гр. Сливен,
бул. "Бургаско шосе" 59
тел. на зам.-ректор за "Факултет и Колеж - Сливен" 044 66 77 09
http://tu-sliven.com

 

 

ПРАВИЛНИК
ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТУДЕНТИ В КОЛЕЖИТЕ
КЪМ ТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 г.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) Български граждани и граждани на страните-членки на Европейския съюз (ЕС) и Европейското икономическо пространство (ЕИП), притежаващи диплома за завършено средно образование, даваща им право да продължат обучението си във висши училища, могат да кандидатстват за студенти в Техническия университет – София (ТУ – София) в образователно-квалификационните степени (ОКС) „професионален бакалавър“, „бакалавър” и „магистър” след средно образование, съгласно Закона за висшето образование, Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България и настоящия правилник.
(2) Кандидатстването се извършва чрез подаване на кандидатстудентски документи и класиране по специалности.
(3) Кандидатстването за образователно-квалификационната степен „магистър” за завършилите висше образование и притежаващи ОКС „професионален бакалавър”, „бакалавър” или „магистър” се извършва съгласно Правилника за обучение на студенти в ТУ – София.
Чл. 2. Чуждестранни граждани от държави, които не са членки на ЕС и на ЕИП, притежаващи диплома за завършено средно образование (легализирана от Министерство на образованието и науката – за завършилите в чужбина), се приемат за студенти в ТУ – София в съответствие с Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България.
II. ОЦЕНКИ И ФОРМИРАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛНИЯ БАЛ
Чл. 3. (1) Състезателният бал на кандидат-студентите за специалности “Технологии, дизайн и мениджмънт на модната индустрия“ и „Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника“, се образува, като:
– към оценките от дипломата за средно образование по математика и най-високата от физика, информатика или информационни технологии, се прибави една от следните оценки:
– от успешно издържан зрелостен изпит (матура) по:
– български език и литература, умножена по 2,9;
– или по математика, умножена по 3;
– или по физика, умножена по 3;
– или от тест по математика (предварителен или редовен), умножена по 3.
(2) Състезателният бал на кандидат-студентите за специалност „Хранителни технологии в бита и туризма“, се образува, като:
– към оценките от дипломата за средно образование по математика и най-високата от физика, информатика или информационни технологии, се прибави една от следните оценки:
– от успешно издържан зрелостен изпит (матура) по:
– български език и литература, умножена по 2,9;
– или по математика, умножена по 3;
– или по физика, умножена по 3;
– или по химия, умножена по 3;
– или от тест по математика (предварителен или редовен), умножена по 3.
(3) Състезателният бал на кандидат-студентите за специалност „Мениджмънт на алтернативния туризъм“, се образува, като:
– към оценките от дипломата за средно образование по математика и география, се прибави една от следните оценки:
– от успешно издържан зрелостен изпит (матура) по:
– български език и литература, умножена по 2,9;
– или по математика, умножена по 3;
– или по география, умножена по 3;
– или по история, умножена по 3;
– или по чужд език, умножена по 3;
– или от тест по математика (предварителен или редовен), умножена по 3.

III. КОНКУРСНИ ИЗПИТИ
Чл. 4. (1) Конкурсните изпити в ТУ – София са предварителни и редовни. Те се провеждат съгласно график (Приложение 9).
(2) Предварителните тестове по математика се провеждат на:
30 март 2019 г. (събота) едновременно в ТУ – София, във филиала на ТУ – София в гр. Пловдив и в Инженерно-педагогическия факултет (КОЛЕЖ) в гр. Сливен;
13 април 2019 г. (събота) в градовете: Видин, Враца, Плевен, Разград, Добрич, Казанлък, Кърджали, Стара Загора, Дупница;
20 април 2019 г. (събота) в градовете: Ловеч, Велико Търново, Монтана, Търговище, Силистра, Хасково, Ямбол, Кюстендил, Сандански, Смолян.
(3) Резултатите от предварителните тестове по математика участват при балообразуването и важат за класирането, само ако кандидатите отговарят на изискванията на настоящия правилник.
(4) Кандидати, положили успешно предварителни конкурсни изпити, но неподали документи за кандидатстване съгласно този правилник, не са кандидат-студенти и не участват в класиранията, но могат да кандидатстват за незаети места след второ класиране.
(5) Кандидат-студентите, явили се на предварителни конкурсни изпити, могат да се явяват и на редовните конкурсни изпити, както и да кандидатстват с оценка от зрелостен изпит (матура).
(6) Редовният тест по математика се провежда на 21 август 2019 г. (сряда), едновременно в КЕЕ кум ТУ – София и в Колежа в гр. Сливен.
(13) За кандидатстване и участие в класиране се признават резултатите от всички издържани изпити (предварителни и редовни), организирани и проведени от ТУ – София.
В балообразуването участва по-високата оценка, независимо дали е получена на предварителен или на редовния тест по математика.
(14) Издаването на служебна бележка за резултатите от съответния конкурсен изпит се извършва при поискване след 15 септември 2019 г. от Учебен отдел на Колеж - Сливен).

