Инженерно-педагогически факултет - Сливен

и с т о р и я

Създаването на Инженерно - Педагогическия Факултет е подготвяно още от 1983г., когато с министерски постановления (ПМС 8/22.05.83 г., ДВ30/83, ПМСIPF 27/22.06.83 г., ДВ61/83) се формира мрежата на ВУЗ в страната.  Създава се ново звено с база в гр. Сливен, замислено като  Институт за повишаване квалификацията на инженерно-педагогическите кадри и за специализираща подготовка на студентите по професионална подготовка, с права на факултет.
През 1986 г. с ново Министерско постановление (ПМС 12/27.03.86 г., ДВ30/86) се правят изменения и допълнения на предходните постановления,  с което се създава ново професионално направление 33 (Инженерно-педагогическо направление, включващо специалностите “Електроника и автоматика”, “Машиностроене”, “Електротехника”, “Транспорт и енергетика”) и името Институт за повишаване квалификацията на инженерно-педагогическите кадри се заменя с Център за подготовка и повишаване квалификацията на инженерно-педагогически кадри (ЦППКИПК), считано от 01.09.1986 г.
Като звено на ВМЕИ-София, формирането и структурирането на Центъра става с активното участие на Ректора и ректорското ръководство. За ръководител на ЦППКИПК е назначен проф. Маслинков.
Местните държавни органи също участват активно в изграждането - предоставена е сградата на строящо се основно училище за ползване от Центъра.  Заедно с това се извършват корекции на строителните планове, за да се приведе сградата в съответствие с целта на ползването.
В началото първият випуск провежда занятия в лабораториите, семинарните зали и кабинетите на Института за подготовка на учители по практика - Сливен (ИУП), тъй като сградата на новия център е  още в незавършен вид. По тази причина и лабораторните упражнения по химия се провеждат в Текстилен техникум - Сливен, а тези по физика - в импровизирана лаборатория. В учебния процес участват много хонорувани преподаватели от сливенските средни училища, поканени са преподаватели от ВМЕИ-София и от други университети.

В началото на 1987 г., след проведени конкурси във ВМЕИ-София, в ЦППКИПК започват работа и първите асистенти:
гл.ас. Маргарита Кюркчиева
ас. Юрий Панайотов
ас. Станимир Карапетков
ас. Петьо Келеведжиев
ас. Надя Илиева
ас. Наталья Димитрова
ас. Юрий Клисаров
ас. Юрий Балев

гл. ас. д-р Сашко Ламбов.

     Първите щатни хабилитирани преподаватели, започнали през 1987 г., са:
доц. Васил Попов
доц. Веселин Янков
доц. Йордан Чобанов
доц. Петър Костов
доц. Емил Рац
доц. Цанко Узунов
доц. Захари Иванчев
доц. Йордан Жечев
доц. Тончо  Добрев ,
а малко по-късно - от 1988 г. и :
проф. Мишо Константинов
проф. Пенка Генова
доц. Иван Михайлов
доц. Владимир Пиргозлиев
доц. Тодор Тодоров
доц. Боян Лалов
доц. Милчо Гавазов
доц. Владимир Вучев

През 1988 г., с решение на Академичния съвет на ВМЕИ-София и заповед на председателя на СВО от 28.11.88 г., към Центъра се създават 9 катедри и Информационно-изчислителен комплекс като самостоятелно звено. Катедрите са: “Електроника и автоматика”, “Електротехника”, “Машиностроене”, “Транспорт и енергетика”, “Приложна математика и информатика”, “Инженерна физика и химия”, “Механика”, “Инженерна педагогика”, “Идеологически науки”. Вътрешното обзавеждане на кабинетите, залите и лабораториите в новия учебен корпус е нанесено и сглобено с активното участие на всички преподаватели и служители.
Новопостроената сграда от 26.01.89 г с протоколи - Акт 16 е предадена за ползване на ЦППКИПК.

Преподавателският състав постепенно се увеличава с още млади асистенти. Недостигащият хабилитиран състав се допълва от командировани хонорувани преподаватели от София, Бургас, Русе и Пловдив. Изключителна помощ на Центъра в това време оказват проф. Папазов, проф. Аврамов, проф. В. Савчев, доц. Цолов, доц. Ралев, доц. Сава Марков и др. Учебната документация се създава под методичното ръководство и съдействие от страна на катедрите във ВМЕИ-София. Оборудват се учебни лаборатории. Със съдействието на Комитета по наука се създават ползотворни контакти с Инженерно - Педагогическия Институт от гр. Екатерининбург - Русия. Разработват се интересни научно-приложни проекти в областта на инженерната педагогика. Изработват се стендове на място, получават се технически средства от катедрите в София, проектират се нови стендове. С помощта на предприятията в града се осигуряват много машини и средства. Съграждането и развитието се реализира с огромния ентусиазъм на всички. Създава се библиотека с помощта на фондовете на институтската библиотека на ВМЕИ-София.

