гр. Сливен,
бул. "Бургаско шосе" 59
тел. на зам.-ректор за "Факултет и Колеж - Сливен" 044 66 77 09

 

 

ПРАВИЛНИК
ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТУДЕНТИ В КОЛЕЖИТЕ
КЪМ ТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 г.

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1.   (1) Приемането на студентите се извършва съгласно Закона за висшето образование и Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти.

(2)          Оценки и формиране на състезателен бал
1. Състезателният бал на кандидат-студентите за всички специалности (без „Мениджмънт на алтернативния туризъм“ /MAT/)  се образува, като:
– към оценките от дипломата за средно образование по математика и най-високата от физика, информатика или информационни технологии, се прибави една от следните оценки:
– от успешно издържан зрелостен изпит (матура) по:
– български език и литература, умножена по 2,9;
– или по математика, умножена по 3;
– или по физика, умножена по 3;
– или от тест по математика (предварителен или редовен), умножена по 3,
а за специалност „Хранителни технологии в бита и туризма“ (ХТБТ)
-или матура по химия, умножена по 2,9.
2. Състезателният бал на кандидат-студентите за специалност  „Мениджмънт на алтернативния туризъм“ се образува, като:
– към оценките от дипломата за средно образование по математика и география се прибави една от следните оценки:
– от успешно издържан зрелостен изпит (матура) по:
– български език и литература, умножена по 2,9;
– или по география, умножена по 3;
– или по математика, умножена по 3;
– или от тест по математика (предварителен или редовен), умножена по 3.
3. Състезателният бал на кандидат-студентите, издържали успешно теста (изпита) по математика на кандидатствалите в другите висши технически училища, обучаващи студентите за образователно-квалификационна степен “бакалавър” се образува като оценката се умножава по 3.
4. В балообразуването участва оценката от матурата или теста, образуваща най-висок състезателен бал, ако кандидатът се е явил на зрелостен изпит (матура) по математика или по физика или по български език и литература, или география (за спец. МАТ) или химия (за спец. ХТБТ)  и/или на тест по математика.
(3)          Кандидатстудентският конкурсен тест по математика ще се проведе на 24 август 2016 г.

Чл. 2.    Кандидат-студентите не трябва да са студенти, не трябва да са лишени от свобода поради изтърпяване на присъда към началото на учебната година.

Чл. 3.    Класирането, приемането и записването на студентите се извършва на етапи по низходящ ред на състезателния бал за всеки етап и по реда на посочените от кандидатите специалности.

Чл. 4.    При подаването на документи кандидат-студентите заплащат държавна такса, определена от Министерския съвет.

ОТ ТАКСА СЕ ОСВОБОЖДАВАТ:
-              кръгли сираци (до 25- годишна възраст );
-              лица с трайни увреждания и намалена работоспособност, освидетелствани със 70 и над 70 %);
-              военноинвалиди;
-              лица, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа.

Чл. 5.    Новоприетите студенти за учебната 2016/2017 г. се обучават по учебни планове за образователно-квалификационната степен „професионален бакалавър”.
Отстранените студенти могат да кандидатстват за възстановяване на студентските си права за втори и по-горен курс само за специалността, по която са се обучавали, ако имат не повече от два невзети изпити от първи курс (това се удостоверява с уверение) и при успешно издържани конкурсни изпити, като те не заемат планови места за първи курс.

Чл. 6.    Ректорът има право в хода на конкурса и записването на студентите да извършва съответните промени в обявения ред, при условие че те не са във вреда на кандидат-студентите. 

Чл. 7.    Организацията по приемането и записването на студенти, даването на справки и информация се извършва само от Учебен отдел. За неправомерни действия, справки и информация, давани от други лица, ТУ-София не носи отговорност.

II.            ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
Чл. 8.  (1) Кандидат-студентите подават документите за кандидатстване от 20 юни 2016 г. до 22 август 2016 г.

ДОКУМЕНТИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ СА СЛЕДНИТЕ:
1.            Заявление до зам.-ректора за “Факултет и Колеж - Сливен” с кодовете на специалностите, подредени съгласно желанието на кандидат-студента.
Всеки кандидат-студент получава талон с входящия номер, сградата и залата за явяване на конкурсния изпит и документ за платена такса за
-кандидатстване.
2.            Оригинал на дипломата за завършено средно образование и ксерокопие без нотариална заверка. Оригиналът се връща веднага след подаване на документите.
3.            Уверение от Учебен отдел на Колежа за заверени поне два семестъра от кандидатите, желаещи да възстановят студентските си права в същата специалност.