Чл. 5. (1) На лауреатите на национални и международни олимпиади от настоящата учебна година по математика, информатика, информационни технологии и физика се признава оценка отличен (6.00) от кандидатстудентския тест по математика, ако завършват средно образование в годината на провеждане на олимпиадата.
(2) На участниците в националните и регионални олимпиади, конкурси и състезания по дисциплини, съответстващи на професионалните направления, в които се обучава в ТУ, получили оценка не по-малка от „добър”, тази оценка се признава за резултат от кандидатстудентския тест по математика, умножена по 0,9, ако завършват средно образование в годината на провеждане на олимпиадата (конкурса, състезанието).
(3) На кандидат-студентите, положили успешно конкурсен изпит (тест) по математика в друго висше училище през годината на кандидатстване, оценката се признава за резултат от кандидатстудентския тест по математика, умножена по 0,9, след втория етап на класиране.
Чл. 6. (1) Изискванията за провеждането на конкурсните изпити са дадени в чл. 7 на настоящия правилник. Специфичните указания, програми за подготовка, времетраене за провеждане и др. са дадени както следва: тест по математика – Приложения 1 и 2.
(2) Съдържанието на теста по математика е в съответствие с изискванията на държавните зрелостни изпити (матури) през 2019 г.
Чл. 7. (1) Конкурсните изпити са писмени и анонимни. Темите се изтеглят лотарийно на посочените дати.
(2) Конкурсните изпити се провеждат от комисии и по ред, определен със заповед на ректора.
(3) Сградата и залата, в която ще се провежда всеки изпит, се определят при подаване на документите.
Сградите за провеждане на предварителните тестове по математика в сградите извън София, Пловдив и Сливен се обявяват допълнително в сайтовете на ТУ – София, Филиала в гр. Пловдив и Колежа в гр. Сливен.
(4) Кандидат-студентите се явяват в посочената сграда половин час преди обявеното начало на изпита, като носят със себе си лична карта (шофьорска книжка) и талона с входящия номер, получен при подаване на документите.
(5) Кандидат-студентите, които се явяват в съответната сграда, след като изпитът е започнал, не се допускат до участие в него.
(6) Не се разрешава явяването на друго място и по друго време освен посочените в талона.
(7) При провеждането на изпита се допуска използването на химикалка (пишеща синьо), черен молив, гума, пергел и триъгълник. Не се разрешава използване на калкулатор и техника за мобилна връзка. На теста по математика се разрешава използването само на Справочник по математика, съставен от авторски колектив от ТУ – София и други висши училища, издаден от издателство АНУБИС, или Четиризначни математически таблици и формули за IX – XI клас с автори Димо Серафимов и колектив.
(8) Кандидат-студентът няма право да поставя писмени и други знаци върху конкурсната си работа, нарушаващи анонимността.
(9) При опит за нарушаване на анонимността, преписване, носене на забранени средства за комуникация или други действия, които нарушават нормалното протичане на изпита, писмената работа на кандидата се анулира от комисията в залата, която записва върху писмената работа и мотивите за това, и той се лишава от по-нататъшно участие в конкурсния изпит.
(10) Кандидат-студентите нямат право да напускат залата до един час след започването на теста (изпита), а след това излизането се разрешава по изключение с придружител (служебно лице).
(11) Когато има неволно нарушение на анонимността, кандидатът е длъжен да заяви това. В такъв случай квесторите унищожават комплекта от листа със знака и на кандидата се дава друг комплект, ако има достатъчно време до края на изпита.
(12) Кандидат-студентът предава всички части на писмената работа и получения лист с темата на теста (изпита) на отговорника на залата, който в негово присъствие проверява талона с входящия номер. Кандидатът сам запечатва малкия плик и изчаква запечатването на големия плик с писмената му работа.
(13) След предаване на своята писмена работа, кандидат-студентът е длъжен да напусне залата и сградата.
(14) Резултатите от конкурсните изпити се обявяват съответно на сайтовете на ТУ – София (Филиал Пловдив или Колеж – Сливен) до една седмица след датата на провеждане на изпита.
(15) Всеки кандидат-студент има право да види лично писмената си работа след обявяване на резултатите
(16) Обявените оценки са окончателни и не подлежат на преоценка. На всеки тест по математика, преди разкриването на анонимността, комисията по преглеждането и оценяването на тестовете отбелязва броя на получените точки. На всяка писмена работа, преди разкриването на анонимността, комисията по преглеждането и оценяването на писмените работи отбелязва мотивите и поставя окончателната оценка. При преписване или нарушаване на анонимността, записване на име, входящ номер или други индикации, писмената работа на кандидата не се оценява, анулира се от преглеждащата комисия, която записва върху нея и мотивите за това.

