Бивши ръководители на катедра "Механика, машиностроене и топлотехника"

ГЕНОВА, Пенка Йосифовамашинен инженер, професор, доктор.
В ИПФ-Сливен: професор по „ТММ” в катедра “Механика” (1988-2003). Ръководител на катедра „Механика” (1989-1997) и на катедра „ММТ” (1997-1999). Декан на ИПФ-Сливен (1998-2000). Съдейства за изграждането на МТБ. Има голям принос за развитието на академичния състав.

Учебни дисциплини: Теория на механизмите и машините, Машинни елементи и механизми, Динамика и вибрации на машините, Механика на машините, Теория на проектирането на машините, Мехатроника и др.


 
topalova

МИХАЙЛОВ, Иван Василевмашинен инженер, доцент, доктор.
В ИПФ-Сливен: доцент по „Материалознание и ТММ” в катедра “Машиностроене” (1989-1994). Ръководител на катедра "Машиностроене"(1989-1992). Зам. - декан по НИР (1989-1991). Зам. - декан по УР (1992-1994).

Учебни дисциплини: Металознание и термично обработване; Материалознание и механични технологии; Технология на термичното обработване на металите и сплавите; Технология на металообработването; Металообработваща техника; Технологии и съоръжения за термично обработване; Вакуумна техника и технологии.


jordanov

ТОДОРОВ, Тодор Петровмашинен инженер, доцент, доктор.
В ИПФ-Сливен: доцент в катедра „Машиностроене” (1989-1993). Ръководител на катедра "Машиностроене" (1992-1993).

Учебни дисциплини: Рязане на металите, Металорежещи инструменти и машини; Взаимозаменяемост, Технически измервания.


topalova

ТОПАЛОВА, Михаела Димитровамашинен инженер, доцент, доктор.
В ИПФ-Сливен: ст. асистент в катедра “Машиностроене” (1991); гл. асистент; доцент по „Автоматизация на производството в машиностроенето” (1998). Зам. - ръководител  и ръководител на катедра “Машиностроене” (1992-1997). Зам. - ръководител (1998–1999) и ръководител на катедра “ММТ” (1999-2011).

Учебни дисциплини:Автоматизация на машиностроителното производство, Автоматизация на проектирането в машиностроенето, Метрология и измервателна техника, Компютърно интегрирани производствени системи.


kostov

НИКОЛОВ, Георги Йорданов- инженер химик, доцент, доктор.
В ИПФ-Сливен: хоноруван доцент по текстилните дисциплини на специалност “Текстилна техника и технологии”. Ръководител на катедра  “Машиностроене” (1995-1997).

Учебни дисциплини: Текстилно материалознание, Технология на текстилните материали, Машини и технологии за нетъкан текстил,  Текстилно облагородяване и др.


todorov

КОСТОВ, Петър Стефановмашинен инженер, професор, доктор.
В ИПФ-Сливен: доцент в катедра “Транспорт и енергетика” (1987); професор по “Теоретична топлотехника” (2005). Ръководител на катедра “Транспорт и енергетика” (1989-1997). Зам.-декан на ИПФ-Сливен (1999-2005).

Учебни дисциплини: Термодинамика, Топло- и масопренасяне, Горивна техника и технологии, Термодинамични анализи.


todorov

МОНЕВА, Иванка Кирилова машинен инженер, доцент, доктор.
В ИПФ-Сливен: асистент към катедра “Механика” (1989); ст. асистент (1991); гл. асистент (1992); доцент по “Приложна механика” (2000). Ръководител на катедра “Технически дисциплини” в Колеж-Сливен (2002-2003) и ръководител на катедра "ММТ" (2011-2014).

Учебни дисциплини: Подемно-транспортна техника, Техническа механика, Двигатели с вътрешно горене.