През 1989 г. е създадена Научно-изследователската лаборатория “Физични технологии”, която е интегрирано звено на ИПФ с Института по електроника на БАН.
През месец март 1990 г. за Декан е избран проф. д.т.н. Стефан Бъчваров.
През 1990 и 1992 г. по инициатива и под ръководството на доц. д-р Веселин Янков се организират първите научни конференции, в които участват много автори от страната и чужбина.
През 1991 г. завършват първите 93 студенти редовно обучение.
През 1992 г. за Декан е избран доц. д-р Емил Рац. Факултетът е вече на шест години. Същата година, със Заповед на Ректора на ВМЕИ-София (824/19.05.1992 г.), е създаден Научно-изследователският сектор.
От 1993 г. ИПФ-Сливен е средище на Националната конференция по Теория на механизмите и машините с международно участие. След 1994 г. се активизира и Съюзът на учените - клон Сливен. Приети са нови членове. Клонът се структурира в седем секции. Факултетът се превръща в естествен негов център. Председател на Съюза е доц. Цанко Узунов, който със своя ентусиазъм спомага за утвърждаването на Факултета като основен извор на научната мисъл в града и региона. Идеята е с подкрепата на Ръководството на ИПФ научната общност да се превърне във водеща неправителствена организация на новото гражданско общество.
През 1997 г., във връзка с 10 годишния юбилей, се провежда Юбилейна научна сесия.
След провеждане на структурната реформа, с решения на АС (15/29.10.97 г., 17/12.97 г.) и в резултат на отклика на времето, катедрите се трансформират в катедри: ”Математика, физика и химия”, “Педагогика и мениджмънт”, “Електротехника, електроника и автоматика”, “Механика, машиностроене и топлотехника”.
От учебната 1998 г./1999 г., в съответствие с ПМС 86/12.03.1997 г., започва обучение на студенти за придобиване на образователно-квалификационните степени “Бакалавър” и “Магистър”.
През 2001 г. с решение на Академичен съвет на Технически университет - София, изнесените звена в Сливен се обединяват в единна структура, което създава възможност за гъвкаво използване на интелектуалните и материалните ресурси. От 2012 г. - "Факултет и Колеж - Сливен".
През м. октомври 2017 г. членовете на катедра "Математика, физика и химия" са преместени в другите катедри. Катедра 'Електротехника, електроника и автоматика" е преименувана в катедра "Електротехника, автоматика и информационни технологии".
През м. февруари 2018 г. Инженерно-педагогически факултет - Сливен получава акредитация за разкриване на професонално направление 1.2. Педагогика. От месец септември 2018 г. започва обучението на бакалаври по "Педагогика".

 

От създаването на Факултета, Декани последователно са били:
проф. д-р инж. Стоян Сталев Маслинков (1986 - 1989 г.);
зам.-декани:
доц. д-р инж. Веселин Нейчев Янков
доц. д-р Йордан Христов Чобанов

проф. дтн инж. Стефан Николов Бъчваров (1989 - 1992 г.);
зам.-декани:
доц. д-р инж. Веселин Нейчев Янков
доц. д-р Йордан Жечев

доц. д-р инж. Динко Палов

проф. д.т.н. инж. Емил Роберт Рац (1992 - 1996 г.);
зам.-декани:
проф. д-р инж. Петър Стефанов Костов
доц. д-р инж. Иван Михайлов

проф. д.т.н. инж. Емил Роберт Рац (1996 - 1998 г.);
зам.-декани:
доц. д-р Милчо Гавазов
доц. д-р Цанко Узунов

проф. д-р инж. Пенка Йосифова Генова (1998 - 2000 г.);
зам.-декан:
проф. д.т.н. инж. Станимир Михайлов Карапетков

доц. д-р инж. Станимир Михайлов Карапетков (2000 г. - 2003 г.);
зам.-декани:
доц. д-р инж. Сашко Иванов Ламбов
проф. д-р инж. Петър Стефанов Костов

доц. д-р Йордан Христов Чобанов

доц. д-р инж. Станимир Михайлов Карапетков (2003 г.- 2005 г.);
зам.-декани:
доц. д-р инж. Радостинка Динева
проф. д-р инж. Петър Стефанов Костов

доц. д-р Йордан Христов Чобанов

доц. д-р Милчо Николов Гавазов (2005 г. - 2007 г.);
зам.-декан:
доц. д-р инж. Динко Костадинов Палов

доц. д-р инж. Динко Костадинов Палов (2007 г. - 2011 г.);
зам.-декани:
доц. д-р инж. Койчо Тончев Атанасов - по УД
доц. д-р инж. Милко Генов Йорданв - по НПД

доц. д-р инж. Койчо Тончев Атанасов (2011 г. - 2011 г.);
зам.-декан:
доц. д-р инж. Милко Генов Йорданов

доц. д-р инж. Койчо Тончев Атанасов (2011 г. - 2014 г.)
зам.-декани:
доц. д-р инж. Сашко Иванов Ламбов - по УД
доц. д-р инж. Милко Генов Йорданов - по НПД

доц. д-р инж. Милко Йорданов (2014 г. - 2015 г.)
зам.-декан:
доц. д-р инж. Сашко Иванов Ламбов
проф. д-р инж. Милко Йорданов (2015 г. - 2019 г.)

зам.-декани:
доц. д-р инж. Сашко Иванов Ламбов - по УД (до 16.10.2016 г.)
проф. д-р инж. Стефка Иванова Неделчева - по НПД (до м. март 2018 г.)
доц. д-р инж. Господин Добрев Стефаов - по УД (от 16.10.2016 г. до 10.10.2017 г.)
доц. д-р инж. Мина Миндева Цонева - по УД (от 10.10.2017 г.)
доц. д-р Ваньо Донев Иванов - по НПД (от м. март 2018 г.)

доц. д-р инж. Невен Йорданов Кръстев (2019 г. )

зам.-декани:
доц. д-р инж. Мина Миндева Цонева - по УД
доц. д-р Ваньо Донев Иванов - по НПД

На 16 май 2011 г. тържествено беше отпразнуван 25-годишният Юбилей на Факултета. (виж. повече...)

На 16 май 2016 г. тържествено беше отпразнуван 30-годишният Юбилей на Факултета. (виж. повече...). Издадена беше Юбилейна книга "30 години Инженерно-педагогически факултет - Сливен". (Прочети книгата тук)