III.          СЪСТЕЗАТЕЛНИ ИЗПИТИ

Чл. 9.    Състезателният изпит е тест по математика. Програмата за състезателния изпит е в съответствие с действащите учебни планове и програми на средните училища (Приложения 1 и 2).

Чл. 10. (1)Тестът по математика е с продължителност 4 часа.
(2)          Тестът е анонимен.
(3)          Кандидат-студентите се явяват на тест, организиран и проведен в Колеж по енергетика и електроника – София или Колеж - Сливен. Сградата, в която ще се проведе тестът, се определя при подаване на документите.
(4)          Кандидат-студентите се явяват в посочената сграда половин час преди обявеното начало на изпита, като носят със себе си лична карта (свидетелство за управление на МПС) и талона с входящия номер, получен от колежа при подаване на документите.
Кандидат-студентите, които се явяват след като тестът е започнал, не се допускат до участие в него.
(5)          Не се разрешава явяването на друго място и по друго време освен посочените в талона.
(6)          При провеждането на изпита се допуска използването на химикалка (пишеща синьо), черен молив, гума, пергел, триъгълник,  справочник по математика за кандидат-студенти на колектив от ТУ-София и други висши училища, издаден от издателство АНУБИС, или Четиризначни математически таблици и формули за IX - XI клас с автори Димо Серафимов и колектив. Не се разрешава използването на калкулатори, портативни компютри, мобилни телефони, пейджъри и други комуникационни средства.
(7)          Кандидат-студентът няма право да поставя писмени и други знаци върху конкурсната си работа, нарушаващи анонимността.
(8)          При опит за нарушаване на анонимността, преписване, носене на забранени средства за комуникация или други действия, които нарушават нормалното протичане на изпита, писмената работа на кандидата се анулира от комисията в залата, която записва върху писмената работа и мотивите за това, и той се лишава от по-нататъшно участие в конкурсния изпит.
(9)          Кандидат-студентите нямат право да напускат залата до един час след започване на теста, а след това време излизането се разрешава по изключение с придружител (служебно лице).
(10)        Когато има неволно нарушение на анонимността, кандидатът е длъжен да заяви това. В такъв случай квесторите унищожават комплекта от листа със знака и на кандидата се дава друг комплект.
(11)        Кандидат-студентът предава писмената работа на отговорника на залата, който в негово присъствие проверява талона с входящия номер. Кандидатът сам запечатва малкия плик и изчаква запечатването на големия плик с писмената му работа.
(12)        След предаване на писмената си работа кандидат-студентът е длъжен да напусне залата и сградата.
(13)        Обявените оценки са окончателни и не подлежат на преоценка. Резултатите са валидни за кандидатстване само за учебната 2016/2017 г.
 
IV.          КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ

Чл. 11.  В класирането участват само кандидатите, които са издържали успешно състезателния тест по математика /предварителен или редовен/или зрелостни изпити (матура) - по математика или физика или български език и литература (за специалност МАТ - или матура по география, а за специалност ХТБТ – или матура по химия). Класирането се извършва по низходящ ред на бала и по реда на посочените от кандидата кодове на желаните специалности.
Ако кандидат-студентът има издържан повече от един зрелостен или конкурсен изпит, в балообразуването участва оценката от съответния изпит или тест, образуваща най-висок състезателен бал.

Чл. 12.  Класирането се извършва в съответствие с обявените места по специалности.

Чл. 13.  Класирането се извършва поетапно, като кандидатите са длъжни да се информират за отделните класирания и срокове за записване.
Класирането от първия етап се обявява на 29 август 2016 г., а записването на приетите студенти или потвърждаване на класирането се извършва от 29 август  2016 г. до 1 септември 2016 г.
Класирането от втория етап се обявява на 7 септември 2016 г., а записването става от 7 септември 2016 г.  до 9 септември 2016 г.
Класираните кандидат-студенти се записват в определения срок в Колежа.
Записаните студенти, които не са класирани по първото си желание, ще бъдат прекласирани автоматично в следващите етапи на класиране или ще останат в същата специалност (ако писмено заявят това).