IV. ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ
Чл. 8. (1) Заявления за явяване на предварителните изпити се подават в Учебен отдел в периода от 20.02.2019 г. (по интернет или в бюрата за приемане на документи по градовете  до два дни преди датата на всеки предварителен изпит.  (Приложение 9).
(2) Заявлението може да се получи в Учебен отдел, в регионалните центрове и бюра за приемане на кандидатстудентски документи (Приложение 12 и Приложение 13);
(3) Таксата за явяване на всеки изпит е 30 лв. Тя се заплаща по банков път по сметка ТУ – София, Колеж – Сливен - BG37UBBS80023106029802, Банка ОББ, Клон Сливен, или в касата на Колежа в гр. Сливен.
Чл. 9. (1) Документите за кандидатстване са:
- Заявление за кандидатстване - в него се посочват желаните специалности (кодове) и явяване на кандидатстудентски изпити или признаване на матури. Заявление се подава от всички кандидат-студенти, независимо дали се явяват на предварителлни или редовни изпити или участват с матури в класирането. За всеки изпит от редовната сесия (през август) или матура се заплаща такса от 30 лв. Заявилите само предварителни изпити не заплащат такса.
Бланката със заявлението е приложена в Справочника за кандидат-студенти 2019 г. Документи могат да се подават в Учебен отдел на Колеж - Сливен към Технически университет - София, или в бюрата за приемане на документи в градовете, или в страницата на Колеж-Сливен към ТУ – София в интернет на адрес:
http://www.tu-sliven.com);
- Оригинал на дипломата за завършено средно образование и ксерокопие (не е необходима нотариална заверка). Оригиналът се връща веднага след подаване на документите.
Завършилите средното си образование в чужбина предварителни легализират дипломата си в Регионалното управление на образованието.
- За специалност РЕАТ – копие на свидетелството за правоуправление на МПС;

Чл. 10. (1) Кандидат-студентите подават документите си за кандидатстване от 17 юни 2019 г. до 19 август 2019 г. в Колеж-Сливен, бул. "Бургаско шосе" 59, стая 201, от 8,30 до 16,00 ч., в центровете и бюра за приемане на кандидатстудентски документи или по интернет. Графикът за приемане на кандидатстудентските документи е даден в Приложение 10. Кандидатстващите със зрелостни изпити (матури) могат да подават документи до 22 август 2019 г. вкл.
(2) Редът на желаните специалности и данните на кандидатите се внасят в компютърна система в тяхно присъствие. Редът е окончателен и не може да бъде променян след 22 август 2019 г.
(3) Всеки кандидат-студент получава компютърна разпечатка със заявлението за кандидатстване, ред на желаните специалности, талон с входящия номер, талон за сградата и залата за явяване на съответния изпит и документ за платена такса.
(4) Приемане на документи в ТУ – София се извършва и по интернет.
(5) Кандидат-студентите, които желаят да ползват при класирането резултатите само от предварителните изпити, подават документи, но не доплащат допълнителни такси.
Чл. 11. (1) От такса за кандидатстване се освобождават:
- кръгли сираци (до 25-годишна възраст);
- лица с трайни увреждания и намалена работоспособност, освидетелствани със 70% и над 70%;
- военноинвалиди и военнопострадали;
- лица, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа.

V. КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ НА СТУДЕНТИТЕ
Чл. 12. (1) В класирането участват само кандидатите, които са издържали успешно конкурсни изпити (тестове) и/или зрелостни изпити (матури) по предметите, предвидени за съответните специалности (Приложение 6).
(2) Ако кандидат-студентът има издържан повече от един зрелостен или конкурсен изпит, в балообразуването участва оценката от съответния изпит или тест, образуваща най-високия състезателен бал.
(3) Класирането се извършва по низходящ ред на състезателния бал и по реда на посочените от кандидата кодове на желаните специалности. Кандидатите за специалност „Мениджмънт на алтернативния туризъм“ се състезават по между си.
(4) Класирането се извършва в съответствие с утвърдените места по специалности.
(5) Класирането се извършва на етапи (Приложение 10), както следва:
1. Класирането от първия етап се обявява на 24 август 2019 г., а записването на приетите студенти се извършва в периода от 26 август 2019 г. до 28 август 2019 г., от 8:30 ч. до 16:30 ч.
2. Класирането от втория етап се обявява на 30 август 2019 г., а записването на приетите студенти се извършва в периода от 30 август 2019 г. до 4 септември 2019 г. от 8:30 ч. до 16:30 ч. Резултатите от втория етап на класиране са окончателни.
3. След втори етап на класиране се попълват незаетите места (ако има такива). Условията и редът за кандидатстване за тези места се обявяват до 9 септември 2019 г., а записването на приетите студенти се извършва в периода от 9 септември 2019 г. до 250 септември 2019 г. в работните дни от 8.30 ч. до 16.30 ч.
(6) Всички кандидат-студенти, получили равен състезателен бал за последното планово място, се приемат за студенти.
(7) Класираните кандидат-студенти от първия етап се записват в определения срок по специалности, както следва:
– класираните кандидат-студенти по първо желание се записват окончателно с всички документи съгласно чл. 15;
– класираните кандидат-студенти не по първо желание могат да се запишат окончателно с всички документи съгласно чл. 15 в специалността, в която са приети, ако писмено декларират това.
– всички останали кандидат-студенти, класирани не по първо желание, потвърждават участието си във втория етап на класиране, като оставят диплома (оригинал) за завършено средно образование и показват личната си карта в КОЛЕЖ – Сливен към ТУ-София (стая 201).
(8) Кандидат-студентите, потвърдили участието си във втория етап на класиране, се прекласират автоматично (без да подават заявления). Те се записват окончателно в определения срок с всички документи съгласно чл. 15 в новата си специалност.
(9) Неприетите кандидат-студенти могат да участват в третия етап на класиране (за попълване на незаетите места) съгласно обявените от ТУ – София условия и ред.
(10) При попълване на незаетите места, с предимство се класират кандидат-студенти, успешно издържали съответните конкурсни изпити или матури, които са:
– лица с трайни увреждания и намалена работоспособност, освидетелствани със 70 и над 70%;
– военноинвалиди и военнопострадали;
– кръгли сираци;
– майки с три и повече деца;
– близнаци, когато са кандидатствали едновременно в едно и също професионално направление, и единият от тях е приет.
(11) За същите места могат да кандидатстват и лица, които са положили успешно съответните матури или аналогични конкурсни изпити в други български висши училища. Всеки кандидат удостоверява това с оригинален документ от съответното висше училище.

Чл. 13. (2) За 10 % от местата за специалностите се състезават помежду си завършилите средните училища, с които КОЛЕЖ-Сливен към ТУ – София има сключени договори за сътрудничество.
(3) За 20 % от местата (различни от тези по ал. 1) се състезават помежду си и завършилите 4-годишни професионални гимназии (удостоверява се с дипломата) по специалности от професионалните направления на ТУ – София.
(5) Незаетите места по ал. 1, 2, 3 и 4 се попълват от кандидатстващите на общо основание.

Чл. 14. (1) Приетите, но незаписали се или непотвърдили участието си в определените срокове кандидат-студенти, независимо от причините за това, отпадат от следващите етапи на класиране. Те трябва лично да вземат дипломата си за завършено средно образование.
(2) Приетите и окончателно записани студенти, в случай че се откажат по собствено желание, могат да получат внесената от тях такса за първия семестър, но не по-късно от 15 септември 2019 г., след подаване на писмена молба до зам.-ректора за „Факултет и Колеж – Сливен“ към ТУ – София и връщане на всички издадени от КОЛЕЖ-Сливен оригинални документи.
(3) Уверения за продължаване на образованието в друго висше училище, в т.ч. и в чужбина, се издават след завършване на първи курс.

