравнително обучение 1 - редовно обучение
Изравнително обучение 2 - редовно обучение

Автотехническа експертиза Магистър от прием 2014 вкл.
Допълващо редовно обучение
Допълващо задочно обучение
Проектиране и технологии за облекло и текстил

Магистър Редовно обучение от прием 2015 вкл.
Магистър Задочно обучение до прием 2015 вкл.
Допълващо обучение за редовно обучение от прием 2015 вкл.
Допълващо обучение за задочно обучение от прием 2015 вкл.

Професионално направление 5.4. Енергетика
Отоплителна, вентилационна и климатична техника

Магистър от прием 2015 вкл.
Допълващо обучение - редовно обучение
Допълващо обучение - задочно обучение
Изравнително обучение 1
Изравнително обучение 2

Топлотехника Магистър до прием 2012 вкл.
Допълващо обучение - редовно обучение
Допълващо обучение - задочно обучение
Изравнително обучение
Професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация
Транспортна техника и технологии Магистър от прием 2012 вкл.
Магистър
Допълващо обучение
Професионално направление 5.13. Общо инженерство
Инженерна педагогика Магистър Редовно обучение от прием 2018 вкл.
 
 
 

Колеж

ОКС "Професионален бакалавър"  
Специалност

Учебен план

Мениджмънт на алтернативния туризъм

Професионален бакалавър от прием 2012 до прием 2014 вкл.

Технологии, дизайн и мениджмънт на модната индустрия Професионален бакалавър за прием 2012
Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника Професионален бакалавър от прием 2007 до 2008
Хранителни технологии в бита и туризма Професионален бакалавър от прием 2010 до 2016 (вкл.)
Технология на храните Професионален бакалавър за прием 2009
Професионален бакалавър от прием 2007 до 2008
Производство на текстил и облекло Професионален бакалавър от прием 2009 (вкл.)
Машини и съоръжения в текстилната промишленост Професионален бакалавър от прием 2007 до 2008 (вкл.)
 

*Забележка:

Действащи учебни планове