ДЕПАРТАМЕНТ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА УЧИТЕЛИ – СЛИВЕН
Департаментът за квалификация и професионално развитие на учителите (ДКПРУ) към ТУ София, „Факултет и Колеж“- Сливен възниква в отговор на потребностите от квалификация, преквалификация и кариерно развитие на педагогическите кадри в страната.
Новото структурно звено е учредено с решение на Академичния съвет от 3.07 2019 г.

Мисия

Да се удовлетворят нуждите от непрекъснато образование и кариерно развитие на педагогическите специалисти в условията на информационното общество.
Департаментът функционира в съответствие с актуалната нормативна и поднормативна база, като създава необходимите предпоставки за професионално и личностно усъвършенстване, кариерно развитие и успешна реализация на педагогическите кадри. Основна задача на екипа от квалифицирани преподаватели в ДКПРУ е да удовлетворява образователните потребности на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
ДКПРУ осъществява продължаваща квалификация на педагогическите кадри чрез осъвременяване и допълване на техните знания, умения и компетентности.

Дейности

Цялостната дейност на ДКПРУ- Сливен съответства на Наредба №15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Тя включва:
- Обучения за придобиване на допълнителна професионална квалификация
- Професионално педагогически специализации
- Квалификационни курсове
- Подготвителни курсове за придобиване на ПКС
- Процедури за придобиване на професионално квалификационни степени