Чл. 14.  Приетите, но незаписали се студенти, или неподали декларации за продължаване на класирането отпадат от следващите етапи на класиране.

Чл. 15.  Попълването на свободните места след приключване на записването става от кандидатствалите в другите висши училища, които са положили успешно приемния изпит или ако са издържали успешно съответните матури. При незапълване на местата се провежда допълнителен конкурс.

Чл. 16.  (1) За 10 % от местата за специалностите се състезават помежду си завършилите професионални гимназии, с които Колежът има сключени договори;
(2) За 20 % от местата (различни от тези по ал.1.) се съзтезават помежду си и завършилите професионални гимназии (удостоверява се с дипломата) по специалности от професионалните направления на Колеж - Сливен.
(3) Незаетите места по ал. 1 и ал. 2 се попълват от кандидатстващите на общо основание.
(4) Издаването на служебна бележка за резултатите от конкурсния изпит се извършва при поискване след 15 септември 2016 г. от Учебен отдел на Колеж - Сливен.
(5)          Приетите и окончателно записани студенти, в случай че се откажат по собствено желание, могат да получат внесената от тях такса за първия семестър, но не по-късно от 15 септември 2016 г., след подаване на писмена молба до зам.-ректора за „Факултет и Колеж – Сливен“ и връщане на всички издадени от Колеж – Сливен оригинални документи.

V.           ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ

Чл. 17. (1)           Записването на новоприетите студенти става само на основание на заповед на зам.-ректора за „Факултет и Колеж – Сливен“.
(2)          Студентите се записват в колежите към ТУ – София, като представят:
1.            Диплома-оригинал за завършено средно образование, която се съхранява в Учебен отдел до края на следването;
2.            Четири броя снимки с формат като за лична карта;
3.            Документи за записване на нови студенти;
4.            Лична карта, която след проверка се връща на кандидата;
5.            Свидетелство за правоуправление на МПС (за приетите спец. РЕАТ);
6.            Квитанция за внесена такса.
(3)          Приетите студенти, които не се запишат в определените срокове, губят правата си.

VI.          ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1.         Кандидат-студентите непредставили в срок необходимите документи и такси или представили документи с невярно съдържание, направили опит да дадат невярна информация при попълване на кандидатстудентските си документи или да заблудят приемните комисии или ръководството на висшето училище се отстраняват от участие в конкурса.
Ако неверността на кандидатстудентските документи бъде установена след приемането на кандидата за студент, независимо от курса на обучение, той се отстранява от ТУ-София. И в двата случая се уведомява прокуратурата.
§2.         Молбите и жалбите по всички кандидатстудентски въпроси се отправят до зам.-ректора за “Факултет и Колеж - Сливен”. Зам.-ректорът за “Факултет и Колеж - Сливен” решава кандидатстудентските молби и жалби в съответствие със Закона за висшето образование, Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти и настоящия правилник.
§3.         До 12 септември 2016 г. се разглеждат постъпилите молби от неприети кандидати по чл. 68, ал. 2 и §4а от Закона за висшето образование: кръгли сираци, лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 %), майки с три и повече деца, военноинвалиди, както и близнаците в случаите когато са кандидатствали едновременно и когато само един от тях е приет за студент. Към молбите се прилагат необходимите документи за удостоверяване на всеки конкретен случай.
Зам.-ректорът за “Факултет и Колеж - Сливен” взема решение по тях, като издава заповед за приемане на правоимащите кандидати.

 

 

 
За възникнали въпроси относно информация за кандидат-студенти, се обръщайте към:
Учебен отдел - ВТОРИ блок, стаи 200, 201, 202;
  • маг. инж. Ана Димитрова - каб. 200, тел. 044 66 75 52 или каб. 202, тел. 044 66 71 28;
  • маг. Димка Русева - каб. 202, тел. 044 66 71 28;
  • маг. инж. Миглена Шишкова - каб. 201, тел. 044 66 75 52.
  • маг. инж. Мариана Димитрова - каб. 201, тел. 044 66 75 52.

     

 
 
Учебен отдел, тел. 044 66 75 52; 044 66 71 28