Чл. 15. (1) Окончателното записване на новоприетите студенти става само на основание на заповед на ректора.
(2) Студентите се записват по специалности в КОЛЕЖ-Сливен към ТУ-София (стая 201), като представят:
1. Диплома-оригинал за завършено средно образование.
2. Четири снимки с формат като за лична карта.
3. Документи за записване на нови студенти в КОЛЕЖ-Сливен към ТУ – София.
4. Лична карта, която след проверка се връща на кандидата.
5. Квитанция за внесена семестриална такса.

VI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1 (1) Новоприетите студенти за учебната 2019/2020 г. в ТУ – София, КОЛЕЖ – Сливен се обучават по образователно-квалификационна степен професионален бакалавър – със срок на обучение 3 години;
(2) Отстранените студенти могат да кандидатстват за възстановяване на студентските си права за втори и по-горен курс само за специалността, по която са се обучавали, ако имат не повече от два невзети изпити от първи курс (това се удостоверява с уверение от колежа и с разрешение от директора на колежа) и при успешно издържани конкурсни изпити за съответната специалност, като те не заемат планови места за първи курс.
§2 Ректорът на ТУ – София има право да извършва промени в обявения ред за приемане на студенти, при условие, че те не са във вреда на кандидат-студентите.
§3 (1) Организацията по приемането и записването на студенти, даването на справки и информация се извършва само от Учебен отдел. За неправомерни действия, справки и информация, давани от други лица, ТУ – София не носи отговорност.
(2) По време на кампанията за подаване на документи, кандидат-студентите могат да ползват регионалните центрове и бюра за приемане на кандидатстудентски документи (Приложение 3 и Приложение 4)
(3) Съобщенията за кандидат-студентите на ТУ – София (приемане на документи, такси, резултати от конкурсни изпити, класирания и друга информация) се обявяват в интернет и в КОЛЕЖ-Сливен към ТУ – София на входа на блок 2.
(4) Справка за кандидатстване, резултати от конкурсни изпити, класиране и друга информация за КОЛЕЖ-Сливен към ТУ – София може да се прави:
по интернет на адрес: http://www.tu-sliven.com;
на телефони: 044/667552; 044/667128;
в Учебен отдел на КОЛЕЖ-Сливен към ТУ – София, стая 201.
§4 (1) Кандидат-студентите, непредставили в срок необходимите документи, неплатили съответните такси, подали документи с невярно съдържание, подали невярна информация при попълване на кандидатстудентските си документи или направили опит да заблудят приемните комисии или ръководството на ТУ – София, се отстраняват от участие в конкурса. Ако неверността на кандидатстудентските документи бъде установена след приемането на кандидата за студент, той се отстранява от ТУ – София, независимо от курса на обучение.
(2) Молбите и жалбите по всички кандидатстудентски въпроси се отправят до зам.-ректора за „Факултет и Колеж-Сливен“ в срок до 15 септември  2019 г. и се подават в деловодството (блок 1, етаж 3, стая 1314). След тази дата молби и жалби не се приемат. Зам.-ректорът за „Факултет и Колеж-Сливен“ решава окончателно всички въпроси, свързани с приемането на студенти в КОЛЕЖ – Сливен към ТУ – София и кандидатстудентските молби и жалби, в съответствие със Закона за висшето образование, Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България и настоящия правилник.
Правилникът е приет на заседание на Академичния съвет с протокол №  № 9/28.11.2018 г. 

 

 

 
За възникнали въпроси относно информация за кандидат-студенти, се обръщайте към:
Учебен отдел - ВТОРИ блок, стаи 200, 201, 202;
  • маг. инж. Ана Димитрова - каб. 200, тел. 044 66 75 52 или каб. 202, тел. 044 66 71 28;
  • маг. Димка Русева - каб. 202, тел. 044 66 71 28;
  • маг. инж. Миглена Шишкова - каб. 201, тел. 044 66 75 52.
  • маг. инж. Мариана Димитрова - каб. 201, тел. 044 66 75 52.

     

 
 
Учебен отдел, тел. 044 66 75 52; 044 66 71 28